forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

fehmi_koru_yeniFEHM? KORU - ZAMAN

Herkes tam fark?nda olmayabilir, ama "Sekiz y?l boyunca man?etine kar??t???m?z bir gazete var m??" diye soran Ba?bakan Tayyip Erdo?an'a CHP genel ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu'nun cevab?yla ba?layan 'nur topu' gibi bir tart??ma konumuz daha var.

CHP lideri K?l?çdaro?lu "Var, o da TMSF dönemindeki Sabah gazetesinde ya?and?" örne?ini verdi.

'Örnek' diye sunulan tek olay?n bir taraf?n abart?l? iddias? oldu?u k?sa sürede anla??ld?. Ba?bakan ad?na bask?y? uygulad??? söylenen eski görevli, iddian?n gerçe?i yans?tmad???n? ikna edici biçimde belirtti. Havada kalan iddia d???nda bas?ndan "Bize de müdahale edildi" diyen de ç?kmad? zaten...

Daha do?rusu ç?kt?, ama farkl? biçimde... Hürriyet yazar? Sedat Ergin, "Milliyet'teki yöneticilik dönemimde hükümetin böyle bir giri?imiyle kar??la?t???m? hat?rlam?yorum" tan?kl???n? sundu; hem de 'bas?na müdahale edildi?i' sonucunun ç?kar?lmas?n? bekleyerek yazd??? dünkü yaz?s?nda.

Pazar günü yap?lan protesto gösterisinde a?z?na siyah bant çekerek ön safta yürüyen Hürriyet yazar?, kendi 'bas?na müdahale' örneklerini s?ralam??. Örneklerin hepsi, partisiyle ilgili olarak gazetelerde ç?kan haber ve yorumlara Ba?bakan Erdo?an'?n verdi?i de?i?ik tepkilerden ibaret. Ergin yaz?s?nda ?u genellemeyi yap?yor: "Erdo?an'? rahats?z edecek bir man?et att???n?z zaman ertesi günü ?iddetli bir misillemeyle kar??la?aca??n?z? önceden tartman?z gerekir."

AK Parti 8,5 y?ld?r iktidar, Tayyip Erdo?an'?n ba?bakanl??? sekiz y?l?n? k?sa süre önce doldurdu; bu uzun süre içerisinde 'bas?na müdahale' iddias?na Erdo?an'?n zamana yay?lm?? alt?-yedi tak?lmas?n? örnek olarak sunmak ve o tak?lmalar? 'bas?na müdahale' olarak yans?tmak do?ru de?ildir.

Tam tersi anlama bile çekilebilir o tak?lmalar; iktidar?n ve Erdo?an'?n bas?na müdahale etme niyetinde olmad???na...

Bas?n üzerinde etkili olmak isteyen odaklar, bunu, genellikle 'aç?kça' yapmazlar. K?l?çdaro?lu'nun verdi?i do?rulanmayan örnek çok s?k rastlanan bir yöntemdir. Mesle?in eskilerinin an?lar? veya gazetelerle ilgili monografilerde bu tür müdahalelerle ilgili say?s?z örnek yer al?r. Devletlu veya onun ad?na devreye giren bir yetkili, gazetenin en etkili ki?isi üzerinden, man?etlere, haberlere, yazarlara müdahale eder, etmi?tir...

RTÜK Yasas? medya patronlar?n?n istekleri yerine getirilerek ç?kart?l?rken, hastal??? iyice belirginle?en Ba?bakan Bülent Ecevit, o haliyle sabaha kadar Meclis'te nöbet tutarken, ayn? gece Milliyet gazetesinin be? yazar?n?n kö?eleri ilk bask?dan sonra karart?lm??t?. Pek çok yaz?dan, yazar?na haber bile verilmeden, dönemin devletlusunu suçlay?c? sözcüklerin c?mb?zla ay?kland???n?, ilk elden tan?kl?klarla biliyoruz.

Esas bask? ise askerlerin sistem üzerindeki a??rl?klar?n?n artt??? dönemlerde ya?and?. 28 ?ubat'ta (1997) bir Tümgeneral (Erol Özkasnak) ve bir albay (Hüsnü Da?) belirliyordu man?etleri... Man?etler üzerinde yap?lacak bir ara?t?rmada, 1 Mart (2003) tezkeresi öncesi ve sonras?nda da, karargâh?n hayli faal oldu?u görülecektir.

Do?rudan müdahaleleri sineye çekenlerin aleni ele?tirileri ?ikâyet konusu yapmalar? biraz garip kaçm?yor mu? Yanl?? veya yalan oldu?unu bildi?i bir konuda ne yaps?n siyaset adam?; patrona veya yay?n yönetmenine 'gere?ini yerine getirmeleri için' bask?da bulunmak veya emir vermek gibi bir aray?? içerisinde de?ilse?

28 ?ubat'ta emir ve talimatla at?ld??? her halinden belli 60'a yak?n man?etin ç?kt??? gazetenin yazar? bu soru üzerinde dü?ünmeli...

http://www.zaman.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri