forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

mehmetbaransu_mosyo_300Taraf yazar? Mehmet Baransu, Hanefi Avc? imzas?yla piyasaya sürülen kitab?n ikinci bölümünün Nedim ?ener taraf?ndan kalema al?nd???na dair tespitlerde bulundu.

Baransu, Avc?'n?n kitab?ndaki 'Cemaat bölümünü ?ener'in yazm?? olabilece?ini iddia etti ve Nedim ?ener'in gazetedeki kö?e yaz?s?na yapt??? al?nt?lardan yola ç?karak Taraf Gazetesi'ndeki yaz?s?nda ?u tespitlerde bulundu.

Cemaat bölümünü ?ener mi yazd??

Asl?nda bu yaz?y? yaz?p yazmama konusunda çok dü?ündüm. Çünkü yaz?n?n muhatab? bir meslekta??md? ve kendisi ?uan cezaevindeydi. Ancak kamuoyunu do?ru bilgilendirme ad?na a?a??daki sat?rlar? kaleme almaya karar verdim.

Devrimci Karargâh soru?turmas? kapsam?nda tutuklanan Hanefi Avc?'n?n Haliçte Ya?ayan Simonlar kitab? kamuoyunda çok tart???ld?. Özellikle kitab?n sonuna eklenen Cemaat bölümünü, Avc?'n?n de?il, üç gazetecinin yazd??? iddia edildi. Bu isimlerden biri de Nedim ?ener'di.

?ener'le bu konuyu tutuklanmas?ndan önce birkaç kez telefonda konu?tuk. ?ener, Avc?'n?n kitab?n? piyasaya ç?kt?ktan sonra masas?nda gördü?ünü bana söyledi. Benzer aç?klamalar? kamuoyuna da yapt?. Hatta Cemaat bölümünü yazd???n?n, kitab? önceden gördü?ünün ispat edilmesi durumunda mesle?i b?rakaca??n? da iddia etti. Savc?l?k ifadesinde de "Avc?'n?n kitap yazd???ndan kitap masam?n üzerine gelince haberdar oldum" dedi.

Peki, gerçekler Nedim'in kamuoyuna aç?klad??? gibi miydi?

Buyurun buna siz karar verin!

?ener, Avc?'n?n kitab? ç?kt?ktan sonra kitapla ilgili Posta gazetesindeki kö?esinde çok say?da yaz? kaleme ald?. Bu yaz?lar?ndan sadece ikisinde kitaba gönderme yaparak, kitaptan üç paragraf al?nt? yapt?. Ancak al?nt? yapt??? ve kö?esine ta??d??? üç paragrafta yer alan "sözde kitap" içindeki metinlerle, kitab?n orijinalindeki bahse konu metinler ilginç bir biçimde farkl?yd?!

Tarih 31 A?ustos 2010 Posta gazetesi... Nedim ?ener'in Avc?'n?n kitab?ndan al?nt? yapt??? yaz?:

"Peki ne yapm?? bu polis ?efleri? Avc? kitab?nda bunu ?öyle anlat?yor; 'Uyu?turucu kaçakç?lar?na yard?m etti?i iddias?yla tutuklanan Emin (Aslan) Bey hakk?nda yap?lan i?lemlere kar?? ç?kt???m için, ona kefil oldu?umu söylememden bir süre sonra bu aç?klamalar?ndan memnun olmayan'..."

?sterseniz birde ayn? sat?rlar? Avc?'n?n kitab?ndan okuyal?m: (s. 480-481) "Emin bey hakk?nda yap?lan i?lemlere kar?? ç?kt???m, ona kefil oldu?umu söylememden bir süre sonra bu aç?klamalar?ndan memnun olmayan'..."

Devam edelim...

Nedim'in ayn? tarihli kö?e yaz?s?ndan:

"... 'Hrant Dink cinayetinden sonra Ahmet ?lhan Güler görevden al?nd?. Yerine ise normalde hiçbir zaman bu göreve gelemeyecek gerekli niteliler sahip olmayan (sol örgütler konusunda bilgi ve deneyim ile evveliyat?nda pratik sokak tecrübesi yeterli olmayan), hatta'..."

Yine ayn? sat?rlar? tekrar kitaptan okuyal?m: (S:432-433) "Sonunda Ahmet görevinden al?nd?, zorlukla Polis Okulunda görev bulabildi. Yerine ise normalde hiç bir zaman bu göreve gelemeyecek gerekli niteliklere sahip olmayan (sol örgütler konusunda bilgi ve deneyim ile evveliyat?nda pratik sokak tecrübesi olmayan), hatta'..."

Buraya kadar okuduklar?m?z bir anlamda artç? sars?nt?yd?. Tsunamiyi sona b?rakt?m.

Yine Nedim ?ener'in Posta'daki kö?esi.

Tarih 20 A?ustos 2010.

?ener, "Korku ülkesi komplo ülkesi oldu" ba?l?kl? yaz?s?nda kitaptan ?öyle al?nt? yapm??t?:

"Bunlar?n (Cemaat) hayat?m?n bundan sonras?n? zindan edece?ini biliyorum, geçmi?te birçok örgütün hedefi oldum. Ama bu defakinin ba?ka bir ?ey oldu?unun da fark?nday?m. Eski?ehir gibi güzel bir kentte 200 metrekare evimde dostlar?mla mutlu mesut ya?ayabilirdim. Ama o zaman insanl???mdan, onurumdan utan?r?m, herkesi kand?rsam kendimi kand?ramam."

Peki, kitapta oldu?unu söyledi?i bu bölümün orijinali kitapta nas?ld??

Sözkonusu sat?rlar? bu kez kitaptan takip edelim: (S. 569-570)

"Bunlar?n hayat?m?n bundan sonras?n? zehir zindan edece?ini biliyorum, geçmi?te birçok örgütün hedefi oldum. Ama bu defakinin ba?ka bir ?ey oldu?unun da fark?nday?m. Kimseye kar??madan sakin, üç maymunu oynay?p belki de yükselerek hayat?ma rahatl?kla devam edebilirdim. ?imdi görev yapt???m Eski?ehir gibi çok güzel ve sakin bir ?ehirde çok iyi bir görevim, sevdi?im meslekta?lar?m, iyi bir çevrem var, daha da güzel bir çevre olu?turabilirim, iyi bir düzen kurup burada BE? y?l 10 dönüm bahçe içerisindeki 200 metrekare evimde hayat?m? rahat ve huzur içersinde geçirebilirim. Ama o zaman insanl???mdan, inançlar?mdan, onurumdan utan?r?m. Herkesi kand?rsam da kendimi kand?ramam."

Koyu siyahla yazd???m kelimeler, Nedim'in kitapta oldu?unu söyleyerek kö?esine referans ald???, fakat kitapta olmayan sat?rlar. Nedim kö?esinde "200 metrekare evimde dostlar?mla mutlu mesut ya?ayabilirdim" derken kitab?n orijinalinde "200 metrekare evimde hayat?m? rahat ve huzur içersinde geçirebilirim" cümleleri vard?. ??te o sat?rlar ?u sorular? akla getiriyor.

Kitab? okuyucuyla birlikte masas?nda gördü?ünü söyleyen ?ener, kitapta olmayan kimi sat?rlar? eksik ve fazlas?yla nas?l kö?esine ta??d??

Metinler aras? farkl?l?klar kitab?n bask?dan önceki halinin ?ener de oldu?unu mu gösteriyordu?

Ancak bir kitap editörü ve redaktöründe rastlanabilecek bu metin düzenlemeleri Nedim'de mi bulunuyordu? Bu yüzden mi bas?l? kitapla kö?e yaz?s?ndaki al?nt?lar farkl?yd??

Yoksa Nedim'in Cemaat bölümünü yazd??? iddialar? do?ru muydu?

Kitapta var oldu?unu dü?ündü?ü bölümleri kö?esine alm??, ancak redaktörün bask?dan k?sa süre önce de?i?tirdi?ini fark etmemi? miydi? Nedim, kitab?n bas?lm?? son haline bakmadan, acaba kendisindeki metinden direkt copy-paste yaparak kö?esine mi al?nt? yapt??

Asl?nda sorulacak çok soru var ama biz bu fasl? kapat?p, kitaba destek veren di?er iki ismin çeli?kilerine "yo?unla?al?m!"

TARAF

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri