forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Ceyda Karan

ceyda_karan_300Ceyda Karan: Etraf?n? görmeyen, bakmayan, bilmeyen, büyük ölçüde ‘para?ütçülerin’ kodlad?klar? haberlerden tercüme yapan, olaylar patlak verince son dakikada atlay?p giden gazeteciler... Elbette bu salt birey olarak gazetecilerin tasarrufu de?il. Özel yahut kamusal çal??t?klar? kurumlar?n, genel manada gazetecili?in bu memleketteki vizyonuyla alakal?.

CEYDA KARAN'IN HABERTURK.COM'DA YAYINLANAN YAZISI

Bir bas?n ele?tirisi:'Düzenleyici ülkenin para?ütçü gazetecili?i'

Libya’y? 41 y?ld?r yöneten albay Muammer Kaddafi, çar?amba ak?amki konu?mas?nda ‘köpekler’ dedi, ‘uyu?turucu’ dedi, ‘çeteler’ dedi. Halk?na kur?un s?kabilmek için 90 dakika binbir mazeret s?ralad?. ?imdi kendi halk?na sava? açmas?n?n bedelini en a??r biçimde ödüyor. Gözünü kan bürümü? bir halde art?k ba?kent Trablusgarb’?n kontrolünü elinde tutmak için ç?rp?n?yor. Ama nafile! Ülkenin do?usu bayram yaparken, bat?s? da dü?üyor. Libyal? diplomatlar Kaddafi’yi ‘soyk?r?mla’ itham ederek birer birer kendisinde yüz çevirirken, bir zamanlar kendisine biat eden a?iret liderleri, kendi halk?na ate? açamayan askerleri saf de?i?tiriyor. Sünni alemin naml? din alimleri onun için ‘Becerebilen öldürsün’ fetvalar? yay?nl?yor. Öyle ya da böyle, Kaddafi’nin sonu an meselesi.

DÖNÜ?ÜM RÜZGARLARI SERT ESERKEN
Dünyan?n dört yan? dönü?ümden geçerken, ‘So?uk Sava?’ta as?l? kalm?? Ortado?u co?rafyas?nda henüz neye evrilece?ini kestiremedi?imiz yeni bir dönem aç?ld?. Tunus’tan, M?s?r’dan ve art?k Libya’dan sonra hiç bir ?ey eskisi gibi olmayacak. Psikolojik korku duvar? y?k?ld? bir kere. Demokratik dönü?üm, ço?ulculuk, iyi yönetim, ekonomik refah, özgürlük gibi kavramlar art?k bölgenin lugat?na girdi. Kimimize kafi gelmeyecek, ?üpheyle yakla?acak; kimimiz olup bitenleri yeni bir mücadele bayra??n?n yükseltilmesine sayacak.

TÜRK?YE BUNUN NERES?NDE?
Peki de?i?im rüzgarlar? bu derece sert eserken, Türkiye bunun neresinde? Kusurlu da olsa kendi demokratik sistemimizin sanc?lar?n? ya?arken, kimileri hazzetmese de, bir parça istem d??? da olsa çok geni? bir bölgeye ilham kayna?? haline geldik. Salt d??i?leri bakan?m?z de?il bütün bakanlar?m?z, milletvekillerimizin ayak basmad??? ülke yok. Sürekli yeni elçilikler aç?l?r, d?? ticarete ve siyasi nüfuzumuza katk?larda bulunuyor. Lakin ‘düzen kurucu ülke’ iddias?n?n alt?n?n dolabilmesi için D??leri Bakan? Ahmet Davuto?lu’nun çizdi?i d?? politik vizyon kafi mi? Medya enstrüman? bulunmayan çok boyutlu, derinlikli d?? politika olabilir mi? Kamu diplomasisiyle, sivil toplumuyla, akademias?yla, kamu ve serbest giri?ime dayal? medyas?yla, i? alemiyle silkinip kendimize gelmemiz gerekmiyor mu? Tunus, M?s?r ve son olarak Libya örnekleri bize bunu gösteriyor. Bunun bas?n aya??na dair bir özele?tiri ?art oldu.

SOSYAL MEDYANIN ZAFER?
M?s?r’da Mübarek’in sonunu getiren ‘demokratik dönü?üm’ elbette kitlelerin eseriydi. Ancak ayn? zamanda gazetecili?in ve sosyal medyan?n yard?m?n? iyice idrak ettik. Dünya medyas? Libya’ya beklediklerinden erken yakaland?. Do?an bo?lu?u s?radan vatanda??n geçti?i foto?raf ve görüntüleri yayarak sosyal medya kapatmaya çabalad?. M?s?rl?lar a??r bask?lara maruz kalan dünyan?n dört yan?ndan gazetecilere, ‘Siz giderseniz bizi ezerler’ diyorlard?. Gün oldu, gözalt?na al?nan insanlar twitter’da dola?t?r?lan haberler sayesinde kurtuldu. M?s?r halk?n?n 30 y?l sonra Hüsnü Mübarek’i gönderi?ine tan?kl?k etmemizi sa?layan en önemli yay?n organ? olan El Cezire televizyonunun muhabiri Ayman Mohyiddin gibi… ‘Retweet’ yoluyla gözalt? haberinin yay?lmas?nda bir nebze pay?m da olan Mohyiddin, CNN International’?n ‘haber y?ld?z?’ Christian Amanpour’un M?s?r Ba?bakan? Ahmet ?efik’e sordu?u soru sayesinde kurtuldu örne?in.

KAMUOYUNU B?LG?LEND?RME GÖREV?
Ve M?s?r kökenli Amerikal? bu genç muhabir iki kez gözalt?na al?nmas?na, Mübarek rejiminin bütün bask?lar?na kar??n y?lmad?. Ekibiyle birlikte alternatif planlar haz?rlad?, teknolojinin nimetlerinden yararlanarak Tahrir Meydan?’na bakan her yere kameralar yerle?tirerek kendi deyi?iyle ‘M?s?rl?lar?n sesine mikrofon tuttu’. Ve bütün dünya El Cezire’yi izledi. Mohyiddin’le ?stanbul’da tan??ma f?rsat? buldum. Çar?amba günü Bilgi Üniversitesi’ndeki panelde söyledikleri de ‘gazetecilik mesle?ini kamuoyunu bilgilendirme görevi sayanlar?n sesine mikrofon tutar’ nitelikteydi.

D?L?N?, KÜLTÜRÜNÜ, S?YASET?N? B?LMED???N D?YARLAR…
Mohyiddin’in en dikkatimi çeken sözleri ilk gazetecilik y?llar?nda çal??t??? Amerikan medyas?na yönelik ele?tirisiydi: ‘Para?üt gazetecili?i’. M?s?r’da olaylar patlak verdi?inde Ayman yedi ayd?r Kahire’deymi?. Kendisini ilk kez Gazze’ye yönelik Dökme Kur?un Operasyonu s?ras?nda tan?m??t?k. O esnada da yakla??k iki y?ld?r Gazze’de bulundu?unu anlatt?. Bu bölgelere genelde ajanslarla idare eden Amerikal? gazeteciler gibi ‘para?ütle dü?mediklerini’, bilinçli bir ?ekilde ‘üslendiklerini’ vurgulayarak… Oysa O’na göre ‘haberin’ de?il ‘y?ld?z gazetecili?in’ öne ç?kt??? Amerikan medyas?n?n ‘para?ütçüleri’ aniden içine dü?tükleri, dilini, kültürünü, siyasetini bilmedikleri bu ülkelerden ne derleyebilirlerse derliyor, sonra da çekip gidiyorlar. Sonra da dünyan?n bilimum yorumcular? bu haberler üzerinden ‘güzellemeler’ in?a ediyorlar.

NE KADAR A??NA DE??L M??
Ne kadar a?ina de?il mi? Türkiye’de bizim de üstümüze al?nmam?z gereken bir hakikate i?aret etmiyor mu? Etraf?n? görmeyen, bakmayan, bilmeyen, büyük ölçüde ‘para?ütçülerin’ kodlad?klar? haberlerden tercüme yapan, olaylar patlak verince son dakikada atlay?p giden gazeteciler... Elbette bu salt birey olarak gazetecilerin tasarrufu de?il. Özel yahut kamusal çal??t?klar? kurumlar?n, genel manada gazetecili?in bu memleketteki vizyonuyla alakal?.

L?BYA’DA Y?NE ‘YOKUZ’

?imdi Libya’dan son derece de ba?ar?l? bir operasyonla kurtar?lan Türklerin yurda dönü?ünü selaml?yoruz hep birlikte. Elbette mutluyuz, elbette kendi vatanda?lar?m?za yo?unla?t?k. Ama di?er yandan Libya’da yine ‘yokuz’. ‘Düzenleyici olma’ iddias?nda bulundu?umuz bölgede ‘yokuz’. ‘Para?ütle inece?imiz’ bir ba?ka vakte kadar… Var olmad???m?z, bilmedi?imiz yerlerde neler, nas?l ‘düzenlenecek’, i?te oras? pek meçhul…

http://www.haberturk.com/

 


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri