forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

soru_isareti_gazete?nternetiyle, televizyonlar?yla, gazeteleriyle dünya medyas? da dipten gelen dalgay? hissedemedi; tarihin en önemli de?i?imine kar?? çaresiz kald?. Ortado?u devrimleri küresel medya ve ileti?im a??n?n güvenilirli?ine a??r bir darbe indirdi. Medyan?n özellikle geli?en internet teknolojisinin de katk?s?yla her ?eyi bildi?i, geli?meleri öngördü?ü tezi yerle bir oldu.

Mustafa Karaalio?lu Star Gazetesi'ndeki yaz?s?nda ?u sat?rlar? kaleme alm??... 

(...)

?nternetiyle, televizyonlar?yla, gazeteleriyle dünya medyas? da dipten gelen dalgay? hissedemedi; tarihin en önemli de?i?imine kar?? çaresiz kald?. Ortado?u devrimleri küresel medya ve ileti?im a??n?n güvenilirli?ine a??r bir darbe indirdi. Medyan?n özellikle geli?en internet teknolojisinin de katk?s?yla her ?eyi bildi?i, geli?meleri öngördü?ü tezi yerle bir oldu. Tersine, ileti?im teknolojilerinin ula?t??? muazzam seviyenin gölgesinde muazzam bir cehaletin var oldu?u anla??ld?. Piramitleri, firavun mezarlar?, turistik merkezleriyle dünyan?n en çok bilinen markalar?n? bar?nd?ran; Hollywood yap?mlar?n?n ilham kayna?? bir ülkede yönetimin sonunun geldi?ini ancak insanlar soka?a ç?kt?ktan sonra anlayabilen küresel medyan?n bu hali cehalet de?il de nedir? Böyle bir medya çaresizli?i Birinci Dünya Sava??’nda bile ya?anmad?.

Demek ki devasa canl? yay?n organizasyonlar?, bitmek tükenmek bilmeyen anlams?z yorumlar insanlar?n bilgi alma ihtiyac?n? kar??lamak için san?ld??? kadar anlaml? haber materyalleri de?ilmi?. Bölgeyi bilmek, tan?mak, anlamak konusunda Bat?’dan daha yetersiz olan Türkiye medyas? da bu cehalet tablosunun d???nda de?ildir.

O yüzden, ya?anan devrim öngörülemezli?i, tahmin edilemezli?i nedeniyle“benzersiz”dir.

Sovyetler Birli?i’nin da??laca??na, bu da??l??tan ç?kacak ülkelerin hangileri olaca?? ya da iki Almanya’n?n birle?ece?ine dair say?s?z yorum yap?lm??ken Ortado?u’nun demokrasiye yürüyü?ü hissedilemedi bile. Ve belki de birçok aç?dan böylesi daha hay?rl? oldu. Arap halklar?n?n kafas? kar??mad? veya muhalefetler uluslararas? angajmanlara mahkum olmad?.

Bu sessiz ve derinden gelen dalga devrimlerin masumiyetini daha da art?rd?. Mesela, gösterilerin ya?and??? ülkelerde soka?a ç?kanlar ?iddete ba?vurmad?lar, kendilerine ?iddet yönelse bile sab?rla direnmeyi bildiler.

Mesele, dünya medyas?ndan önce Türk medyas?n?n o bölgelerde gazetecilik yapma meselesidir. En az?ndan, ?imdiden sonraki geli?melerin ?u ana kadar ya?ananlardan daha ?a??rt?c? olaca?? bellidir.

 

YAZININ TAMAMI ?Ç?N TIKLAYIN

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri