forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

nedim_senerZaman Gazetesi'nde önceki gün yay?nlanan ve Odatv'nin bilgisayar?ndan ç?kt??? belirtilen bir dökümanda Nedim ?ener'le ilgili baz? ifadeler yer al?yordu. Zaman'?n haberine göre, dökümanda, “Hanefi’nin kitab? ne durumda? Referandum öncesine yeti?tirilmeli. Nedim’i s?k??t?r?n, Nedim’in Emniyet ile ba?lant?lar? önemli, devam ettirsin. Nedim ile Hanefi’nin görü? ayr?l??? gündem yap?lmamal?” ?eklinde ifadeler yer al?yordu.


Kendisiyle ilgili iddialar? Posta Gazetesi'ndeki kö?esinde ele alan ?ener, Soner Yalç?n'a sert ele?tiriler yönelterek suç duyurusunda bulunaca??n? aç?klad?. ?ener, haberi yay?nlayan Zaman Gazetesi hakk?nda da suç duyurusunda bulunaca??n? belirtti.. 


?ener bugünkü yaz?s?nda ?unlar? kaleme alm??... 

(.....)

20 y?ll?k onurlu bir gazetecilik geçmi?ine sahibim. Bu temiz geçmi?imi korumak için Soner Yalç?n ve ZAMAN Gazetesi hakk?nda bana iftira att?klar? gerekçesiyle suç duyurusunda bulunaca??m. Soner Yalç?n ve arkada?lar?n?n tutukland??? Ergenekon soru?turmas? kapsam?nda Odatv’ye yap?lan bask?nda, bir bilgisayarda “Ulusal Medya 2010” ba?l?kl? klasör bulunuyor. Klasörün içinde Orgmu, Hanefi, Toplant?, Nedim, Sabri gibi dökümanlara rastlan?yor. 


Yine ayn? dökümanda “Hanefi’nin kitab? ne durumda? Referandum öncesine yeti?tirilmeli. Nedim’i s?k??t?r?n, Nedim’in Emniyet ile ba?lant?lar? önemli, devam ettirsin. Nedim ile Hanefi’nin görü? ayr?l??? gündem yap?lmamal?” gibi cümleler bulunuyor. Soner Yalç?n mahkemede bu doküman?n kesinlikle kendisine ait olmad???n? söylüyor. Sonra da kendisine ait olmad???n? söyledi?i dokümanda geçen ‘Nedim’ için “Gazeteci Nedim ?ener olabilir” diyor! Soner Yalç?n ile hayat?mda hiç kar??la?mad?m. Tan?mam. Soner Yalç?n, sarf etti?i bu cümleyle beni zan alt?nda b?rakt?. Soner Yalç?n hakk?nda iftira iddias?yla suç duyurusunda bulunaca??m. Bunu hapiste olan Soner Yalç?n’a vurmak için yapm?yorum. Sessiz kal?rsam aleyhime hukuki sonuçlar? do?urabilecek bir durumu aç?kl??a kavu?turmak istiyorum. 

ZAMAN’dan eklemeler! 

Suç duyurusunda bulunaca??m ikinci ki?iyse; ZAMAN’?n Sorumlu Yaz? ??leri Müdürü Hayri Be?er. ZAMAN 20 ?ubat’ta “Nedim’i s?k??t?r?n, Avc?’n?n kitab? referanduma yeti?sin” ba?l?kl? bir haber yay?nlad?. Bu haber 19 ?ubat’ta  HÜRR?YET’te yay?nlanan “Delil Virüs’ten” ba?l?kl? haberden al?nt?lanm??t?. HÜRR?YET haberde ‘Nedim’ isminden bahsetmi?, ancak ‘Nedim ?ener’ ?eklinde bir ifade kullanmam??t?. ZAMAN al?nt? yapt??? haberin alt?na ?u cümleleri eklemi?: “Emniyet Genel Müdürlü?ü eski ?stihbarat Daire Ba?kan? Sabri Uzun, Hanefi Avc?’n?n yak?n arkada??. Avc?’n?n kitab? için Ankara’da düzenlenen imza gününe de kat?lm??t?. Sabri Uzun, Hrant Dink cinayeti s?ras?nda istihbarat daire ba?kan?yd?. Nedim ?ener’in yazd??? kitapla ilgili davada ise tan?k olarak yer ald?. Alt?nda görev yapan meslekta?lar?n? suçlad?. Dönemin ?stihbarat C ?ube Müdürü Ali Fuat Y?lmazer’di... ” ZAMAN’?n bu haberin içine ?stanbul Emniyet Müdür Yard?mc?s? (?stihbarattan Sorumlu) Ali Fuat Y?lmazer’in ad?n? neden kar??t?rd???n? anlamad?m. Bu arada bir yanl??? da düzelteyim: Hrant Dink öldürüldü?ünde ?stihbarat Daire Ba?kan? Sabri Uzun de?il, Ramazan Akyürek’ti! Yukar?da görüldü?ü gibi ZAMAN da benim ad?m? Soner Yalç?n’?n ifadesinden yola ç?kararak ilgim olmayan bir konuya bula?t?rd?. ZAMAN hakk?nda da ‘iftira’ iddias?yla suç duyurusunda bulunaca??m. Dedi?im gibi; binlerce haber, hepsi yarg?lan?p aklanm?? 10 kitap, onlarca ödül alm?? 20 y?ll?k muhabir olarak korumam gereken bir ?erefim ve onurum var.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri