forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

AH BE Y???D?M BEN AHMET ?IK DE??L?M!

Aktif .

salih_tuna_300Yeni ?afak Gazetesi yazar? Salih Tuna'n?n bugünkü yaz?s? birbirinden ince göndermelerle dolu. Nuray Mert'ten Nazl? Il?cak'a kadar yazarlara ironik göndermeler yapan Tuna, bir Odatv okuru taraf?ndan Ahmet ??k zannedilmesini de kalemine dolayarak nas?l yanl?? anla??ld???n? yazm??:

??te Salih Tuna'n?n Yeni ?afak'taki "Ah be yi?idim ben Ahmet ??k de?ilim!" ba?l?kl? yaz?s?:

"Attila ?lhan, Ahmet Kaya'n?n da albümüne ad?n? verdi?i ?iirinde ?öyle der: "an gelir / ömrünün h?rs?z?d?r / her ölen pi?man ölür / hep yanl?? anla??lm??t?r..."

Hep yanl?? anla??lmak zehirlidir.

?nsan? ölmekten beter eder.

Lakin kimi zaman bulunmaz bir "mükafaatt?r" yanl?? anla??lmak!

Yanl?? anla??lmaktan z?bar?ncaya kadar ekmek yiyen o kadar çok insan var ki, hangi birini anlatay?m!

Yanl?? anla??lm??; yönetim kurulu ba?kan? olmu?tur.

Yanl?? anla??lm??; milletvekili seçilmi?tir.

Yanl?? anla??lm??; sadra ?ifa tek bir cümlesi olmad??? halde "kanaat önderi" muamelesi görmü?tür.

Benim güzel "Ablac???m" ise ba?tan sona hep yanl?? anla??lm??t?r:

28 ?ubat sürecinde "ulusalc? laikler" taraf?ndan yanl?? anla??lm??t?r.

AK Parti iktidar?n?n ilk döneminde (Gül'ün cumhurba?kan? seçildi?i güne kadar) "muhafazakarlar" taraf?ndan yanl?? anla??lm??t?r.

?imdi de Kürtler taraf?ndan yanl?? anla??lmak için gayret gösteriyor. (Tuhaft?r; PKK da bu gayrete destek veriyor.)

Geçen ak?am kanallar aras?nda dola??rken, Sedat Ergin taraf?ndan yanl?? anla??l?rken rastlad?m ona.

Gerçi o da Sedat Ergin'i yanl?? anl?yordu.

Kar??l?kl? "yanl?? anla??lmak" için ?öyle bir kap??t?lar.

Tahmin edece?iniz gibi "Ablac???m" üstün geldi.

E tabi, Sedat Ergin "yanl?? anla??lma" egzersizlerine yeni ba?lam??t?. (Nazl? Il?cak'?n ba?örtüsü hakk?ndaki sorusuna verdi?i cevap henüz acemi oldu?unun ispat?yd?.)

Laf?n buras?nda Nazl? Han?m'?n "yeni yüzüne" de?inmezsek olmaz.

Yeryüzünün en masum "yanl?? anla??lmas?" fiziksel olan?d?r.

Nazl? Il?cak da bunu tercih etmi?; yani estetik operasyon geçirmi?.

Baya?? da gençle?mi?!

Mesut Y?lmaz'a, "Ben senin ya?danl???n olmak istiyorum" ?eklinde "?aka" yapt??? y?llara dönmü? nerdeyse.

Biraz daha estetik yapt?rsaym??, Demirel'e Yavuz Donatl?k yapt??? günlere kadar uzanacakm??. Neyse...

Bizim gibilere "yanl?? anla??lman?n" hep "ma?dur edici" yan? dü?er.

Hay?r, "talihsizlik" falan de?il, i?in diyalekti?i bu!

Muktedir olmakla "yanl?? anla??lmak" aras?nda en az?ndan "kovalent" ba? vard?r.

Brecht usta "Ben iktidar m?y?m ki, yanl?? anla??lmaktan menfaatim olsun..." dememi?tir bo?una.

Geçenlerde "Oda TV" adl? internet sitesinde Ahmet Kekeç hakk?nda saçma sapan bir yaz? ç?kt?.

Daha evvel de söyledi?im gibi bu sitedeki yazarlardan çok, okur yorumlar?n? okuyor; kendimi "güldüren aynalar" kar??s?ndaym?? gibi hissediyorum.

Mahut "yaz?ya" bir okurun yorumu aynen ?öyle:

"say?n ahmet kekeç kütahyal?yla programlar?na ç?kard?klar? ahmet ??k ?n her halde ç?karlar?na hizmet eden taraflar?n? önem vermi?ler. ama gel gelelim ahmet ??k ta bir ergenokon san??? oluverdi (kim olmad?ki)bundan sonra ahmet kekeç ve kütahyal? yeni program yapmas?nlar ahmet ??k ?n oldu?u programlar? yay?nlas?nlar. çünkü gerçe?i belki orda bulabilirler." (Zevkini ç?kar?n diye Türkçesine dokunmad?m – ST)

Cine 5'te Ahmet ve Rasim'le birlikte "Derin Mevzu" adl? bir program yap?yoruz ya, arkada? galiba beni Ahmet ??k'a benzetmi?. (Ba?ka bir izah? yok çünkü. Hem Ahmet ??k'? konuk etmi? de?iliz, hem de Kekeç'le Kütahyal?'n?n birlikte yapt?klar? ba?ka bir program yok.)

Ne alakas? var demeyin; bu da nihayetinde bir "yanl?? anla??lma" i?te!

Elalem yanl?? anla??l?nca kö?eyi dönüyor; biz "yanl?? anla??l?nca" Silivri'den tünel kaz?p her hafta Pazar günü saat 22.30'da canl? yay?na kat?l?yor, program bitince de ayn? yoldan cezaevine dönüyoruz.

Çekilecek çile mi lan bu!"

Salih Tuna / Yeni ?afak

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri