forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

Soner Yalç?n'?n Halk TV için CHP'ye yazd??? mektubun ortaya ç?kmas?yla ilgili yazan Mehmet Y. Y?lmaz, mektupta yaz?lanlar? de?il de mektubun nas?l ortaya ç?kt???n?n pe?ine dü?tüm. ?lginç bir gazetecilik mant???...

Bak?n Y?lmaz Hürriyet'teki yaz?s?nda neler kaleme alm??... 


"ERGENEKON üyesi oldu?u iddias?yla tutuklanan Soner Yalç?n, Halk TV'nin yönetimine de talip olmu?. Bu giri?iminin "ba??na çorap örülmesiyle sonuçlanaca??ndan" da ku?kulan?yormu?. Bu amaçla CHP ?leti?ini Koordinatörü Baki Özilhan'a bir de mektup yazm??.
Star gazetesi yazar? ?amil Tayyar, bu mektubu kat?ld??? bir televizyon program?nda okumu?.
Mektup 27 Eylül 2010 tarihini ta??yor.
(...) Bu mektup, nas?l, oldu da ?amil Tayyar'?n eline geçti diye merak ettim.
?ki olas?l?k var: Ya posta idaresinde bir çete var, baz? mektuplan aç?p kopyal?yor ve bunlan kullanabilecek olanlara servis ediyor. Ki bu çok a??r bir suç!
?kinci olas?l?k ise mektubun bir kopyas?n?n, polis taraf?ndan yap?lan arama s?ras?nda Soner Yalç?n'?n evraklar? aras?ndan ç?km?? olmas?.
Bu durumda da "haz?rl?k soru?turmas?n?n gizlili?i", "özel hayat?n gizlili?i", "haberle?me özgürlü?ü" gibi konular ile ilgili olarak suç i?lenmi? demektir.
Bu suçu kim i?lemi? olabilir? "(Hürriyet. 21 ?ubat 2011)

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri