forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

oral_calislar_300ORAL ÇALI?LAR - RAD?KAL

Soner Yalç?n’?n Odatv’sinin ve yak?n çevresinin en çok hedef ald??? ki?ilerden biriyim. Benden uzak olsunlar. Odatv hakk?nda daha fazla bir ?ey söylemek istemiyorum.

Soner Yalç?n hakk?nda ne gibi iddialar?n oldu?unu henüz bilmiyoruz. Evi, i?yeri neden arand?, onu da bilmiyoruz.

Bildi?imiz bir ?ey var: Darbe ve müdahale hevesleri u?runa binlerce insan?n can?na k?y?ld?. Çat??malar k??k?rt?ld?, toplu katliamlar yap?ld?. Birçok plan?n da uygulamaya konulmadan önlendi?i görülüyor. Devlet hiçbir aç?dan masum de?il. Birçok ayd?n ve gazeteci de masum de?il.
19 Aral?k 2000’de 20 cezaevine ayn? anda yap?lan vah?i ‘operasyon’u hat?rlar m?s?n?z? 28 tutuklu ve mahkûm jandarma kur?unlar?yla, zehirli gazlarla ve yan?c? maddelerle öldürüldü. Yüzlercesi sakat kald?.

Medya masum de?il. Gazeteler ve televizyonlar, devletçi, milliyetçi, bask?c? rejimi, insanl?k d??? uygulamalar? savundular. Ezilenlerin sesini duymak yerine, ezenlerin sesi olmay? tercih ettiler. Güneydo?u yan?p kavrulurken, Ahmet Kaya linç edilirken, Hrant Dink hedef gösterilirken, asker muht?ralar yay?mlarken, partiler kapat?l?rken, cezaevlerinde vah?i operasyonlar yap?l?rken medyan?n yapt?klar?n? unutmu? de?iliz. Siyasi iktidarlar?n y?k?lmas?n? isteyen baz? gazetecilerin darbecilerle olan ‘köklü i?birli?i’ni unutmu? de?iliz.

Yarg? masum de?il. Bu ülkede yasalar, kötü niyetli ?ekilde ve demokratikle?menin engellenmesi amac?yla yorumland?. Faili meçhullere göz yumuldu, suçlu devlet görevlileri ‘devleti korumak’ ad?na korundu, kolland?. Evlad?n?, yak?n?n? kaybetmi? insanlar?n ça?r?lar?na sistematik olarak kulak t?kand?. 

Yarg? yoluna devam edecek

AK Parti’nin demokratikle?meye zarar veren birçok yakla??m?n? dile getirmeyi sürdürüyorum. Kürtçeye yönelik yasakç? tutumlar?n?, KCK davas?na yakla??mlar?n?, K?br?sl? Türklere yönelik onur k?r?c? aç?klamalar?, ‘ucube’ gibi ç?k??lar?, Ermenistan’la ili?kilerin ask?ya al?nmas?n? onaylam?yorum. Zaman zaman gündemi me?gul eden ‘muhafazakâr toplum mühendisli?i’ giri?imlerini de tasvip etmiyorum. Tayyip Erdo?an’?n (bir süre daha elde etmeye devam edece?ini tahmin etti?imiz seçim ba?ar?lar? nedeniyle bile olsa) giderek ‘tek adam’a dönü?mesini de onaylamak bana göre mümkün de?il...
Olumlu bulduklar?m? da yaz?yorum... Askerin siyasete müdahalesinin engellenmesi konusunda yap?lanlar?, yarg?daki de?i?iklikleri, devlet içindeki çetele?meyi tasfiye etmelerini ‘hukuk devleti’ ve normalle?me aç?s?ndan do?ru buluyorum. HSYK üyelerinin büyük ço?unlu?unun yarg?çlar?n ve savc?lar?n oylar?yla seçilmesi önemli bir ad?m. Anayasa Mahkemesi üyelerinin as?l olarak yüksek yarg? (Dan??tay ve Yarg?tay) taraf?ndan seçilmesine son veren de?i?iklikler de yararl?.

Ergenekon ve Balyoz davalar?n? yürüten yarg?ç ve savc?lar (yap?lan hatalara, hakk?ndan hukukundan olan insanlara ra?men) tarihi bir dönü?üme katk?da bulunuyorlar. Bu davalar, darbecili?in tarihe gömülmesi aç?s?ndan kritik bir görevi yerine getiriyor. 

Sabah sabah ev basmak

Bask?c? sistem nedeniyle cezaevlerinde yatm?? binlerce ‘rejim muhalifi’nden biriyim. Ya?am?m?n birçok bölümünü hapiste veya ‘kaçak’ geçirdim. Mahkûm oldu?um maddelerin hiçbiri art?k geçerli de?il.

Ak Parti iktidar?na muhalif olan Soner Yalç?n’?n me?ru zeminde muhalefet etmek sonuna kadar hakk?. Ergenekon örgütüyle ili?kisini bilemem, onu görece?iz. Gözalt?na al?n?? biçimine kar??y?m. Makul bir ?ekilde savc?l??a ça?r?labilir ve ifadesi al?nabilirdi. Kendisinin tutuklan?p tutuklanmayaca??n? henüz bilmiyoruz. T?pk? Mustafa Balbay’?n tutuklu olarak yarg?lanmas?ndan yana olmad???m gibi Soner Yalç?n’?n da tutuklu yarg?lanmas?ndan yana de?ilim. Böyle bir tutuklulu?un adalete yard?mc? olaca??na da inanm?yorum.

Soner Yalç?n’?n hiçbir haks?zl??a u?ramamas?ndan, adaletli ?ekilde sorgulanmas?ndan yanay?m. Onun hakk? benim de hakk?md?r.

http://www.radikal.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri