forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Mehmet Baransu
mehmet_baransu_karargahTaraf Gazetesi'nde Türkiye'yi sarsan haberlere imza atan Mehmet Baransu, 'Kozmik Kö?e' ad?yla kö?e yaz?lar? kaleme almaya ba?lad?. ?lk yaz?s? geçti?imiz hafta yay?nlanan Baransu haftada bir gün yaz?yor... ?kinci yaz?s?nda Baransu baz? medya patronlar?n?n siyasite dizayn vermek için harekete geçti?ini kaleme alm??... 

MEHMET BARANSU'NUN TARAF'TA YAYINLANAN YAZISI

Topyekûn sava?’


Önümüzdeki alt? ayl?k süreçte kamuoyunu me?gul edecek bir dizi eylem plan? sahneye konulmaya çal???l?yor. Hedefte 2001 genel seçimleri ve ard?ndan yap?lacak Cumhurba?kanl??? seçimi var. Plan asl?nda bilindik. Bu kez, “mutlak ma?lubiyet” ya?anmamas? için daha radikal eylemler hayata geçirilmek isteniyor. Planlara geçmeden önce, aktörlerinin daha önce dü?meye bast??? “tan?d?k” bir olaya bakmak gerekiyor.

2011 plan?yla ilgili dü?meye Deniz Baykal’?n kasetinin servise konulmas?yla bas?ld?. Do?an Grubu’na anket yapan bir isim, yapt??? alt? anket sonucunda Baykall? CHP’nin seçimlerde ?ans? olmad??? sonucunu elde etti. Anket bilgileri, CHP içinde Baykal’a yak?n görünen “derin CHP’liler” ve “sivil olmayan baz? isimler”le de payla??lm??t?. Anketlerde Kemal K?l?çdaro?lu’nun Genel Ba?kanl??? da vatanda?a sorulmu?, K?l?çdaro?lu’yla CHP- MHP koalisyonu ve referandumda “hay?r” ç?kabilece?i cevab? ç?km??t?.

Anketlerde ç?kan bu sonuçlar o günlerde Ankara’n?n karargâhlar?nda masaya yat?r?ld?. Medya patronlar? ve baz? i?adamlar? s?k s?k Ankara’y? ziyaret etti. Sonuçlar üzerinde günlerce tart???ld?, analizler yap?ld?. Sonunda da dü?meye bas?lmas?na karar verildi. Kaset servise konuldu.

Plan?n bir bölümünü ilk fark eden isim, arkas?ndan hançerlenen Baykal oldu. Genel Ba?kan, okyanus ötesinin samimiyetine inand???n? canl? yay?nda tüm Türkiye’ye ilan etti. Baykal komployu kimin kurmad???n? anlam?? ama kimin kurdu?unu anlayamam??t?. Yan? ba??nda duran Brütüsleri görememi?ti. Baykal’?n gitmesi sonras?, beklenen finalde ?apkadan tav?an ç?kart?ld?. Aday de?ilim diyen Kemal K?l?çdaro?lu, 24 saat sonra CHP Genel Ba?kanl???’na adayl???n? aç?klad?.

Yaz?n?n devam? Taraf Gazetesi'nin internet sitesinde...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri