forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

soru_isareti_gazete?ayet Soner Yalç?n ve sitesi adam gibi muhalefet yap?yorsa o zaman o sitede neden asl?nda pek yak?ndan tan?d???m?z isimler hep takma adlarla yaz?yorlar? Yoksa yalan haber ve iftiralar üzerine kurulu haberler ve yorumlar?n arkas?nda kimse ad? ve san?yla durmay? göze alam?yor mu?


 

NAGEHAN ALÇI'NIN AK?AM GAZETES?'NDE YAYINLANAN YAZISI

Karanl?k oda

Uzun zamand?r insanlar? hedef gösteren, Ergenekon ve Balyoz davalar?n? suland?rmak için manipülasyon yapan, kamuoyunu tahrik etmeye çal??an, adeta tetikçilik yapan bir internet sitesi gö?sünü gere gere yay?n yap?yor, üstelik hat?r? say?l?r bir k?s?m medya taraf?ndan da övgü üzerine övgü al?yordu. Dün bir de bakt?m, bu sitenin haz?rland??? i?yerinde polis Ergenekon soru?turmas? kapsam?nda arama yap?yor, sitenin sahibi ve yöneticilerini gözalt?na al?yor. 

***
Bu geli?me üzerine hayretler içinde izledi?im bir süreç ba?lad?. Yok efendim, muhalefet susturuluyormu?, bu gidi?le hükümete ters kimseyi b?rakmayacaklarm??, zaten s?rada Soner Yalç?n'?n olaca??n? Mustafa Balbay biliyormu? vs vs... Yahu tetikçili?in, hedef göstermenin, manipülasyonun ismi ne zamandan beri muhalefet oldu? ?ayet Soner Yalç?n ve sitesi adam gibi muhalefet yap?yorsa o zaman o sitede neden asl?nda pek yak?ndan tan?d???m?z isimler hep takma adlarla yaz?yorlar? Yoksa yalan haber ve iftiralar üzerine kurulu haberler ve yorumlar?n arkas?nda kimse ad? ve san?yla durmay? göze alam?yor mu? 

***
Baz? medya ve koskoca CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Gürsel Tekin'in, üstelik Genel Ba?kan Kemal K?l?çdaro?lu'nun da deste?iyle, korumak ad?na 'muhalefet susturuluyor' diye hayk?rd??? ?u Oda TV'nin neler yazd???na bir bakal?m isterseniz... Bugün o sitenin soru?turulmas?n? özgürlüklere ket vurmak olarak görenlerin muhalefetten ne anlad?klar?n? bir görelim... Yerim dar oldu?u için maalesef birkaç örnek verebiliyorum. Yoksa arkada?larda daha a?a??daki gibi çok vukuat var...

***
1) Kas?m 2010: 'Türkiye'nin gündemini sarsaca??z' iddias?yla ortaya bir haber at?yor Oda TV. M?T Müste?ar? Hakan Fidan'?n karde?inin Fethullah Gülen'in dan??man? oldu?unu iddia ediyor. 'Teyit etmekte çok zorland???m?z bilgilere göre' diye ilginç bir notla! Sonra ne oluyor, tahmin edin? Haber k?sa süre içinde yalanlan?yor. Geriye hedef gösterme, dezenformasyon ve çamur at izi kals?n mant???yla etiketlenen önemli bir müste?ar b?rakarak...
2) Yine 2010. Ta? atay?m da ortal?k bulans?n haberlerine bir örnek daha: '??te Abdullah Gül'ün Anayasa Mahkemesi'ne atad??? yobaz üye' ba?l???yla verilen haberde Gül'ün, sakall? bir yobaz?, üstelik hukukçu bile olmayan bir ki?iyi Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak atad??? ileri sürülüyor. Atanan isim Alparslan Altan... Ancak Altan'?n foto?raf? olarak sakall? Alpaslan Kuytul'un foto?raf? kullan?lm??. Bilinmez bir sebeple kar??m?? herhalde foto?raflar! Çarp?tmay? görüyor musunuz? 

***
Oda TV'nin haber mant??? ile ilgili yaln?zca iki küçük örnek bunlar. Bir de Soner Yalç?n'?n di?er i?leri var... Konsept dan??man? ve yap?mc?l???n? yapt??? Sa??r Oda ve Kurtlar Vadisi'nde nas?l bir Yahudi dü?manl??? nas?l bir Kürt dü?manl???, nas?l bir H?ristiyan dü?manl??? yap?ld??? ne korkunç hurafelerin kafalara yerle?tirilmeye çal???ld??? ortada. Bu dizilerin her bölümünde i?lenmi? nefret suçlar? var. Kitaplar?na hiç girmiyorum bile...

***
Bak?n benim yukar?daki örneklerle anlatmak istediklerimi 'Atatürkçü' kimli?iyle bilinen ünlü gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar a?ustos ay?nda Vatan'daki kö?esinde nas?l anlatm??: 'Türk bas?n?nda insanlar? ve söylediklerini itibars?zla?t?rmak için yalan?, riyakarl???, pespayeli?i ve haysiyetsizce sald?r?y? haber ad? alt?nda yapan Soner Yalç?n diye bir ki?i var. Sitesinde be?enmedi?i, ç?karlar?na uymad???, çat??t??? ve sindirmek istedi?i insanlar? yalan haberlerle çamur atarak susturuyor ve sesini ç?kartamaz hale getiriyor.'

***
Bu tabloya bakarak hala Oda TV ve Yalç?n'?n soru?turulmas?n? 'muhalefeti susturmak' olarak de?erlendirenlere ve Yalç?n'?n suç olan eylemlerini övüp ona adeta biat eden arkada?lar?na sesleniyorum: Siz ya derin bir uyku ya da büyük bir gaflet içerisindesiniz! Unutmay?n ki suç olan bir fiili övmek de ayn? ?ekilde suçtur. 

Ak?am 


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri