forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

RAD?KAL YAZARINDAN GAZETES?NE SERT ELE?T?R?LER

Aktif .

ozgurmumcuRadikal yazar? Özgür Mumcu, ?stanbul’da ve Ankara'da ya?anan ö?renci olaylar?n?n ard?ndan gazetesinin tak?nd??? tavr? bugünkü kö?esinde a??r bir dille ele?tirdi. Mumcu isim vermeden Akif Beki'ye ele?tiriler yöneltti...

Özgür Mumcu'nun Radikal'deki yaz?s?

Madem ülkeni seviyorsun...

Polisin dövdü?ü ö?rencileri darbe için ortal??? kar??t?ran ha?erat gibi görünce, 12 Eylül'ün pa?alar? gibi cümleler kuruluyor.
Çocukken anlamland?rmas? zor objelerle imtihana girer bazen insan. Benim de ba??ma gelmi?ti. Mesela bir kalem bulmu?tum bir defa, tepesindeki dü?meye bast?kça üzerindeki yaz?lar de?i?iyordu: 141, 142 ve 163’e hay?r! Bir ?ey anlam?yordum haliyle. De?i?en yaz?lar?n yan?nda D?SK yaz?yordu, onu da pek anlayam?yordum. Eh, okuma yazmay? ö?reneli daha iki sene oluyordu zaten. Kald? ki kendi odamda çocuk kitaplar? falan vard?, büyüklerin odalar?na gitmedi?im zaman zaten kafam kar??m?yordu. 
Ama o odalardaki kitaplar ve mesela üzerinde “141, 142, 163’e hay?r” yazan kalemler vs pek de e?lenceliydi, insan kendini alam?yordu. Hem ayr?ca bunlardan s?k?lsan, kocaman madenci heykeli vard?, elinde fener tutuyordu, kafas?nda bareti sar? sar? par?ldar. Hem fi?i var, priz uydurursan madencinin feneri yanar. Böyle bir harikalar diyar?. 

Kitapç?k 
Bir gün orada elime bir kitapç?k geçti. Sayfalar?nda deh?etli ve fena ?eyler vard?. Daha önce gördü?üm kitaplara benzemiyordu. Her sat?r?nda k?zg?nd?, her sayfas?nda azarl?yordu. O kadar korktum ki, elimden b?rakamad?m. 


Sayfalar?n? kar??t?rmaya ba?lad?m, üstüne üstlük resimliydi de. Birkaç sayfa kar??t?rm??t?m ki kar??ma bir foto?raf geldi. Pos b?y?kl?, parkal? dört genç bir pankart tutuyordu. Pankart?n üzerinde ‘S?k?yönetime Hay?r’ yaz?yordu. Ama kitapç?k bu pankarttan ho?lananlar taraf?ndan yaz?lmam??t?, oras? belliydi. Çünkü foto?raf?n alt?nda siyah ve kocaman puntolarla bir yaz? vard?: Madem ülkenizi seviyorsunuz, neden s?k?yönetime kar??s?n?z. 
S?k?yönetim ne bilmiyordum, ülke ne az buçuk bir fikrim vard?, o pankart? tutanlar?n benzerleriniyse tan?yordum. Birkaç ya? daha ya?l? ve h?rpalanm??lard? ama tan?yordum. 
Kitapç???n üzerinde Genelkurmay’?n damgas? vard?. Sonra sonra anlad?m. 12 Eylül’den sonra i?kence etti?i ve öldürdü?ü yetmezmi? gibi, o zalim ve cahil cunta bir de propaganda kitapç??? yay?mlam??t?. Bu ahmak idarenin yapt?klar? ileride unutulmas?n ve günü geldi?inde yaz?ls?n diye o kitapç?k da di?er benzer zerzevatla beraber ayn? rafta duruyordu. 


“Madem ülkenizi seviyorsunuz, neden s?k?yönetime kar??s?n?z?” Hakikaten neden yani? 


Referandumda hesapla?t???m?za inand?rmaya çal??t?klar? cunta, i?kence etti?i çocuklar?n foto?raf?n?n alt?na bunu yazabilecek kadar zalimlikle safl??? birbirine kar??t?rm??t?. 
Bugün ke?ke bu 12 Eylül sorusu akl?ma gelmeseydi. Ama geliyor i?te. Bugün de iktidar?n memurlar? sorup duruyor: Madem ülkenizi seviyorsunuz, neden gösteri yap?yorsunuz, madem ülkenizi seviyorsunuz, neden Kuzu’ya yumurta at?yorsunuz. 
 
H?rs?z?n suçu 

Polis ?iddetine maruz kalm?? ö?rencileri darbe yapt?rmak için ortal??? kar??t?ran ha?erat gibi görünce, 12 Eylül’ün çaps?z pa?alar?n?n propaganda kalemlerinden ç?kanlara benzer cümleler kuruldu?u görülüyor. 
Polis burun k?rar, bebek dü?ürürken, “Ama h?rs?z?n hiç mi suçu yok” yollu yaz?lar yaz?l?yor ve bunlar da solda oldu?unu iddia eden bir gazetede bile yay?mlanabiliyorsa orada bir sorun vard?r. Kritik zamanlarda ilkesel tutarl?l?k gösterilip gösterilmedi?i önemlidir. Polis ?iddetinin ertesi günlerinde “Ama onlar da az de?ilmi? ha” temal? yaz?larla bu tutarl?l?k sa?lanamaz. 
Bir gazetenin ilk kayg?s?, ?ehrin ortas?nda görevini beceremeyip deh?et yaratan bir kurumu sorgulamakt?r. Toplumsal eylemler konusunda polisin zay?f karnesini te?hir etmektir. 
Bunu man?etten yap?p, içeride “Ama onlar da toplant?y? basacaklarm??” diye mazeretler s?ralaman?n getirece?i tek ?ey, utançt?r. 
Velev ki basacaklard?. Bunu önlemek için silahs?z ö?rencileri benzin istasyonlar?nda dövmek d???nda akl?na bir fikir gelmeyen bir kuruma mazeret yeti?tirerek yumurta s?nav?ndan geçilmez.

Özgür Mumcu / Radikal Gazetesi 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri