forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

leyla_ipekci_220Soner Yalç?n'?n tutukland?ktan sonra söyledi?i, "Biz bu bayra?? ?pekçi'den, Mumcu'dan devrald?k" sözüne Abdi ?pekçi'nin ye?eni Taraf gazetesi yazar? Leyla ?pekçi'den i?te böyle tepki geldi... 


 

LEYLA ?PEKÇ?'N?N TARAF'TA YAYINLANAN YAZISI

Bayra?? ?pekçi’den haysiyetinizle mi devrald?n?z


Abdi ?pekçi’nin katledilmesini, onun kökenine ba?layarak me?ru gösterilmesine hizmet eden Soner Yalç?n, cezaevine götürülürken “Biz bu bayra?? ?pekçi’den, Mumcu’dan devrald?k” dedi.

Buyurun! Maktule soram?yoruz tabii, “Bayra?? Yalç?n’a devrettin mi” diye. Ama maktulün masumiyet hakk?n? elinden alan birine verece?i bir bayra?? var m?yd? diye en az?ndan soral?m kendi kendimize... 


Bu mevzuda daha önce yazd???m onlarca yaz?dan birini daha yazmak, vicdani bir sorumluluk arzediyor ?imdi. Tabii, baz? gazetecilerin –baz? pa?alar gibi- sorgusuzca masum ilan edildi?i bir ülkede, amac?m An?tkabir’e yürüyerek hukuku etkilemek filan de?il. 
Yalç?n’?n defalarca yapt??? gibi iftira at?p, ard?ndan “Ben sadece iddialar? alt alta s?ral?yorum” diyerek kimseyi ortam buland?r?p hedef gösterme pe?inde de de?ilim.


Aklansa da, aklanmasa da... Her birimizin insan olma serüveninde e?er ba?kalar?n?n hayat?n?, onurunu, ya?ama hakk?n? çi?neyen bir davran?? varsa, insan kalmak ad?na bunun vicdanlarda sorgulanabilmesinin bir yükümlülük oldu?unu hat?rlatmak istiyorum sadece. Adalet için. Hele ki maktullerin masumiyet ve ya?ama hakk? sözkonusuysa.


2003’lerden beri biliyoruz: Bu ülkede Abdi ?pekçi demek, Sabetayist demek. Ba?ka isim sayman?z, hat?rlaman?z gerekmez. Sadece Abdi ?pekçi deseniz yeterli. Gerisi Soner Yalç?nlar?n, Yalç?n Küçüklerin hayata geçirilmi? projesi. 


Sorsan?z, ne muhafazakâr? bilir Abdi’nin ne yapt???n?, ne solcusu. Ama Sabetayc? dendi?inde hemen onun ad?n? zikrederler! Çoktan içselle?tirilmi? bir gerçektir bu. Normal, s?radan bir vak?a olmu?tur. Onun katledilmesi çok da vahim bir ?ey de?ildir art?k.
Hayat?nda Sabetayc?l?k üzerine ne bir duru?u ne bir ya?ant?s? ne de bir mücadelesi olmu?tur Abdi ?pekçi’nin. Ama bizzat bayra?? ?pekçi’den devrald???n? söyleyen ara?t?rmac? gazeteci onu Sabetayc? olarak anar, durmaks?z?n. 


Sabetayc? dedi?i ki?iler üzerinde büyük bir ?aibe yaratarak, uydurma hikâyelerle halkta dü?manl?k, kin ve öfke yaratan tu?la gibi kitaplar yazar, yay?nlar yapar, durmaks?z?n.


Ve kitleler ?pekçi’nin tetikçisinin ard?ndaki azmettiricilerini ve devletle ili?kilerini art?k dü?ünemez olurlar. 80 öncesi sa?-sol kutupla?mas?na tüm sermayesini yat?ranlara inat, Abdi’nin kendisi sol görü?lü olmas?na ra?men gazetesinde sa?c?lar?n görü?lerine yer verdi?i için, bizzat solcular taraf?ndan ele?tirildi?ini kimse bilmez, bilmek istemez. 


Bu ülkenin gerçek suçlular?, ‘katledilmi? Abdi ?pekçiler’, Dinkler gibi günah keçileri sayesinde örgütlü biçimde saklan?r. Koltuklar?nda daha derine yerle?irler, ittifak içinde. Hiçbirinin g?k? ç?kmaz at?lan iftiralar? duydukça... 


Dönem, iliklerimize dek ya?ad???m?z Ergenekon dönemiydi. Orhan Pamuk, Patrik Bartholomeos, Hrant Dink, Alevi liderleri tehdit al?yordu. (Sonradan suikast krokileri de ortaya ç?kacakt?), gençler rahip öldürmeye ve ‘Türklük ad?na’ öldürme yemini ettiren ‘Atatürkçü’ derneklere kat?lmaya, yabanc?lar? ülkeden kovma k?vama getirilmi?lerdi çoktan. 


Onlar art?k “racon de?il, kelle kesmeye” düzmece kitap ve sloganlarla (bkz. Ergün Poyraz) haz?rland?lar. “Bir Ermeni vurdum” diye onurla hayk?rd? tetikçilerden biri. Türk Bayra?? önünde poz verdirdiler ona. Ergenekon’un, Balyoz’un ortam olgunla?t?rma planlar? i?te böyle bir bir gerçekle?tiriliyordu. T?pk? 12 Eylül, 6-7 Eylül, 12 Mart, 28 ?ubat dönemlerinde oldu?u gibi... 


Mecidiyeköy’de patlamak üzere bulunan cephane, Fatih Camii’ne konulacak bomba patlasayd?, planlarda ad? geçen, fi?lenen Kürt ayd?nlar?yla, Ermeni ayd?nlar? katledilseydi... Sonunda da ‘Balyoz’ inseydi üzerimize... Adalet için hayk?ranlar bugünün san?klar? gibi ‘kibarca’ yarg?lanmayacakt? maalesef. Onlar? ne parti liderleri ne de Genelkurmay ba?kanlar? ziyaret edecekti. Tabii bugünün Yalç?nlar? da art?k kendilerine muhalif demeye devam ederler miydi, yorum yapm?yorum. Sorular?m? alt alta s?ral?yorum sadece!


K?l?çdaro?lu’nun Ergenekon’u gökte arad??? ‘örgütlü bir naiflik’ kar??s?nda bizler Ergenekon’u iliklerimize dek ya?ad?k, evet. Hâlâ da ya??yoruz yer yer. Soner Yalç?n’?n kitaplar? ve yaz?lar? üzerine y?llar içersinde defalarca yazd?m. Birbirinden de?i?ik mecralarda hayk?rd?m. 
Belli bir kökenden gelen herkesi ayn? kal?ba koyan, ayn? ideolojiye, ayn? inanca yerle?tiren, hepsini tek tornadan ç?km?? gibi ülkenin ba??na gelen tüm belalardan sorumlu tutan yakla??m?n? ‘ara?t?rmac? gazetecilik’in neresine oturttu?unu defalarca sorgulad?m. Bunu yaparken, onun kulland??? gibi hedef gösteren, iftira atan üslubu benimsemedim.


Bugüne dek nefret suçlar? ve kitlelere hedef gösterme suçu i?leyen gazeteciler hakk?nda gazeteci dernekleri bir k?nama yay?nlad? m? bilmiyorum. Ben rastlamad?m.


Ergenekon’u havada arayanlar ise suçsuz gazetecilerin hakk? için hay?r, hiçbir zaman vicdanlar?n? k?p?rdatmad?lar. Ne Nokta Dergisi bas?ld???nda gazetecilik haklar?ndan dem vurdular. Ne Kürt mevzuunda yaz?p çizerlerin y?llarca dü?ünce suçundan içerde yatmalar? kar??s?nda insan haklar?ndan dem vurdular. Örnekleri ço?altsak, yer kalmaz yazmaya. 


Ben size tersinden bir örnek verece?im. (Cumaya.. )

http://taraf.com.tr/leyla-ipekci/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri