forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

GAZETELER? OKUMANIN DAYANILMAZ A?IRLI?I!

Aktif .

hakki_devrim_300"Gazetenizi, gnn hangi vaktindeyse bir k?eye ekilip hi tela? etmeden, sindire sindire, dura kalka, yorulunca bir nefes alarak okumak ba?ka, meslekten biri olarak belli bir srede topunu birden okumaya al??mak ba?ka. Bir gn merak edip ltm."

HAKKI DEVR?M'?N RAD?KAL'DEK? YAZISI

Haber ve yorumlar kadar, gazetelere ve yazarlara da bakal?m!

Dn k?ekad?lar?n?n 23' ayn? konu hakk?nda fikir beyan etmi?ti. Di?er konular: ?kinci bir Zekeriya. Ve idam m? edelim, had?m m??

Gazetenizi, gnn hangi vaktindeyse bir k?eye ekilip hi tela? etmeden, sindire sindire, dura kalka, yorulunca bir nefes alarak okumak ba?ka, meslekten biri olarak belli bir srede topunu birden okumaya al??mak ba?ka. Bir gn merak edip ltm.

Her sabah masamda beni bekler buldu?um, st ste konulmu? 13 gazetenin yksekli?i gnne gre 8 ila 10 santim aras?nda de?i?iyor. S?ras? da bellidir hi de?i?mez, son zamanlarda ?yle: Radikal, Hrriyet, Sabah, Milliyet, Vatan, Ak?am, Star, Cumhuriyet, Taraf, Haber Trk, Zaman, Yeni ?afak ve Evrensel.

Sonradan arad???m haber veya yorumu kolayca bulmak iin, bir taraftan da not tutar?m. Bilgisayar imkn?ndan yaz?k ki faydalanamayan biri olarak, teden beri yapt???m gibi, kesikleri bir sre, ama haber ve yaz? listelerimi hep muhafaza ederim. (ocuklar?m?n devaml? bir mesaisi de Baba bunlar? bo?una biriktiriyorsun diye b?kmadan usanmadan beni uyarmaya al??makt?r.)

Bir gnn gazetelerini ayr? ayr? okuma yan?nda, topluca de?erlendirme imkn? da sa?lar bu yntem insana. Gazeteleri kar??la?t?rmal? olarak okumak meslek bir al??kanl?kt?r benim iin.
Patronlar?mdan biri vaktiyle bana:

-Sen televizyon kanallar?n?n mesela ak?am haberlerini, ama hepsini, benim gzmle takip edebilir misin, diye sordu. Kanallar?n, bu arada bizim kanal?n da, hadiseleri ne gzle grd?n, ne lde tarafs?z kalabildi?ini bilmek istiyorum. Senin de?erlendirmene ben ayr?ca k?ymet veririm ve gvenirim, demi?ti. Bir tr iltifatt? bu, nce te?ekkr ettim.

-Siz vakit ay?ramad???n?z iin bu i?i benim yapmam? istiyorsunuz. Ama benim de gcm buna yetmez, dedim. 

Gelin 13 gazetenin man?etine bakal?m

Gazeteler yle de?ildir. Televizyonlar gibi oynakl?k etmez, birbirinin vaktini, okurunu hapazlamaya da al??maz. Sekiz-on santimlik bir y???n olarak masam?n bir kenar?nda uslu uslu durup, sayfalar?n?n bir bir a?lmas?n?, haberlerinin, yorumlar?n?n, resimlerinin okunmas?n?, grlmesini bekler.

Bunu yapmak da, inan?r m?s?n?z benim her gn iin en nemli i?imdir. O kadar ki ocuklar, torunlar telefonla beni arad?klar?nda Ne yap?yorsun? Msait misin? diye sormaz:

-Biraz ara verip beni dinleyebilir misin, derler...
Sorsam ?imdi ben size:
-Dn gazetelerimizin en nemli bulduklar? haber hangisiydi, desem; san?yorum ki zel yetkili Ergenekon Savc?s? Zekeriya zn bu grevden al?nmas?yd? diyebilirsiniz.
Bunu bilebilirsiniz, nk 13 gazeteden 11inin dnk man?et haberi buydu. Evet, ittifak halinde.
Ya ?u muz?r suale ne dersiniz?
-Acaba bu haberi man?etten verilmeye de?er bulmayan 2 gazete hangileriydi?
O sualin cevab?n? da ben vereyim size. nk bu mnkirler akl?n?za hi gelmeyecek iki gazetemizdi:
-Cumhuriyet ile Zaman!
Habere Cumhuriyette biilen de?er nclk, Zamandaysa ikincilikti. ?kisi de ilahiyat?lar?n ev ve i?yerlerinin savc?l?ka bas?l?p, didik didik aranmas?n? daha nemli veya anlaml? bulmu?. (Didik didik, diyorum; nk dn evi veya i?yeri bas?lanlardan [tesedfe bak?n onun ad? da savc?n?nki gibi Zekeriya evet!] Zekeriya Beyaz, CNN Trkn sualini uzun uzun cevaplarken, polislerin neleri al?p gtrd?n anlatt?, ben de dinledim.
Byledir bizim gazetelerimiz! Herhalde kendi okurlar? ile rakip gazetelerin okurlar? aras?nda bir fark gremedikleri, (yle ?ey olur mu, btn gazete okurlar?n?n birbirine benzemesi mmkn m? Bu do?ru olsa farkl? gazetelere ne gerek var? diyorsan?z e?er;) szm dzelterek, gazetecilerimizin okurlar?n? tan?y?p seememek gibi bir zaaflar? oldu?u iin, diye devam edeyim...) Ve bu durumu do?rulayan bir rnek daha vereyim size. Gene dnk gazetelerden. 

K?ekad?lar?m?z ne mene fetvalar verdiler?

-Dn k?ekad?lar? hangi telden ald?lar, dersiniz?
Siz nereden bileceksiniz, gene notlar?mdan faydalanarak, bu suale de ben cevap vereyim. Yapaca??m da ?u: dn k?ekad?lar?m?zdan hangileri Zekeriya zn Ergenekon savc?l???ndan al?n??? konusunu ele al?p i?lemi?ti dersiniz? ??te size bu sualin cevab?n? olu?turan liste: Murat Yetkin, Akif Beki (Radikal); Sedat Ergin (Hrriyet); Nazl? Il?cak, Mahmut vr, Emre Akz (Sabah); Taha Akyol, Asl? Ayd?nta?ba? (Milliyet); Gngr Mengi, Reha Muhtar, Mustafa Mutlu (Vatan); ?smail Kkkaya (Ak?am); Ahmet Keke, Ergun Babahan, Mehmet Altan (Star); Umur Talu, Fatih Altayl? (Haber Trk); Markar Esayan, Ahmet Altan, Y?ld?ray O?ur (Taraf); B?ra Erdal (Zaman); Ali Bayramo?lu, Abdlkadir Selvi (Yeni ?afak).
Fark etmemi? olabilirsiniz: Cumhuriyet ve Evrenselde Zekeriya z zerinde durmu? k?ekad?s? yok. Kalan 11 gazetede ben 23 yaz? sayd?m. 

Di?er konulara da de?inelim, be? sat?rla

?lahiyat?lara da bask?n vermi? emniyetiler dn. Bir iki k?ekad?s? da o bahse de?inmi?. Nedense btn haberciler ilahiyat? deyince Zekeriya Beyaza eri?mi?ler. (Belki de o gazeteleri aram??t?r.) Meslekta?lar?m di?erlerini tan?m?yor, bilmiyorlar m?; yoksa arad?lar da cevap alamad?lar m? konusunda bilgim yok. Bence kesin olan, tepkisi meraka de?er tek ilahiyat?m?z?n Zekeriya Beyaz olmad???d?r.
-Ba?ka ne vard? dnk gazetelerde, senin dikkatini eken, hat?r?nda kalan, diyecek olursan?z.
Akl?mda ba?l?ca iki konu kalm??. Biri siyas, di?eri ceza.
Ba?bakan Erdo?an, daha nce bir siyas parti ba?kan?n?n ve dahi ba?bakan?n telaffuz etmi? olabilece?ini hi zannetmedi?im bir laf etmi?:
-Ben Yarg?ya kar??m?yorum, o da bana kar??mas?n, demi?.
Bu kuvvetler ayr?l??? ilkesine s??ar bir yorum mudur, ben ?karamad?m. Yani demokrasilerde aslolan, Yrtme ve Yarg? erklerinin kendi bildiklerince davranmas? ve birbirini grmezden gelmeye zen gstermesi midir? Mesela bir ba?bakan alenen ve resmen anayasay? i?nese, Anayasa Mahkemesi hi oral? olmayacak m?d?r? Sahiden soruyorum: Sak?n Erdo?an?n byle bir yanl??? olmas?n?
Gazetelerin dn zerinde durulmaya de?er buldu?u adl t?p meselesine gelince. zetle ?udur:
-Pedofili hastalar?n? (Osmanl?ca ifadesiyle t?f?lc?lar?, sbyanc?lar?; daha a?kas? kk ocuklara cinsel ilgi duyan sap?klar?) idam m? etmeli, had?m m?? Nas?l cezaland?rmal?y?z?
Msaade edin de ben bu ya?ta bu konuyu da tart??mayay?m art?k! Kendi ya??m?n oklu?undan ziyade, ocuklara olan sevgim bu konuda edep d???na ?kmadan fikir beyan etmeme engel olabilir.

http://www.radikal.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri