forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

sedat_ergin_300Sedat Ergin, Hürriyet'teki yaz?s?nda "Man?ete tepki kar??mak de?il mi?" demi? ve bas?n özgürlü?ünü ele alm??. Oysa kendisi 28 ?ubat'?n medya üssü Hürriyet'in Ankara temsilcisi de?il miydi? Ergin madem Bas?n Özgürlü?ü kayg?s? ta??yor; her?eyden önce i?e 28 ?ubat man?etlerinden özellikle de Hürriyet'in man?etlerinden ba?lamal? ki samimiyeti anla??ls?n...

 

Sedat Ergin'in Bugün Hürriyet'te yay?nlanan yaz?s?...

Man?etlere kar??mak meselesi

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n geçen haftaki grup konu?mas?n?n en çok yank?lanan bölümlerinden biri, kendisinin bas?n kar??s?nda ho?görülü davrand???n? anlatmak için ba?vurdu?u “8 y?l boyunca man?etine kar??t???m?z bir gazete var m??” sorusuydu.

Ba?bakan’?n bu aç?klamas?n?n önümüzdeki dönemde s?kça kar??m?za ç?kaca??n? tahmin edebiliriz. ?tirazlar ?imdiden ba?lad? bile...

Man?ete tepki kar??mak de?il mi?

?lk itiraz CHP Lideri Kemal K?l?çdaro?lu’nun konuyu gündeme getirmesi üzerine Habertürk Genel Yay?n Yönetmeni Fatih Altayl?’dan geldi. Altayl?, 2007 y?l?nda Sabah’?n Genel Yay?n Yönetmeni olarak görev yaparken, Ba?bakan’?n yak?n bir dan??man?n?n kendisini arayarak dönemin Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer’in hükümeti ele?tiren bir konu?mas?n?n birinci sayfada küçük gösterilmesini istedi?ini, buna kar??l?k kendisinin geri ad?m atmad???n? anlatt?.

Milliyet’teki yöneticilik dönemimde hükümetin böyle bir giri?imiyle kar??la?t???m? hat?rlam?yorum. Ancak, Ba?bakan’?n kamuoyu önünde yapt??? aç?k “müdahaleler”, kan?mca bu tür sessiz yöntemlerden daha az önemli de?ildir.

Erdo?an’? rahats?z edecek bir man?et att???n?z zaman ertesi günü ?iddetli bir misillemeyle kar??la?aca??n?z? önceden tartman?z gerekir. Örne?in 2006 y?l?nda partisinin iki ayr? kapal? salon toplant?s?nda “harem ve selaml?k” uygulamas? yap?lmas?n? birinci sayfadan büyük görmemiz, Ba?bakan’?n oldukça hiddetli bir tepkisiyle kar??la?m??t?.

Özellikle bir ba?ka haberdeki tepkisini unutmuyorum. Lise 11’inci s?n?fta okutulan zorunlu din dersi kitab?nda “abdest suyunun kandaki alyuvarlar? art?rd???na” ili?kin bir ifadenin bulunmas?n? “Hurafe” diyerek man?ete ta??m??t?k.

Erdo?an, bu haberimize de tepki vermi?, bunun man?etlik bir konu olmad???n?, bu tür tart??malar?n Türkiye’yi gerdi?ini söylemi?ti. Ancak haberimizin do?rulu?u kan?tlan?nca dönemin Milli E?itim Bakan? Hüseyin Çelik hatay? kabullenmi? ve bu ifadeler bir sonraki y?l kitaplardan ç?kar?lm??t?.


Man?et yanl??sa gazeteyi kapat


Bana her zaman çok çarp?c? gelmi? olan bir ba?ka örnek, Ak?am Gazetesi’nin 2008 y?l?nda ?stanbul’da hava kirlili?i ile ilgili yapt??? foto?raf destekli bir man?et haber üzerine Ba?bakan’?n ertesi günü bu gazeteyi “yalanc?l?kla” suçlamas? ve gazetenin patronuna seslenerek “Ya gazeteni kapatacaks?n ya da yalan yazmayacaks?n” diye uyarmas?yd?. Gazete, ertesi günü haberinin arkas?nda durdu?unu aç?klam??t?.

Bunun gibi yine 2008’de bu kez bir TV kanal?nda hastanelerdeki aksakl?klar? konu alan bir haber üzerine Ba?bakan “Medyan?n görevi denetimdir. Bu görevi sebebiyle ilgili bakanl??? arars?n, hakikaten ilgilenmiyorsa gel ba?bakan? ara. Ba?bakan da duyars?zsa o zaman yaz... ” diye konu?mu?tu.

Ba?bakan’?n, bu örnekte getirdi?i hükümete ön bildirim ko?uluna ba?l? gazetecilik doktrininin bas?n özgürlü?ü ile ba?da?t??? söylenemez.

Yine 2008 sonbahar?nda Ba?bakan’?n Almanya’da bir mahkemede mahkûmiyet karar?yla sonuçlanan Deniz Feneri yolsuzluk dosyas?yla ilgili haberlerden sonra do?rudan Do?an Grubu’na kar?? yürüttü?ü boykot kampanyas? ve “Onlar? yoklu?a mahkûm edin” ?eklinde ç?k??lar? da yine özgürlükçü bir bas?n anlay???n? yans?tm?yordu. Bu aç?klamalardan sonra gruba gelen vergi cezalar? da asl?nda Erdo?an’?n ç?k???yla örtü?en bir içerik ta??m??t?r.

Ayr?ca, Ba?bakan’?n geçen y?l “ülkeyi ve ekonomiyi geren” kö?e yazarlar? için gazete sahiplerine “Patronlar?n (yazarlara) kusura bakma karde?im bizim dükkânda sana yer yok diyebilmeleri gerekir” diye seslenmesi, belleklerde hâlâ canl?d?r.


Bas?n özgürlü?ü alg?s?


Bunlar gibi daha pek çok örnek verebiliriz. ?çeri?i itibar?yla bu örneklerin her biri, man?ete kar???p kar??mama tart??mas?ndan daha az hafif de?ildir ve hepsi do?rudan bas?n özgürlü?üne dönük müdahaleci bir zihniyeti yans?tmaktad?r.
Bütün bu örneklerin üst üste birikmesinin olu?turdu?u psikolojik iklim ve bunun bas?n?n az?msanmayacak bir kesiminde yaratt??? alg?, bizi bas?n özgürlü?ü tart??malar?n?n özüne getiriyor.

Bu çerçevede bakt???m?zda, sorun yaln?zca yasalarda yaz?l? olan k?s?tlay?c? hükümler de?ildir. Bu hükümlerin hepsi bir ?ekilde düzeltilse de sorun çözüme kavu?mu? olmuyor.

Ba?bakan müdahaleci zihniyetini korudu?u sürece, bas?n özgürlü?ü de Türkiye’nin gerçek anlamda liberal bir demokrasiye do?ru yol alabilmesinin önünde s?k?nt?l? bir alan olmaya devam edecektir.

 

http://www.hurriyet.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri