forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

KANUN? BAHANE REKLAM ?AHANE...

Aktif .

gunseli_ocakoglu "Muhte?em Yüzy?l" isimli dizi Show TV'de ilk bölümünün yay?nlanmas?ndan sonra Türkiye'nin bir numaral? gündem maddesi oldu. Peki Show TV ve yap?mc?lar bu tart??madan memnun mu? ?lk de?erlendirmeler dizinin yakla??k 1 milyon dolar bedava reklam yapt??? ?eklinde..

Zaman Gazetesi'nde yazan Günseli Ö. Ocako?lu ?unlar? yazm??:

"Sonuç olarak 67 kö?e yaz?s?n?n 'tarafs?z', 9 kö?e yaz?s?n?n 'olumlu' yazd???n? dikkate al?rsak 'Muhte?em Yüzy?l' hiç de Show TV'nin aç?klamas?nda 'ihsas edildi?i' gibi kö?e yazarlar?n?n h??m?na u?ramam??. Son 15 gün içinde ç?kan kö?e yazarlar?n?n reklam e?de?eri ise s?k? durun 988 bin yani yakla??k bir milyon dolar olmu?!"

Muhte?em Yüzy?l'?n bir milyon dolarl?k medya karnesi

Daha fragmanlar? yay?nlanmaya ba?lad???nda f?rt?na kopaca?? belliydi. Ama Show TV diziyi yay?nlamaktan vazgeçmedi?i gibi özetle, "Her zaman farkl? bak?? aç?m?zla yeni soluklar getirdik.

Kas?tl? olarak baz? çevrelerce Osmanl? hanedan?n?n yanl?? tan?t?ld??? ve dizinin o dönemdeki karakterleriyle ili?kileri çarp?tt??? konusunda haks?z bir ?ekilde itham edildik. Diziyi art niyetle de?il objektif yay?nc?l?k anlay???yla de?erlendiren medyam?za ?ükranlar?m?z? sunuyoruz." içeri?iyle bir aç?klama yapt?. Medyada yaz?lanlar süredursun, Show TV'nin geri çekilmeyece?ini anlayan E?itim-Bir-Sen, RTÜK'e müracaatta bulunarak Kanuni Sultan Süleyman'? kad?n ve içki dü?künü biri gibi gösteren 'Muhte?em Yüzy?l' adl? dizi hakk?nda gereken tedbirin al?nmas?n? istedi.

Hakk?nda bu kadar konu?ulan diziye ben de PR'c?lar?n hiç ho?lanmad??? ama 'hakk?mda ne kadar haber ç?kar?rsan o kadar ba?ar?l?s?n' diyen 'reklam e?de?eri' yakla??m?ndan bakmaya karar verdim. Bu; "Reklam verdi?inizde ödeyece?iniz bedeli, haber olarak ç?kt???nda hem ödemezsiniz hem de haberin reklama göre etkisi daha yüksektir." demek. Bir de kö?e yazarlar?n?n çok k?ymetli kö?elerini hesaba katal?m ve Muhte?em Yüzy?l'?n Ajans Press'in takibiyle medya karnesi nas?lm?? hep birlikte bakal?m.

57 kö?e yazar? 76 kez Muhte?em Yüzy?l'dan söz etmi?. En çok yazanlar ise s?ras?yla ?öyle: Mesut Yar 4; Cengiz Semercio?lu, Ekran Ar?s? (gerçek ismini bilmiyorum), Bilal Özcan, Sina Kolo?lu, Burhan Ayeri ve Yüksel Aytu? 3; Rah?an Gül?an, Rahim Er, Erdem K?r?m, Reha Muhtar, Ruhat Mengi ve Ali Saydam ise 2 kez kö?elerinde diziye yer vermi?. Listede bir kez yazanlar?n isimlerine bakt???mda ise Ertu?rul Özkök, Murat Bardakç?, Fatih Altayl?, Ay?e Böhürler, Ahmet Hakan ve ?smet Berkan'? görüyorum. Yani konuyu a??r toplar da kö?elerine ta??m??.

Peki, hangi gazeteler konuya ne kadar yer vermi?? 70 bas?l? mecrada çok k?sa sürede toplam 284 kez haber olan dizi, ismi gibi muhte?em bir skor yapm??. Ak?am ana gazete konuya 16 kez yer vererek listenin ba??nda yer alm??. Sonra Sabah Günayd?n, Hürriyet Kelebek ve Milliyet Cadde'nin 12'?er kez, Güne? ve Posta 11, Vatan, Bugün, Yeni Akit, Haber Türk Magazin 10; Haber Türk ise konuyu 9 kez sayfalar?na ta??m??. Zaman'?n da içinde bulundu?u say?sal grup Yeni ?afak, ?ok, Sözcü, Star ve Milliyet konuya 7 kez de?inmi?. Bu arada ana gazetelerle eklerinin toplam?na bakmak da gerekirse örne?in Milliyet toplamda 24, Haber Türk ise 20 kez Muhte?em Yüzy?l'a yer vererek konuyu epey gündemde tutmu?.

Sonuç olarak 67 kö?e yaz?s?n?n 'tarafs?z', 9 kö?e yaz?s?n?n 'olumlu' yazd???n? dikkate al?rsak 'Muhte?em Yüzy?l' hiç de Show TV'nin aç?klamas?nda 'ihsas edildi?i' gibi kö?e yazarlar?n?n h??m?na u?ramam??. Son 15 gün içinde ç?kan kö?e yazarlar?n?n reklam e?de?eri ise s?k? durun 988 bin yani yakla??k bir milyon dolar olmu?! Bir de buna di?er haberlerin yani Bülent Ar?nç ve Ertu?rul Günay'?n demeçlerinin dahil olmad???n? dü?ünürsek...

TARTI?MALAR SÜRERKEN SADE VATANDA? NE D?YOR?

Görünen o ki, dizinin her bölümünden sonra tart??malar daha da artacak ve RTÜK'ün karar? ne olursa olsun mutlaka sorgulanacak. Bana gelince, özellikle böylesine tarihî dizilerin çekiminde herkesin çok daha sorumlu davranmas? gerekti?ine dikkat çekmek isterim. Tarihi gerçekleriyle biliyor olman?n önemine inand???m gibi giderek h?rpalanan, yok edilen ortak de?erlerimize hoyratça dokunulmamas? gerekti?ine de inan?yorum. Ortak kutsallar?m?z o kadar azald? ki, art?k gerçekten korkuyorum!

http://www.zaman.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri