forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Yi?it BulutlT?AKlAGB
televizyon_reytingMedyam?z?n DNA’s?na hukuksuz bir ?ekilde yerle?erek, y?llarca ses ç?karan? reklam vereni etkileriz sopas?yla korkutarak yollar?na devam eden kirli izlenme-payla??m sistemini çökertme zaman?... Bu yap? çökmeden medyam?z?n üretti?inin kaliteli ve ülke yarar?na, vatanda??n ruhsal-fiziki menfaatine olmas? mümkün de?il...


Y???T BULUT'UN GAZETE HABERTÜRK'TEK? YAZISI

T?AK-AGB el ele her ?eyi kirletilmi? bir Türkiye’ye...

Dün, “Bir ülkenin ruhuna tecavüz etmek bu kadar ucuz mu?” ba?l??? ile yazd???m yaz?ya destek olmak amac?nda olanlardan binlerce mesaj ald?m. Onlarca da telefon geldi. Bana ula?anlar?n içinde bürokrasi ve siyasetin üst kademesinde olanlar?n yan? s?ra rektörler de vard?. Verdikleri mesaj ayn?yd?: Sonuna kadar sizinleyiz, bu kirli düzen y?k?lmadan rahat uyuyamay?z...

Sevgili dostlar, bu ülkede ad? ister Ergenekon ister ba?ka bir ?ey olsun, yerle?ik yap?lar y?k?lmadan hiç ama hiç yol alamad?k... Medyam?zda yerle?ik düzen darbe ald?; haber özgürlü?ü ortaya ç?kt?, siyasi örgütlenmeler çöktü; terör bitti! Finansal Ergenekon yerinden oldu, faiz 8’in alt?na dü?tü, ülke kalk?nma yoluna girdi... ?imdi ayn? Ergenekon ruhunu yani medyam?z?n DNA’s?na hukuksuz bir ?ekilde yerle?erek, y?llarca ses ç?karan? reklam vereni etkileriz sopas?yla korkutarak yollar?na devam eden kirli izlenme-payla??m sistemini çökertme zaman?... Bu yap? çökmeden medyam?z?n üretti?inin kaliteli ve ülke yarar?na, vatanda??n ruhsal-fiziki menfaatine olmas? mümkün de?il...

Dün söyledim, bir daha çok aç?k yaz?yorum ve bu sektörden biri olarak bana yapmaya çal??acaklar?ndan hiç ama hiç korkmuyorum; çocuklar?m?z?n, gençlerimizin, k?zlar?m?z?n hepimizin akl?na-ruhuna-bilincine-bilinçalt?na tecavüz ediyorlar! Hepimizi “bizden” manipüle edilmi? izlenme-manipüle edilmi? içerik döngüsü içinde yoldan d??ar? do?ru zorluyorlar. ?ki dil tart??mas? ülkeyi bölmez ama medya içindeki içeri?i bu yöntemle kontrol edenlerin “en çok bu seyrediliyor” diye ortaya koydurttuklar? bu ülkeyi ortadan böler, iç sava? tohumlar? atar... TRT’nin ortaya ç?kard??? detaylar? okudukça deh?ete dü?üyorum... Film ve dizi yap?mc?lar? bu ?irketin deneklerinin adreslerini biliyorlar, onlarla görü?üyorlar, ?irket bilgisi dahilinde içeri?i manipüle ediyorlar... Tecavüz seyrediliyor sonucu var de?il mi! Asl?nda öyle de?il, kurgu ters, sonuç belli; tecavüz seyrettirilmek isteniyor ve ona göre sonuçtan ba?a do?ru oranlar yaz?l?yor... Korkunç tek kelimeyle korkunç, utanç verici, insan? insanl???ndan tiksindiren detaylar var. Nas?l böyle bir kirli tezgâh olabilir? Bu ülke y?llarca buna nas?l seyirci kalabilir? Devletimiz nas?l uyuyabilir inanmas? güç... Bu yöntemlerle ülke genelinde misyonerlik faaliyetinden ?slam dü?manl???na kadar birçok tohum atmak mümkün...

Türk devletine bir daha sesleniyorum: Bu ülke topraklar? üstünde bu tip bir yap?lanmaya ve faaliyete nas?l izin veriyorsunuz? Bu ülkenin vatanda?lar?n? nas?l böyle bir mekanizman?n insaf?na b?rak?yorsunuz? Ya Devlet gere?ini yaps?n, ya da bizler ?unu bilelim; bizler sahipsiz insanlar?z...

Türk yarg?s?na da sesleniyorum; TRT’nin yapt??? suç duyurusu bu kirli yap?n?n, manipüle edilen payla??m sisteminin detaylar?n? içeriyor. Ortada milyar dolarlar?n yönünü de?i?tiren bir yap?lanma ve kuranlar, bula?anlar var! Bu dosya gere?i birçok ismin ifadesi al?nmas? gerekirken hâlâ ad?m at?lmad?... Ba?lay?n, göreceksiniz alt?ndan baz? ba?ka davalarla birle?ebilecek detaylar da ç?kacak. ?stenirse, bildiklerimi de anlatmaya haz?r?m. Bu yap?y? çökertmezsek, bu para ile beslenen alt kollar?n önünü kesemeyiz ve inan?n medya özgürle?meden bir ülke özgürle?emez.

Son not: Türk halk?na bir detay: T?AK kimlerden olu?uyor? Bu adamlar kimlerle i? ili?kisi içinde? Ara?t?r?n, göreceksiniz!

http://www.haberturk.com/medya/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri