forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

fatih_altayli_280Taraf gazetesinde yay?mlanan Wikileaks belgelerinde ad? geçen Habertürk Genel Yay?n Yönetmeni Fatih Altayl?, konuyu yarg?ya ta??yaca??n? aç?klad?.Wikileaks belgelerini yay?mlayan Taraf gazetesinin dünkü nüshas?nda yarg? safhas?ndaki Amerikan belgelerine yer verildi. Bunlardan birisi ABD Ankara Büyükelçisi W. Robert Pearson'?n Washington’a gönderdi?i “Türkiye’nin Derin Devleti” ba?l?kl? bir rapor. Raporda Pearson, Anayasa Mahkemesi’nde uzun süredir görev yapan bir yarg?ca dayand?rarak ?öyle yaz?yor:

"Bu yarg?ca göre, Derin Devlet, görü?lerini yarg? mensuplar?na do?rudan do?ruya 'telefon yarg?s?' ile iletebilse de, kelâm?n? daha ziyade dolayl? yollardan, Milli Güvenlik Kurulu ya da iktidar güçleriyle özel ili?kileri oldu?u bilinen k?demli gazeteciler arac?l???yla ne?retmektedir; yarg?ç, burada örnek olarak kitle gazetesi Hürriyet’ten Sedat Ergin’i örnek verdi. (Müteakip bir konu?mada ise, Ak Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? –Murat- Mercan benzer ?ekilde, abs?ndaki Hürriyet’in Fatih Altayl?’s? misali “paral? ajanlar”dan söz etti.) Yarg?ca göre, Derin Devlet’in bask?s? ve nüfuzu, Türk Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer’i de dönü?üme u?ratt?. Yarg?c?n fikrince -ve bizim tecrübelerimize göre- Sezer, Cumhurba?kan? olmadan önceki Anayasa Mahkemesi Ba?kanl??? görevi s?ras?nda, demokratik özgürlü?ü ve insan haklar?n? ilerletme konusunda çok daha istekliydi. Ancak Cumhurba?kan? olarak Sezer, askerin egemenli?indeki MGK'n?n çok daha k?s?tlay?c? olan çizgisini benimsemeye zorland?."

??te Altayl?, bu paragrafta kendisi için "paral? ajan" diyen AK Parti Eski?ehir Milletvekili Murat Mercan hakk?nda davac? oldu.

Bugün Habertürk gazetesindeki kö?esinde "Mercan'a dava aç?yorum" diyen Altayl?, ?unlar? kaleme ald?.

Wikileaks belgelerinin dün ortaya ç?kan bölümünden önemli bir ?ey ö?rendim.
Ben ajanm???m.
Bunu söyleyen Wikileaks belgeleri de?il.
Bunu söyleyen bir AKP’li milletvekili. AKP Milletvekili Murat Mercan, ABD Büyükelçisi’yle veya bir ba?ka ABD’li diplomatla “dedikodu” yaparken ABD’liye benim “ajan oldu?umu” söylemi?.
Hem de “paral? ajan”.
?imdi Murat Mercan’a bir f?rsat sunuyorum.
Bugün kendisini, bana yönelik bu sözlerinden ötürü mahkemeye verece?im.
Kendisine elindeki bütün imkânlar? ve yetkileri kullanarak benim ajan oldu?umu kan?tlama f?rsat? sunaca??m.
Kim ad?na ajanl?k yapt???m?, kaç para ald???m? belgeleyip beni rezil etme imkân?n? ona kulland?raca??m.
Evet Murat Mercan.
Mahkemede görü?ürüz.
?spatlayamayan ne olsun!

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri