forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

NAZLI ILICAK HALK TV'N?N SATI?ININ ARDINDANK? DOLAPLARI YAZMI?...

Aktif .

nazli_ilicak_280Nazl? Il?cak Sabah Gazetesi'ndeki yaz?s?nda CHP'nin ba??na bela olan Halk TV ile ilgili ilginç bilgiler aktarm??. Il?cak, Odatv'nin bilgisayar?ndan ç?kt??? belirtilen belgelerden hareketle ?u de?erlendirmeleri yapm??.

 

Halk TV'nin sat???n?n ard?ndaki dolaplar

Deniz Baykal, zaten Kemal K?l?çdaro?lu'na kar?? mesafeliydi. K?l?çdaro?lu, Baykal'a yak?n isimleri etkisiz bir konuma itmi? ve partide egemenli?ini kurmay? ba?arm??t?. ?klim Bayraktar hadisesi, halef-selef aras?ndaki mesafeyi daha da artt?rd?. Baykal'?n, "Kemal Bey, taciz iddias?n? duydu?u an, görü?meyi kesip beni aramal?yd?" demesi, en hafif anlam?yla K?l?çdaro?lu'na bir sitem.

Ama duyumlar?m?z, sitemden de öte bir güvensizlik oldu?unu ortaya koyuyor. Meselâ, K?l?çdaro?lu'nun "Anket yapt?rd?k, oyumuz bir tek Antalya'da artm?yor" aç?klamas?n?, Baykal'?n nas?l yorumlad???n? tahmin edersiniz? K?l?çdaro?lu, niçin durup dururken böyle bir tespit yapma lüzumunu hissetti? Hürriyet'ten Y?lmaz Özdil'in dedi?i gibi, "taciz" iddias?yla, K?l?çdaro?lu'nun "Oylar?m?z bir tek Antalya'da geriledi" cümlesini birlikte dü?ünürseniz, Baykal'? daha da etkisizle?tirme, hatta milletvekili aday? göstermeme çabalar?n?n varl???na inanabilirsiniz. En az?ndan galiba Baykal böyle dü?ünüyor. Çünkü ortada, bir de Halk TV'nin Baykal'dan al?n?p, Oda TV'ye verilmesi konusu var. Ergun Babahan, bununla ilgili baz? bilgileri okurlar?yla payla?m??: "Halk TV, CHP'nin il ve ilçe te?kilâtlar? üzerinde müthi? etkili bir kanal ve Baykal'?n son s???na??. K?l?çdaro?lu ile Gürsel Tekin ikilisi, Baykal'? bu güçten mahrum etmek ve hatta seçimde milletvekili aday? olmas?n?n önünü kesmek için bir plan yap?yor. Soner Yalç?n devreye sokuluyor. Yalç?n, CHP yönetiminden ba??ms?z bir görünümle, Baykal'a gidip kanala talip oluyor. Bu arada Genel Ba?kan Yard?mc?s? Hur?it Güne?, kanal çal??anlar?na aylarca maa? ödemeyerek, bu kanaldan kurtulal?m atmosferinin yarat?lmas?na destek oluyor." (10 Mart 2011-Star)
Duyumlar?m?za göre, Soner Yalç?n, para konusunda rahat davran?yor. Yani, "öderiz, teminat mektubu veririz" gibi etini budunu a?an tekliflere hemen "evet" diyor. Baykal, bu teklifin arkas?nda CHP'nin yeni yönetimi oldu?unu dü?ünerek Soner Yalç?n'? reddediyor.


Gelelim, Oda TV'nin bilgisayar?ndan ç?kan bir ba?ka belgeye...


Birinci ad?m: K?l?çdaro?lu'nun, "Bu kanal?, daha iyi bir yönetime devrederek, en k?sa sürede partiye yük olmaktan ç?kartacak ?ekilde organize edece?iz ve bu haliyle de destek vermeyece?iz. Kapan?rsa kapans?n" demek suretiyle Baykal'? ikna etmeye çal??mas?d?r.
?kinci ad?m: Birinci ??k olmuyorsa, görüntüdeki hisse sahiplerini tek tek ça??r?p, "Borçlar üstünüze kal?yor; sizi kurtarabiliriz" deyip, en az 3'ünü hisse devrine zorlamak. Bu arada, biz, ba?ka isimler verece?iz ki, devir direkt bizde görünmesin.
Üçüncü ad?m: Seçime kadar 6 ayl?k bir kiralama anla?mas? da yap?labilir. AKP'yi bombalay?p, CHP'yi yükseltecek bir kampanya yürütürüz. Gene Oda TV'de ele geçen bir ba?ka not da bu al??veri?le ilgili: "Halk TV'nin sat???nda K?l?çdaro?lu istekli. Her türlü deste?i al?r?z ama Baykal direniyor. Baykal engelini a?mal?y?z. ?kna için Varan 2. Gürsel bize yak?n. Halk TV için çabal?yor. Görü?meler olumlu. K?l?çdaro?lu seçimden önce bu i? bitsin dedi."
Bütün bu geli?meler, Baykal'a kar?? bir tertip görüntüsü veriyor. Tabii, K?l?çdaro?lu'nu etkileyecek olaylar da gündeme gelebilirdi. CHP ucuz atlatt? diyoruz ama tortusu kald?.

http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri