forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

taha_kivanc_buyuk"Pazar günü protesto yürüyü?üne kat?lanlar hep 'Nedimler, Ahmetler' demeyi tercih ettiler; oysa yürüyü?ü düzenleyenler aras?nda Soner Yalç?n ile 'kanka' ili?kisi içinde bulunanlar çoktu. Neden 'Oda-TV' ve çal??anlar?na arka ç?kan sloganlar atmad?lar?"

 

FEHM? KORU'NUN ZAMAN GAZETES?'NDEK? TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI

KANKALAR MECL?S?'N?N BÜYÜK AYIBI

Medya dünyas?ndan bir dostum, "Ben söylesem olmaz, yanl?? anlarlar, ?u sorumu lütfen ortaya sorar m?s?n?" ricas?nda bulundu.

Sorusu ?u: "Pazar günü protesto yürüyü?üne kat?lanlar hep 'Nedimler, Ahmetler' demeyi tercih ettiler; oysa yürüyü?ü düzenleyenler aras?nda Soner Yalç?n ile 'kanka' ili?kisi içinde bulunanlar çoktu. Neden 'Oda-TV' ve çal??anlar?na arka ç?kan sloganlar atmad?lar?"

Soruyu fazlas?yla 'safça' buldu?umu anlay?nca, dostum bir dizi hat?rlatmada bulundu. Bu vesileyle kendisinin de her hafta daha da kalabal?kla?mas? beklenerek ba?lat?lm?? 'Kankalar Meclisi' yemeklerine kat?lanlardan oldu?unu anlad?m.

Önce hakk?nda sald?rgan haberler ç?km?? oda??n internet sitesinde; "Kim bunlar, benden ne isterler?" sorusunu yöneltmek üzere arad??? arkada??, "?yi çocuklard?r asl?nda, yemeklerine gelsene" davetinde bulunmu?...

"Gitti?imde bunun bir taktik oldu?unu anlad?m" dedi dostum. Me?er bu yolla 'kanka' dev?iriyormu? odak... "Senin çok yak?ndan tan?d???n bir yazar önce aile fertleriyle birlikte en a?a??l?k dedikodu haberleriyle y?prat?lmak istendi; ard?ndan yeme?e ça?r?ld?, kanki yap?ld?; sonra oda??n elemanlar?na evinde davetler vermeye ba?lad?..."

Ayn? yöntem bir büyük gazetenin yazar?yla onun yak?n? olan bir kad?n yazara da ba?ar?yla uygulanm??...

"Bu yönteme boyun e?meyen iki yazar var, Mehmet Barlas ile Reha Muhtar; sorarsan anlat?rlar..." dedi dostum...

Kendisinin kat?ld??? yeme?i yak?ndan gözleyen biri varm??, hemen yan? ba?lar?ndaki masada kamp kurup onlar?n gelmesini bekleyen... Gözleri ve kulaklar? hep üzerlerinde oldu?u için 'kankalar' hiç rahat edememi?ler... "Bir anda y?ld?r?m h?z?yla masadan kalk?ld?" dedi o dost.

Me?er masaya musallat olan gözler ve kulaklar Yeni Harman dergisinden Gürkan Haydar K?l?çarslan'a aitmi?... Gerçekten s?rf o toplant?ya tan?k olmak ve konu?malara kulak vermek için gitmi? o mekâna. Sonra da yazm?? zaten gördüklerini: "Serdar Turgut'un, Soner Yalç?n'?n, Ali Saydam'?n s?rtlar? dönük. Ama aynadan yüzlerini görebiliyorum. Konu?malar?n? duyacak kadar yak?n?m. Kar??lar?nda Oray E?in, Ay?enur Arslan ve sima olarak tan?d???m halde o an ismen ç?kartamad???m dört bayan daha var. Muhabbet koyula?m??. Serdar Turgut'u biraz durgun görüyorum. ?arap içiyor. Oray E?in masada ne var ne yok götürüyor ve herkesten daha çok konu?uyor, gülüyor, New York´tan bahsedip duruyor. (..) Bu arada yeni televizyon program?ndan bahsediyorlar. Ahmet Hakan'?n U?ur Dündar'?n dala??n? sökmekle me?gul oldu?unu söylüyor Oray E?in. Anla??l?yor ki, az sonra Ahmet Hakan da gelecek. (..) H?ncal Uluç Hazretleri Salomanje'ye te?rif ediyorlar. Bir tek ben aya?a kalkm?yorum. (..) H?ncal Uluç arada bir kahkahas?n? at?yor. Zaman zaman duruluyor. Bana do?ru bak?yor. Kesiklerime kar??l?k veriyor. Herhalde o da 'Bu i?te bir terslik var' diyor. (..) U?ur Dündar'?n da gelece?i söyleniyor."

O günkü toplant?ya gelmi? mi, K?l?çarslan mekân? erken terk etti?i için bilmiyorum, ancak ba?ka tan?kl?klardan toplant?lara U?ur Dündar ile Melih A??k'?n sürekli kat?ld??? anla??l?yor.

Serdar Turgut pek ?s?namam?? ortama, terk etmi?... Bunu da 'Kankalar Meclisi' müdavimlerinden H?ncal Uluç yazd??? için biliyorum. Okuyal?m: "Bir ara Serdar Turgut vard?.. Çetenin cuma günü Salomanje'de birlikte yedi?i yemeklerde, entelektüel konu?malar beklermi?.. Millet havadan sudan konu?unca s?k?lm??, 'Vakit kayb?' demi?, çekilmi?.."

H?ncal Uluç odak taraf?ndan hakk?nda a?za al?nmayacak küfürlere muhatap edilen gazetesinden bir yazar?n kendisini savunmas?n? yad?rgam??; yaz?s?n? "Bu defa Sevilay'? da ça??raca??m.. Çete'yi içerden görmesinde yarar var!.." diye ba?l?yor...

27 May?s (1960) sonras?nda ihtilâlciler taraf?ndan ç?kart?lan 'Öncü' gazetesi kadrosunda da yer ald??? için Sabah yazar? bu i?leri iyi bilir. Olu?uma 'çete' diyen de o.

Ayn? yaz?dan sizlere aktaraca??m bir ba?ka ilginç bilgi ise ?u: "Bir iki kez görünüp son zamanlarda kaybolan bir iki yazar daha vard?.. Yenilerden.."

Yaz?lara dikkatimi çeken dostum, "Herhalde onlardan biri benim; ama ismi ortal?kta pek dola?mayan muhafazakâr bir gazetenin yazar? da yer al?yordu e?reti oturdu?um sofrada, 'Yenilerden' diyerek onu da kast ediyor olabilir" dedi.

Dostumun gönderdi?i yaz?lar demetinde kar??ma ç?kan isimlere bakt?m, son protesto gösterisinde ön saflarda yürüyen baz?lar? 'Kankalar Meclisi'ni onurland?ranlar...

Zaten dostum da bunun için serzeni?te bulunuyordu 'Kankalar Meclisi'ne sürekli kat?ld?klar? halde, o meclisin 1 numaral? üyesinin ismini yürüyü?te a??zlar?na almayanlara...

Ay?p etmi?ler gerçekten...

http://www.zaman.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri