forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

Alper Grm?lkemizde gazetecili?in, patronun ba?ka i?lerinin gerekleri do?rultusunda maniplatif bir ara olarak kullan?lmas?n?n benim bildi?im en mkemmel rne?ini art?k siz de biliyorsunuz:


Biri geti?imiz sal? olmak zere bu sayfalarda kaleme ald???m iki yaz?da, Ak?am gazetesinin, dahil oldu?u grubun ?karlar? do?rultusunda bir gecede kreselcilikten ulusalc?l??a nas?l evrildi?ini; sonra hkmetin grubun bankalar?yla ilgili gzel kararlar ald???nda yine nas?l bir gecede yeniden kreselci oldu?unu anlatm??t?m.

Ak?am
gazetesinin bu gitmeli-gelmeli yay?nc?l???n? 2001den bu yana srdryor, yazd???m gazete ve dergilerde okurlarla payla??yorum. Sal? gnk yaz?mda, bu takibimden ilham alan; fakat benim taramam? fersah fersah a?an akademik bir al??madan sz etmi?tim size. O yaz?da sz verdi?im gibi, bugn Marmara niversitesi ?leti?im Fakltesi ykseklisans ?rencisi Eren Altu?un yksek lisans ekonomi politik dersi iin haz?rlad??? devin sayfam?n elverdi?i bir zetini sunaca??m size. devin tamam?n?n word kopyas?n? dileyenlere gnderebilece?imi sylemi?tim, epeyce talep geldi, yar?n bu szm de yerine getirece?im.

?imdi sizi Altu?un taramas?n?n benim cmlelerimle zetlenmi? haliyle ba?ba?a b?rak?yorum.

2000 yaz?... Gazete pr liberal...


2000 yaz?... Temmuz... Gazete pr liberal, serbest piyasac? ve zelle?tirmeci... Turkcell hisselerinin 11 temmuzda New York Borsas?nda i?lem grmesinden bir gn sonra gazetenin yazarlar?ndan Hulki Cevizo?lu (bile) ?yle yazm??t?r: Trkiyenin ABye girmesi tart??malar? yap?l?rken, en ok zerinde durulan konulardan birisi bizim ?irketlerimizin Avrupa ?irketleri ile rekabet edip edemeyece?i idi. Dev Avrupa ?irketlerinin Trk ?irketlerini piyasadan silebilece?inden endi?e ediliyordu. Bir Trk ?irketinin bugn dnyan?n en byk borsas? olan New York Borsas? zerinden dnyaya a?lmas?, bu korkuyu yenmede nemli bir etken olabilecek.

19 temmuzda ekonomi sayfas?nda haber: ?u SEKAn?n haline bak... Gazete, bir trl zelle?tirilemeyen SEKAn?n Dalaman tesislerini yerden yere vuruyor.

Eyll 2000... Gazete, Bankac?l?k Dzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) faaliyete gemesinden memnun... Kurum Ba?kan? Zekeriya Temizelin, bankalar?n?n iini bo?altanlara ynelik Yanlar?na kr kalmaz vaadi gazetede haber ba?l??? olmu?.

4 Ekim 2000: Yabanc? sermayeye kar?? olan herkese haddi bildiriliyor: Vietnam kadar olamad?k...

6 Aral?k 2000: F?rt?na dindi... Yani, IMF ile anla?maya var?ld? ve herkes rahatlad?.

22 Aral?k 2000: Aral?k boyunca sren IMF gzellemelerinin zirvesi: S?k kemeri, al paray?...

4 Ocak 2001: Gazete, hkmetten ve ekonomi ynetiminden de memnun: Bundan iyisi can sa?l???... Gazetenin 26 Ocak 2001 tarihli man?eti: F?rsatlar lkesi Trkiye...

Bakmay?n siz Trkiye uuyor haberlerine... Bu ba?l?klardan hafta sonra lke, tarihinin en byk iktisadi krizine yakalanacakt?r...

Ve o tarih gelir, 19 ?ubatta cumhurba?kan? ba?bakana anayasa kitap??? f?rlat?r ve kriz ba?lar... Gazetenin ileride sava? aaca?? Kemal Dervi? kurtar?c? olarak lkeye a?r?l?r. Ak?am?n hi itiraz? yoktur buna

7 Nisan 2001: Dervi?, yak?nda iyi haberler verecek...

17 Nisan 2001: IMFden vgyle sz eden ve aylard?r sregelen haberlerin zirvesi: IMF kollar? s?vad?...

24 May?s 2001: Bir Kemal Dervi? ve IMF gzellemesi... O gnk gazetenin man?eti: Yang?n snd...

Bu, byle bir y?l boyunca devam etti... Gazete, 17 May?s 2002de, IMFnin verdi?i ev devimizi hibir kompleks duymadan hat?rlat?yor ve s?k? al??mam?z gerekti?i konusunda uyar?larda bulunuyordu.

Trkiyenin neferi ve kahrolsun IMF!


21 Haziran 2002 tarihli Ak?am gazetesinin yan man?eti Pamukbank?n, Yap? Kredi Bankas?n?n ve ukurova grubunun ve tabii bizzat gazetenin patronu Mehmet Emin Karamehmete ayr?lm??t?. Habere gre, o Trkiyenin neferiydi, 36 y?l boyunca bir gn bile tatil yapmam??t?, bir gn bile lks bir lokantada yemek yememi?ti; makam ?ofr olmam??t?, otomobilini hep kendisi kullanm??t?...

Bu hayat yks, gazetelerde bir gn nce (20 haziran) yay?mlanan ?u haberle anlam kazan?yordu:

BDDK, Pamukbanka el koydu. Bir bankas?n? devlete kapt?ran ve Yap? Kredi ynetiminden de al?nan M. Emin Karamehmetin art?k bankac?l?k yapmas? zorla?abilir...

??te Ak?ama bir gecede izgi de?i?tirten olay budur...

Grubun bankalar?na el konmas?ndan 10 gn kadar sonra, 1 Temmuz 2002de ukurova Holding Medya Grup Ba?kanl???na Tuncay zkan getirildi. Elalemin a?z? torba olmad??? ve bzlemedi?i iin, akla hemen zkan?n, l koalisyonun liderlerinden biri olan Mesut Y?lmazla yak?nl??? geldi. zkan?n, bankalar?n kurtulu?u iin bu greve getirildi?i dedikodular? ald? ba??n? gitti. Tuncay zkan, sonradan teyit etti?i gibi 50 bin dolar ayl?k alacakt? bu yeni i?inden, 3 milyon dolar da transfer creti...

Bankalara el koyma hadisesinden sonra Ak?am bir gecede kreselle?me, IMF ve Kemal Dervi? kar??t? haline geldi. Eren Altu?un taramas?n? izleyerek biraz da o gnlere bakal?m...

22 Haziran 2002, man?et: Trkiyeyi Harcamay?n / IMF u?runa Pamukbank?n fedas? Trk sermayesinin yabanc?lara pe?ke? ekilmesi diye yorumland?.

23 Haziran 2002, man?et: Yaz?klar Olsun / ??adamlar? ve iftiler, Pamukbank operasyonunu yerden yere vurdu. ATO Ba?kan? Aygn, operasyon iin ?aibeli derken, Ziraat?lar Derne?i Ba?kan? Yetkin, lkenin d?? gler taraf?ndan ku?at?ld???n? syledi.

24 Haziran, man?et: IMF hakemiyle ma kazan?lmaz...

27 Haziran 2002: Dervi?le fakirle?tik...

9 Ekim 2002: IMF sylyor BDDK yap?yor / Trkiyede siyasi partiler ABci ve ABDciler olarak ikiye ayr?lm?? durumda. Ulusal ekonomiden, tam ba??ms?zl?ktan yana tav?r koyanlar?n sesi bo?uluyor. Gemi?te oldu?u gibi bugn de silahl? kuvvetler, kreselle?me srecinde ipin ucunu ka?r?p Trkiyeyi mandac?l?k anlay???na srkleyenlerin nnde bir diren noktas? olarak duruyor...

2002nin ekim ve kas?m aylar? BDDK Ba?kan?na ve Kemal Dervi?e (Dervi?in Amerikadaki Musevi arkada?lar? ihmal edilmeksizin) nokta at??lar?yla geiyor. Ve geliyoruz 23 Kas?m 2003e ve devam?nda 25 Ocak 2003e... Birincisi Dan??tay?n Pamukbank?n ukurovaya iadesine karar verdi?i, ikincisi ise BDDKn?n bu karara uyup, bankay? sahibine iade etmeye karar verdi?i tarihler...

Sonra ne mi oldu? Hadiseyi ezeli-ebedi takibimin bir a?amas?nda kaleme ald???m bir yaz?dan aktar?yorum:

BDDKdan gelen gzel haberler Hrriyeti ?ld?rt?rken Ak?am? sevince bo?mu?tu. (O gnlerde gruplar? ad?na biribirleriyle sava? halinde olan) iki gazete de birinci sayfalar?nda yay?mlanan a?r?larla ?km??t?. Hrriyet, milletin paras?n? ukurova Grubuna pe?ke? eken BDDKya dur denilmesini istiyordu. Ak?am ise Tarihi a?r? 1de fikri hr, vicdan? hr bir devlet kurumu olarak niteledi?i BDDKya bask? yap?lmamas?n? talep ediyordu. (Oysa ulusalc?l?k gnlerinde BDDK iin ?yle deniyordu: Trkiyede uluslararas? sermayenin mutemet adamlar? diyebilece?imiz isimlerini y?llard?r, devletin kritik noktalar?na yerle?tirdiler. Bunlar eskiden Hazinedeydi, Merkez Bankas?ndayd?. ?imdi buna BDDK da eklendi.)

Son 3-4 y?l boyunca Ak?amdan BDDK ve TMSFye ta?tan ok gl at?ld?. nk Do?an Grubu gazetelerinin muhalefetine ra?men hkmetin ald??? kararlar, grubun hayatiyetini srdrebilmesi do?rultusunda oldu.

Bu bahar havas?, TMSFnin eski ?nterbank kredilerinden dolay? ukurova Grubuna 530 milyon dolarl?k bor ?karmas?na kadar devam etti. Karamehmetin geen hafta gazetecilerle konu?mas?ndan ?rendik ki TMSF yine zalimdir...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri