forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

elif_cakirFehmi Koru'nun Yeni ?afak'tan ya?anan kriz sonras? ayr?lma karar?n?n yank?lar? sürüyor. Elif Çak?r Star Gazetesi'ndeki yaz?s?nda Fehmi Koru'ya destek verirken, ?brahim Karagül'ü ele?tirdi... 
EL?F ÇAKIR'IN STAR GAZETES?'NDE YAYINLANAN YAZISI

Popülizm sayg?nl?ga kar??: Fehmi Koru meselesi 

Ke?ke böyle olmasayd?, bu tats?z hadiseler ya?anmasayd? demenin bir anlam? yok; zira zirvelerde rüzgar?n sert esti?i, f?rt?nalar kopard??? bir gerçek.

Yeni ?afak gazetesindeki kö?esinden yaz?lar?n? hakl? olarak geriye çeken Fehmi Koru ile ilgili me?um hadiseyi, medyay? takip edenler de, on be? gündür yaz?lar?na neden ara verdi?ini merak edenler de biliyorlar. Kendisi de sonunda suskunlu?unu bozup Ru?en Çak?r’?n “Yaz? ??leri” program?na ç?k?p aç?klama yapt?.

Belki de meselenin buraya kadar gelece?ini hiç tahmin etmeyen ?brahim Karagül, hiçbir delile dayanmayan yaz?s?yla fitili ate?ledi, bunu f?rsat bilen baz? “medya karikatürleri” de, on y?llarca bu ülkede duru?unu her ?art alt?nda koruyan Fehmi Koru ile ak?llar?nca alay ettiler, hakaret ettiler, ‘oh ne güzel oldu’ dediler.

Evet, Karagül’ün yaz?s?n?n hiçbir delile dayanmad???, o devirde gazetenin yay?n yönetmenli?ini yapm?? olan Selahattin Sad?ko?lu ve Mustafa Karaalio?lu’nun aç?klamalar?yla kesinlik kazand?. Her iki yönetici de, Fehmi Koru’nun, ?brahim Karagül aleyhine herhangi bir olumsuz dü?üncesini dile getirmedi?ini beyan ettiler. Kald? ki, Edelman’?n Türkiye’de en sevmedi?i ki?ilerin ba??nda gelen Fehmi Koru’nun buna izin verecek ?ahsiyette biri olmad???n?, ona at?lan bu çirkin iftiray? diline dolayanlar da biliyorlar. E?er Yeni ?afak’tan birinin at?lmas? istenseydi (hiçbir Amerikal? buna cüret edemez, birileri kendi gazeteleriyle kar??t?r?yorlar), Edelman’?n ilk önce ve i?tahla isteyece?i kelle Fehmi Koru’nunki olurdu.

Niye böyle Fehmi Koru avukatl???n? üstlenmi? gibi yaz?yorum diye merak edenler olabilir. Fehmi Koru’nun avukatl??? ne ya?ça ne de k?demce bana dü?mez ama, yap?lan apaç?k bir haks?zl?k kar??s?nda dayanamad?m. Hele yazd?klar?yla ülkeye zerre kadar hizmeti dokunmam??, sadece dedikodu ve tezvirat dolu kö?eleriyle insanlar?n zihnini i?fal eden birtak?m kö?e karikatürlerinin alayc? (asl?nda haset dolu) tav?rlar?n? görünce, ben de durumdan vazife ç?kard?m!..

Evet, Fehmi Koru ?imdi Yeni ?afak’tan ayr?ld?, bu ayr?l?k bence Yeni ?afak yönetimi aç?s?ndan ho? olmad?. Niye ç?k?p aç?klama yapmad?lar, Fehmi Koru’dan kurtulmak için bunu f?rsat m? bellediler, bilemiyorum. Sonuçta anti-Fehmi Koru çetesinin a??zlar? kulaklar?na var?yor!.. Böyle bir çete gerçekten var m?, varsa kimlerden olu?uyor? Bir?ey demeyece?im, onlar kendilerini biliyorlar. Diyece?im bir?ey var ki, o da “ay?p ediyorsunuz” ya da “edep yahu”dur.

Fehmi Koru, özelde dindar kesimde genelde Türkiye çap?nda (hatta dünya çap?nda) fikirleriyle öne ç?km??, do?ru bildiklerinin mücadelesini yürütmü?, bunu yaparken de hiçbir tezvirata bula?mam?? önemli bir gazetecidir. Türkiye’de ve dünyada “dindar müslüman” alg?s?n? de?i?tirmi?, teknolojiye aç?kl???, bilgiye ula?maktaki çabas? ve gazetecilikteki ba?ar?s?yla bugünlere gelmi?tir.

Bugün eline kö?e verilen ve ald?klar? kö?elerde ona buna iftira/çamur atmak, onun bunun tetikçili?ini yapmak, çe?itli güç ve bask? gruplar?n?n borazanl???n? yapmaktan ba?ka bir özelli?i olmayan kifayetsiz muhterislerin aksine, Fehmi Koru 1965’ten bu yana bir “fikir mücadelesi” sürdürmü?tür.

Türk medyas?n?n büyük! kalemleri, gittikleri ülkelerden ?arap/restoran haberleri verirken, Fehmi Koru dünyadaki önemli geli?meleri bildiriyordu kö?esinden. Her bilgiyi didik didik ediyor, yeni bilgilere ula?mak için sürekli çal???yordu. En iyi ?arap mahzenlerini gezdirmek için akla gelen “önemli yazarlara” inat, Windows 95’in tan?t?m? için davet edilen üç isimden birisiydi Fehmi Koru.

Kimseler internet nedir bilmezken, ülkemizde internetten bahseden ve ülkede internet yayg?nla??ncaya kadar dünyadaki geli?meleri internet h?z?nda bildiren ki?iydi.

Bakmay?n siz ç?kart?lan c?z?rt?l? seslere. O seslerin sahipleri de biliyorlar ki kendileri dahil olmak üzere herkeste eme?i vard?r, (en az?ndan fikren) yeti?melerindeki katk?s? büyüktür. Birçok ?eyi Fehmi Koru’yu takip ederek ö?rendiler onlar da...

Fehmi Koru, hiçbir dönem ürünü bir gazeteci de?ildir. Milli Selamet Partisi’nden AK Parti’ye gelinceye kadar ülkemizde her devlet adam?n?n bilgisini, sözlerini önemsedi?i biri olmu?tur. Daha dün yazmaya ba?layanlar kendi egolar?n? kontrol edemezken, Fehmi Koru’nun egosuna laf etmeye kimsenin hakk? yoktur.

Hakk?nda türlü tezvirat üretenleri, Fehmi Koru’nun kendisine olan hakl? özgüveni ç?ld?rtmaktad?r.

Çünkü çok okunman?n, polemikler yaparak gündemde kalman?n kendilerine magazin malzemesi olmak d???nda bir “?ey” getirmedi?ini gördüler.

Bu asl?nda popülizmin sayg?nl??a açt??? sava?t?r ama birileri ad?na üzülerek ifade edeyim ki, sayg?nl?k hiçbir zaman kaybetmeyecektir.

Elbette söyleyeceklerim bununla s?n?rl? de?il, devam edilirse gerisi gelecek...

http://www.stargazete.com/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri