forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

soru_isareti_gazeteAjans Press, 1171 k?e yazar?n? listeleyerek  bir ara?t?rma yapm?? ve Marketing Trkiye Genel Yay?n Ynetmeni Gnseli zen Ocako?lu da bu ara?t?rmaya dayanarak Kas?m ay?nda "Hangi k?e yazar?n?n, kime, nerede, ka kere sata?t???n?" kaleme ald?.

Ocako?lu'nun Marketingturkiye.com.tr'de yay?nlanan yaz?s?...

"Y?l bitiyor ama gndem sakinle?mek yerine aksine giderek k?z???yor. Wikileaks ald? ba??n? gidiyorken, yumurtalar havada uu?uyor ve seim atmosferine do?ru h?zla giriliyorken gndemin sakinle?mesi ne mmkn!  Eh, gndem sakinle?meyince k?e yazarlar? da gndeme paralel olarak durulmuyor, tart??malar?na devam ediyor. Ajans Press taraf?ndan Kas?m ay?nda 1171 k?e yazar? aras?nda yap?lan ara?t?rmada da grld? zere yazma enerjisini di?er k?e yazarlar?ndan alan pek ok kalem var.

Performans d?kl? seziyorum

Her zaman mutat oldu?u zere "k?e yazarlar?n?n kendi k?elerinde kimi ka kere a??rlad???" listesiyle ba?layal?m. Bu ay listenin ba??nda geti?imiz 10 ay boyunca listenin zirvesinden inmeyen Ertu?rul zkk yerine CHP'nin yeni MYK yesi Anayasa Profesr ve Cumhuriyet yazar? Prof. Dr. Sheyl Batum var. Batum, zkk'n geen ay 58 kez ba?ka k?e yazar?nda yer alma say?s?n? ok a?an bir skorla liste ba??nda. 78 k?e yazar?na konuk olan Batum, geti?imiz ay sadece 6 k?ede yer alm??t?. Batum, bugne de?in kendi halinde bir yazar trendi izerken CHP'deki sorumluluklar? sonras?nda daha pek ok kez "TOP 10" listesinde yer alacak gibi gzkyor.

Peki, hakk?nda ne yaz?lm?? derseniz, daha ok k?e yazar? kimli?iyle politikadaki ?apkas?n?n uyumsuzlu?u tart???lm??. Ayr?ca yumurtal? gnlere ili?kin k?e yaz?lar? Aral?k karnesi iinde yer alaca??ndan bu rakamlara da dahil de?il.

"TOP 10" listesinin di?er konuklar?nda bir de?i?iklik yok. S?ras?yla Ertu?rul zkk (45), Mustafa Balbay (32) ve Ahmet Hakan (31) yer al?yor. Geti?imiz ay rakamlar?na bakt???m?zda yazar?n da say?sal anlamda performans kaybetti?ini gryoruz. Acaba Wikileaksin genel yay?n ynetmeni Julian Assange tm dikkatleri zerine ekti?i iin olabilir mi? Belki evet, belki de hay?r nk haberler dahil yaz?l? bas?nda toplam 5 bin 23 kez Wikileaks denirken, 9 kez ile Mehmet Barlas, Ruhat Mengi, Melik A??k, Cneyt zdemir, Selahattin nkibar, Taha K?van gzkrken, 8 kez ile Ergun Babahan, Erdal ?afak, etin Altan ve ?brahim Karagl konuyu kendi k?elerinde en ok gndeme getirerek toplamda 86 kez k?elerinde yer vermi?ler.

Listenin gerisinde bir nceki ayki yerini koruyanlarla listeye yeni girenler de var; ?lhan Seluk (25), Hasan Cemal (25), Tuncay zkan (22), Ahmet Altan (20), Mehmet Barlas(20) ve Rauf Denkta? (19) s?ralamada nde olanlar. zken, Altan ve Denkta? TOP 10'a yeni girenler. ?lk 10'n hemen sonras?nda 16'?ar kez ile Reha Muhtar, Ergun Babahan ve Taha Akyol ba?ka k?e yaz?lar?nda yer al?nlar olarak ne ?k?yor.

Sheyl Batum'a atan atana!

Ajan Press verilerinden anla??ld??? zere Sheyl Batum'u bir kez yazarak syleyeceklerini bitirmeyen k?e yazarlar? da var. Bunun  nedeni elbette Batum'un bizzat kendi sylemleri. Bu nedenle de Batum'un 106 kez k?elerde ad? gemi?. Kimler mi? En ok Ahmet Hakan (5) olmak zere, Ruhat Mengi (4), Salih Tuna, Hseyin Glerce, Mahmut vr 3'er kez, Taha Akyol'dan Yazgl Aldo?an'a, Yal?n Bayer'den Mustafa Mutlu'ya kadar pek ok yazar da Sheyl Batum'u kendi k?esinde bir ay boyunca iki kez konuk etmi?.

Kendi k?esinde konuk a??rlayanlar

Toplamda 403 k?e yazar? bin 170 kez k?esinde ba?ka yazarlardan sz etmi?. Ad? ba?ka k?elerde 106 kez an?lan Sheyl Batum ise kendi k?esinde sadece 2 yazardan sz etmi?! Grlyor ki Batum Hoca k?esinden kendisine olumlu, olumsuz laf atanlar? pek dikkate almam??.

Evet, daha nce de dedi?im zere daha nce liste ba??nda olan k?e yazarlar?m?zda bir performans d?kl? gzlemliyorum. ?yle ki k?esinde ba?ka yazarlara yer verenler listesinin Ekim ay? lideri Ahmet Hakan (17), kas?m ay?ndan Oray E?in'inin (24) gerisinden ikinci s?raya d?m?. (Bu arada Ahmet Hakan'?n pazar gnk yaz?s?n? okuyanlar daha nceki slubundan daha farkl?, daha mlayim bir ruh hali iinde oldu?unu fark etmi? olabilirler. Geici olabilir, kanmayal?m ama geene kadar ben bu halini de tuttum.)

Geti?imiz ay 29 kez farkl? yazar? k?esinde konuk eden yazar?n bu performans d?kl? Ajans Press'ten Yelda Demirkaya'n?n da dikkatini ekmi? ve bana da zel bir not da d?m?. Hakan ise bu ay k?esinde en ok Sheyl Batum'u konuk etmi?.

Listemizin ba??nda yer alan Ak?am yazar? Oray E?in'in k?esinde a??rlad??? favori isimleri, Mehmet Barlas (4 kez) ve Ahmet Hakan (3 kez). Ertu?rul zkk yaz?lar? grmeye al???k oldu?umuz E?in bu ay farkl? yazarlar? kaleme alm??. Listede s?ras?yla Burhan Ayeri (16), Emin la?an (15) ve R?za Zelyurt (14)  ilk s?ralar? al?rken, 13 kez ba?ka k?e yazarlar?n? k?esinde ananlar Cengiz Semercio?lu, mer Sztutan, Yksel Aytu?, Mevlt Tezel ve Melih A??k.

TOP 10'i erkek yazarlar kapatm??

Listemizin tepesinde yer alanlar grd?nz zere erkekler. Bu nedenle listeyi biraz uzat?p s?ralamaya 12. s?radan Kanat Atkaya ve Selahattin  nkibar ile birlikte giren Nazl? Il?cak'? da pozitif ayr?mc?l?k yaparak almak istiyorum. Bu arada "iyi akar" tan?m?yla and???m?z han?m yazarlar?m?z? listenin b?rak?n en tepesinde olmay?, en geriden zorla girdiklerini gryorum.

Akl?ma pek ok ?ey geliyorsa da kendime en s?cak buldu?um gerekeyi buraya yazay?m. Ne dersiniz kad?n k?e yazarlar?m?z meslekta?lar?yla daha m? az ilgileniyor ya da bir ba?ka anlat?mla daha m? az u?ra??yorlar?"

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri