forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Halk TVlCHP

chp_halktvÇal??anlar?na maa?lar?n? ödemedi?i için s?k s?k gündeme gelen Halk TV'ye CHP'den sürekli para aktar?ld??? ortaya ç?kt?. CHP'nin hesaplar?ndan, Halk TV’ye özel bir bankan?n Ankara Farabi ?ubesi’nden 2 A?ustos’ta 255 bin lira, 16 A?ustos’ta 50 bin lira, 26 A?ustos’ta 60 bin lira, 1 Eylül’de 325 bin lira aktar?lm??...

Siyasi Partiler yasas?, partilerin televizyon kurmas?n? ve i?letmesini yasaklan?yor... 

Geçti?imiz günlerde Halk TV'de çal??anlar?n maa?lar?n?n 4 ayd?r ödenmedi?ini gündeme getiren Star Gazetesi yazar? ?amil Tayyar, bugün de CHP ile Halk Tv aras?nda ya?anan maddi ili?kinin kay?tlar?n? yay?nlad?... 
 

??TE ?AM?L TAYYAR'IN YAZISINDAN BAZI BÖLÜMLER... 

...Herkes biliyor ki, Halk TV, fiilen partinin mal?d?r. Kanal?n yönetimi, parti genel merkezine do?rudan ba?l? oldu?u gibi kaynak sorunu buradan çözülmektedir. Deniz Baykal gidip Kemal K?l?çdaro?lu geldi?inde ilk i?leri Deniz Bey’e yak?n gazeteci ?aban Sevinç’in program?na son vermek oldu.

Sevinç’e bu karar? sözlü olarak tebli? eden kimdi biliyor musunuz? CHP Manisa Milletvekili ?ahin Mengü... Önder Sav ekibinde yer alan Mengü de sonradan tasfiye oldu, Halk TV ona da yar olmad?.

Anayasa Mahkemesi’nin parti harcamalar?yla ilgili tefti?inde Halk TV’nin 237 bin 700 lira olan uydu kira bedelinin CHP taraf?ndan ödendi?i belgelendi. Mahkeme, bu paran?n hazineye gelir kaydedilmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin usulsüz buldu?u ba?ka harcama kalemleri de var, toplam? 1 milyon (1 trilyon) liray? buluyor, bununla ilgili iddialar yarg?ya ta??nd? ve muhataplar? ceza ald?. 

....

 

Kurultay’da “Benim ad?m Kemal” diyen K?l?çdaro?lu i?ba??na geldikten sonra Halk TV’ye para transferi devam etti. Yani Kemal Bey, paray? buldu!

CHP, Halk TV’ye özel bir bankan?n Farabi ?ubesi’nden 2 A?ustos’ta 255 bin lira, 16 A?ustos’ta 50 bin lira, 26 A?ustos’ta 60 bin lira, 1 Eylül’de 325 bin lira para aktard?. Transfer tarihlerine bakt???n?zda 12 Eylül referandum öncesine rastlad??? görülüyor.

Ba?ka bir ifadeyle, CHP, referandum öncesi toplam 690 bin lirayla Halk TV’yi fonlad?. Müfetti? kimli?iyle her iddian?n üzerine atlayan Kemal Bey’in siyasi partiler mevzuat?na göre yasak olan para transferine neden giri?ti?ini izah etmesi gerekir.

 

http://www.stargazete.com/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri