forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

HASAN CEMAL KIRGIN: B?R BUZDOLABI FABR?KASI G?B? SATILDIK!

Aktif .

ET?KETLER:Hasan Cemal

hasan_cemalHasan Cemal yazd??? gazetenin sat?lmas?n? i?te böyle de?erlendirmi?: Gazeteci milleti olarak sat?? sürecinde yine seyirci kalm??, pasif davranm??t?k. Sonuç olarak bir buzdolab? fabrikas? gibi içindekilerle sat?l?p gitmi?tik.

 

Gazete sat???n?n uyand?rd??? burukluk!

Ru?en Çak?r dün ö?le vakti NTV’deki program?nda sordu. Milliyet ve Vatan gazetelerinin sat??? konusunda duygu ve dü?üncelerimi merak ediyordu.
Böyle bir soru beklemiyordum. ?çimden konu?mak da gelmiyordu.
Çünkü söyleyeceklerim de?i?ik yanlara çekilebilirdi. Ama konu da kendi mesle?imi do?rudan ilgilendiren bir konuydu.
K?rk küsur y?ll?k gazeteciydim.
13 y?ld?r Milliyet’te çal???yordum.
Bir sabah vakti telefon:
- Sat?ld?n?z!
Ru?en Çak?r sordu:
“Ne hissettin?”
“Burukluk...”
Ru?en’e NTV’de söylediklerimi ?öyle özetleyebilirim:
Gazeteyi satan Do?an ailesini de, sat?n alan Demirören ve Karacan ailelerini de uzun y?llard?r tan?yordum.
Gazetenin sat?lm?? olmas? de?ildi bende burukluk yaratan. Gazete al?n?rd?, sat?l?rd?. ?lk defa ya?anm?yordu.
Bendeki burukluk ya da rahats?zl???n nedeni ba?ka yerdeydi.
Gazeteci milleti olarak sat?? sürecinde yine seyirci kalm??, pasif davranm??t?k.
Sonuç olarak bir buzdolab? fabrikas? gibi içindekilerle sat?l?p gitmi?tik.
?lk kez de olmuyordu bu.
2007 sonlar?yd?.
Sabah grubu da böyle sat?lm??t?.
Ayn? tarihlerde, Amerikan kapitalizminin bas?n alan?ndaki amiral gemisi The Wall Street Journal gazetesi de el de?i?tirmi?, Rupert Murdoch’a sat?lm??t?.
Ben de bu kö?ede 6, 7 ve 8 Aral?k 2007 tarihlerinde üç yaz? yazarak Amerika’daki bu sat?? sürecinde ya?ananlar? gazetecilik aç?s?ndan özetlemi?tim.
Ru?en’e dedim ki:
Bu sat?? sürecinde gazeteci milleti, Wall Street Journal’? ç?karan gazeteciler her iki tarafla da oturup konu?tular.
Satacak olan aileye, kendi aç?lar?ndan sat???n hangi ko?ullarda olmas? gerekti?ini anlatt?lar.
Yeni patron aday?na da, Wall Street Journal’?n bir gazete olarak kimli?ini, gazetecilik ilkelerini belirttiler.
Yani sürece seyirci kalmad?lar.
Ayr?ca, sat?? süreci de?i?ik a?amalarda Wall Street’te haberle?tirildi. Hatta, her iki tarafla yap?lan görü?melere ili?kin yorumlar da gazetenin ilgili bölümlerinde yay?mland?.
Bu arada, gazetenin yeni patronuyla bir editoryal anla?ma yap?ld?, bu da gazetede yay?mland?.
Wall Street Journal’?n yay?n çizgisinin ilke ve kurallar? bu anla?mada belirtildi.
Örne?in, patronu ilgilendiren haberlerin gazetede nas?l verilip ya da verilmeyece?i konusu da editoryal anla?man?n bir parças?yd?.
Bizim ülkemizde böyle ?eyler olmuyordu.
Patronlar kar??s?nda, bazen de patronlara ra?men kendi mesle?imizin temel ilkelerini savunmuyorduk.
Ba??ms?zl???m?z? korumuyorduk.
Geçmi?te benim de bu konuda yanl??lar?m elbette oldu. Kendimi pirüpak sayanlardan de?ilim.
?imdi bir sat?? daha ya?anm?? ve eskiden oldu?u gibi gazeteci milleti olarak ‘Frans?z kalm??’t?k.
Bendeki buruklu?un nedeni buydu.
Yine sat?lm??t?k, bir fabrika gibi...
NTV’de Ru?en’e bunlar? anlatt?m.
Sözüm daha çok genç ku?aklara:
Gazeteciler olarak kendi mesle?imize ne kadar sahip ç?kabilirsek, kendi mesle?imizin temel ilkelerini bazen patronlara kar?? da ne kadar savunabilirsek, gazetecili?in ç?tas? da o kadar çok yükselir.

http://www.milliyet.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri