forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

AMER?KAN?ZE MAN?ETLER!

Aktif .

hurriyet_binladin"Usame bin Ladin, modern zamanlar?n en me?hur fakat en az bilinen ki?isidir. Tan?n?rl??? fazla, bilinirli?i az. Hakk?nda muazzam miktarda yay?n olmas?na ra?men, ömrünün son on y?l? soru i?areti ve ünlemlerle bulan?k âdeta esrarengiz bir adam."

 

AHMET TURAN ALKAN'IN YAZISI

'Amerikanize!'

"Amerika'da bayram", "Cezas?n? buldu; kefenlenip denize at?ld?", "Okyanusun dibinde; ABD, son 10 y?lda dünyay? cehenneme çeviren Usame bin Ladin'i öldürdü", "Da?da arand?, ?atoda ç?kt?; dünya art?k daha güvenli", "Müjdeyi Obama verdi", "Bir milyon dolarl?k malikânede kal?yordu", "Okyanusa gömdüler; ?eytana kar?? iyilerin zaferi", "Parçala deseler kinim dinmez", "Usame öldürüldü, dolar ve borsalar yükseli?e geçti", "Ladin The End"

Gazete okuyucular?, dün itibariyle haberi bu ve benzeri man?etlerle duydular ve nas?l alg?lamalar? gerekti?ini ö?rendiler.

Usame bin Ladin, modern zamanlar?n en me?hur fakat en az bilinen ki?isidir. Tan?n?rl??? fazla, bilinirli?i az. Hakk?nda muazzam miktarda yay?n olmas?na ra?men, ömrünün son on y?l? soru i?areti ve ünlemlerle bulan?k âdeta esrarengiz bir adam.

Hayat? Hollywood filmlerinin kolay tan?nan iyi-kötü karakterleriyle alg?lamaya al??t?r?lm?? safderûn Amerikan kamuoyu, bu adam? on senedir Deccal, Dr. Frankenstein, Hitler neviinden bir halk dü?man? olarak tan?d? ve ba?lar?na gelen 11 Eylül felâketinin sorumlusu olarak gördü. Bu süre zarf?nda Ladin imaj?n?, her nas?lsa bas?na dü?ürülen foto?raf ve videolar?yla hat?rlad?ktan sonra dramatik bir televizyon gösterisiyle ölümüne ?ahit tutuldular. U?rad?klar? hain ve kalle? sald?r?ya kar?? Amerikan kalesine s???narak pis yerlilere kar?? canlar?n?, ?rzlar?n? ve bayraklar?n? yi?itçe müdafaa eden cesur Amerikal?lar?n imdad?na, o klasik kahraman süvari bölü?ü yine tam zaman?nda yeti?ti ve sinema salonu bir kere daha alk??tan inledi. Herkesin tüyleri ürperdi, vatanperverlik hormonlar? üst seviyede ifrazata ba?lad?. Bayraklar göndere çekildi, Amerikal?lar sa? ellerini kalplerine götürerek milli mar?lar?n? hayk?r?rken, az say?daki ak?ll? adam endi?elenerek, "Eyvah, bakal?m bunun ard?ndan nas?l bir kaz?k yiyece?iz" diye k?vranmaya ba?lad?lar; zira nerede lüzumundan fazla vatanperverlik müsâmeresi yap?lsa, bütün dünyada ak?ll? adamlar?n hât?r?na hemen Samuel Johnson'un tâ 1775'te sarf etti?i o derin vecîze ü?ü?üverir: "Patriotism is the last refuge of a scoundrel", yani diyor ki, "Vatanperverlik, alçaklar?n son s???na??d?r."

Vaktiyle Usame'nin varl???na inanmaya davet edilmi?tik; ?imdi fevtine ikna ediliyoruz. Bu iki davet aras?nda figan, ?slâm dünyas?n?n oca??na dü?mü?tür: Afganistan ve Irak i?gali, isminde ?slâmî aroma ta??yan herkesin potansiyel terörist görülmesi, kahraman Amerikan süvari birlikleri taraf?ndan ölümlerine do?rudan veya dolayl? olarak sebebiyet verilen 1 milyon civar?nda Müslüman "yerli" ve nihayet Suriye'den Fas'a kadar uzanan Müslüman memleketlerde "fabrikasyon" intibâ? veren bir dizi ayaklanma...

Bu noktada yegâne temennîm, Usame bin Ladin markas?n?n, bütün dünyada Müslümanlar?n ad?n? berbâda ç?karan son kampanya ürünü olmas?d?r.

Yeri gelmi?ken necib ve nâmuskâr Türk matbuat?n?n, haberi okuyucular?na duyururken niçin biraz lüzumundan fazla "Amerikanize" man?etler çekmek ihtiyac?n? duydu?unu enzâr-? dikkatinize arz etmek isterim; bu gizli saik, Amerikan silahl? kuvvetlerinin bön, cahil ve kaatil tabiatl?, gerici ve bir miktar Müslüman terörist tak?m?n?n kökünü kaz?yaca??na dair kuvvetli inanç olabilir mi; pekâlâ mümkündür!

E?er bir zamanlar ya?ad?ysa ve ?imdi gerçekten öldüyse Bin Ladin, tarih boyunca Müslümanlara en fazla zarar veren adam olarak tarihe geçti. ?n?allah yenileri "tezgâh"a konulmaz.

http://www.zaman.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri