forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

BA?BAKAN NLP E??T?M? ALDI MI?

Aktif .

recep_tayyiq_300NAZ?FE ???MAN 

Seçimler yakla?t?kça siyasilerin beden dili üzerinden analiz yapan gazete haberlerinde de art?? ya?an?yor. Geçti?imiz günlerde Ba?bakan'?n da Cem Y?lmaz'?n da NLP e?itimi ald???na dair bir haber yay?nland?. Ba?bakan'?n bütün siyasi ba?ar?s? ald??? bu e?itimlere ba?lan?yordu söz konusu haberde.

 

Krizleri kendi lehine çeviri?i, halk?n nabz?n? tutmadaki ba?ar?s? ne onun siyasi dehas?yla, ne konjonktürle, ne de y?llar?n tecrübesiyle ba?lant?land?r?l?yordu. Birkaç sipari? cümle, bir iki mimikten ve el hareketinden ibaret görülüyordu Ba?bakan'?n bütün 'performans'?. Yani ?u mesaj veriliyordu: Bu formülü uygulayan herkes bunu ba?arabilir.

Ayn? haberde as?l NLP uzman?n?n kendisi bir ba?ar? hikâyesi olarak sunuluyordu. Bir kitap okuyup hayat? de?i?en, paspasç? olarak çal??t??? i?yerinin önünden üç y?l sonra lüks bir otomobil ile geçen bu 'uzman', anlatt??? hikâye ile asl?nda ne demi? oluyor? ?ehre yeni gelenlere Bo?az Köprüsü'nü satan uyan?klarla beraber kand?r?lanlar?n aptall???na güleriz hepimiz. Ama üç y?lda ba?ar? basamaklar?n? t?rman?p paspasç?l?ktan milyarderli?e geçi?in bir 'hikâye' olabilece?ini hiç dü?ünmüyoruz. Çünkü ba?ar?n?n 'y?rtmak', ba?ar?s?zl???n tek sorumlusunun da ki?inin kendisi oldu?una inand?r?lm?? durumday?z. Ba?arabilmi? olanlar oyunu kural?na göre oynayanlar. Tercihini do?ru yapanlar, f?rsatlar? iyi kullananlar. E?er bunlar aras?nda de?ilseniz bilin ki hata sizde.

Bu kadar esnek i? hayat?nda bu kadar tercih ve f?rsat bollu?u içerisinde e?er ki?i ba?ar?ya ula?amam??sa bu onun sorunudur. Kendi beceriksizli?i, f?rsatlar? ?ansa dönü?türememesi, yeterince gayretli olmay???d?r sebep. Peki, h?rs?z?n/kapitalist sistemin hiç mi suçu yoktur? Varsa bile küresel sermayenin adresi yok ki yakas?ndan yap??abilelim. O halde hem esnek i? dünyas?ndaki ba?ar?s?zl???n hem iyi tüketici olarak yetersizli?in tek sorumlusu ki?inin kendisidir. ??te küresel kapitalizmin bizi getirdi?i bu nokta ile ki?isel geli?im e?itimlerinin yükseli?i aras?nda bir paralellik mevcut.

Ki?i f?rsatlar? nas?l de?erlendirecek, hayat?n? nas?l yönetecek? Bu sorularla birlikte haz?r ya?anm?? örnekler üzerinden kli?e çözümler sökün eder ki?isel geli?imde. Her ?eyin formülü vard?r. Yüzünüzde bir halkla ili?kiler gülümsemesi, ?i?irilmi? bir özgüven ve bir de hedefe kilitlenme sizi ba?ar?dan ba?ar?ya ko?turmaya yeter der bu e?itim programlar?. Arka tarafta bir birikim, tecrübe, insaniyet nam?na birtak?m de?erler olsun olmas?n önemli de?ildir. Bugün 'bismillah' der önce o e?itimlere belli bir miktar ödeme yapar, ard?ndan pragmatist bir egoist olmay? becerebilirseniz i?lem tamamd?r. Ama beceremediyseniz merak etmeyin, bir sezon daha kurslara devam edin. Yine mi olmad?? O zaman bu sizin sorununuz efendim. Hayat?n?z? de?i?tirecek ad?mlar? atam?yorsunuz, f?rsatlar? de?erlendiremiyorsunuz, formüle uygun hareket etmiyorsunuz.

YEN? ÇA?IN MENKIBELER?

Formülü harfiyen uygulay?p 'ba?ar?'ya ula?anlar?n hikâyeleri anlat?l?r defaatle. Bazen ülkeyi yöneten bir siyasetçi bazen çok me?hur bir ?ov y?ld?z?. Adeta yeniça??n menk?beleridir bu hikâyeler. Anlat?lan ba?ar? hikâyelerinin ne kadar? gerçek, ya da mesela Ba?bakan'?n ba?ar?s?nda NLP'nin rolü var m? ba?ka bir soru. Ama bu hikâyelerde sunulan ba?ar? ve hedefler nas?l bir insanî duruma kar??l?k geliyor? Bunu sorgulamal? de?il miyiz?

Pekka Himanen "karma??k ve gün geçtikçe h?zlanan bir dünyada insanlar daha da özelle?tirilmi?, tamamen ki?isel hedefleri gerçekle?tirmeye yönlendiriliyorlar" diyor. "E?er küresel rekabet dünyas?nda bir ?ey ba?armak isteniyorsa bu tamamen bireysel olabilir. Her birey sabit bir noktaya odaklanmal? ve dünyan?n geri kalan? d??ar?da b?rak?lmal?." ?imdiki ana odaklan?rsan?z, h?z kazanabilirsiniz. Bu esnek ve h?zl? dünyada hayat? idare etmek istiyorsan?z onu bir seferde bir hedefe ve bir ana indirgemelisiniz. O zaman do?ru sorular? sormay? ba?arabilir ki?isel geli?ime odaklanm?? ki?i: En yüksek hedefime göre ?u anda do?ru biçimde mi ya??yorum?

Mesela giri?te bahsetti?im NLP uzman?n?n hedefi o lüks otomobili alabilecek düzeyde paraya sahip olmakt?. Hedefine kilitlendi ve ba?ard?. Hedefler hayat? bir ak?? de?il bir noktaya indirgedi?inden o noktaya yo?unla?ma ki?iye hem hareketlilik hem de h?z kazand?r?yor. "Ki?i kurtar?c? gücüne ko?ulsuz inanabilece?i kesin olarak belirlenmi? bir yönteme ba?vurdu?unda, hayat ruhsal aç?dan daha kolay hale geliyor. Küresel rekabet ve internet ça??nda ki?isel geli?imin zirvede olmas? bu aç?dan anlaml?." (Hacker Eti?i: ?? Hayat?na Y?k?c? bir Yakla??m, 2005)

Ki?i için kendini tan?mak, ileti?imini düzene sokmak, ama as?l önemlisi i? hayat?nda ba?ar?y? yakalamak gibi hedefler belirliyor söz konusu programlar. 'Ba?ar?n?n anahtar?'n?n sat??? üzerinden ciddi cirolar yapan bir pazar var kar??m?zda. Bu e?itim programlar? adeta insanlar?n gündelik hayat felsefesi ihtiyac?n? kar??l?yor ve kal?p davran??lar önererek modern hayat?n karma?as?nda bir yol bulmak isteyenlere haz?r reçeteler sunuyor.

Asl?nda bu arz, geç modern dönemin bireylerinin taleplerine de kar??l?k geliyor. Çünkü geç modern dönemin bireyi, kimli?ini sürekli "Ne yapmal?? Nas?l davranmal??" sorular?na cevaplar arayarak kurar. Giddens, geç modern dönemin ?artlar? içinde ya?ayan herkesin "Kendim için ne istiyorum?" sorusunda odaklanan bir sürekli kendini gözleme terapisi yapt???na i?aret eder. Birey bu sebeple kimli?ini dü?ünümsel bir proje olarak in?a eder. (Modernity and Self Identity, 1991) ??te bu in?a esnas?nda haz?r cevaplar sunan birtak?m merkezler, bireyin i?ini kolayla?t?r?r.

Ki?inin kendisini bulmas?na, kendisini ifade etmesine ve kendi potansiyelini ke?fetmesine yard?mc? oldu?u iddias?ndaki bu e?itim programlar?, belirli bir "mutlu ve ba?ar?l? insan" tan?m?n? esas al?r ve bunun e?itimini yapar. Öncelikle insanlar kendilerine "Mutlu muyum?" sorusunu sormaya ba?larlar. Bu sorunun bu formatta sorulmas? da do?al bir süreç de?ildir asl?nda. Herkesin kendi cevab?n? kendisinin verdi?ini zannetti?i ?smarlama bir sorudur bu.

Bu i?in paket olarak pazarlamas?n? yapanlar, sorular? sorarken cevaplar? da, daha do?rusu kriterleri de verirler. Meselâ, ba?ar?, kariyer, hedefe odaklanma üzerine yap?lan e?itimler de, ki?inin ileti?imini düzelterek kendisini mutlu/ba?ar?l? hissetmesini sa?layan terapiler de daha ziyade psikolojik süreçler üzerinde yo?unla??r. Birincisi, hayatla ilgili daha derinlikli sorular sorulmas?na izin vermeyen, sadece benli?in içinde kilitli kalan bir yakla??m bu. Psikolojik düzeyi benlikle s?n?rl?, toplumsal düzeyi ise ili?kileri yönetme becerisi ve var olan kal?plar? tekrarlamaya dayal?. Bunun ötesinde de ba?ka bir düzeyi yok bu mutluluk/ba?ar? anlay???n?n. Bu yeni mutluluk/ba?ar? anlay???n?n dikkat çekici ikinci özelli?i ise iyilikle aras?nda herhangi bir irtibat kurulmamas?d?r. Ça?da? seküler felsefenin iyi hayat nedir sorusunu sormaktan vazgeçmesine paralel bir ?ekilde, günümüzde tedavülde olan mutluluk anlay???yla iyilik aras?ndaki ba? da kopart?lm?? durumdad?r. Böyle oldu?u için de 'ba?ar?l?/mutlu' olan insanlar, dünyan?n gidi?at? ile ilgili sorular sormayan kimselerdir genellikle.

Küresel kapitalizmin esnek i? yap?s? da zaten dünyan?n gidi?at? ile ilgili sorular sormayan, kar??la??lan bütün problemleri ki?isel düzeyde alg?layan bireylere ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden iki aç?dan ele?tirilmeli ki?isel geli?im dalgas?. Bir taraftan a??r? psikolojikle?tirme ve hayat? bir hal, bir imtihan süresi ya da bir süreç olmaktan ç?kar?p hedef tahtas?ndaki bir noktaya indirgemesi. Böylece insan?n ba?ar? odakl? bir robota, bir nevi 'tek boyutlu insan'a dönü?mesi. Di?er taraftan hesap sorma ve hesap verme kap?lar?n? kapatan a??r? bireyci bir yakla??ma geçit verdi?inden geç kapitalizmin ekme?ine ya? süren bir insan tipini beslemesi.

Unutmamal?y?z ki hayat hedef tahtas?ndaki bir noktadan ibaret de?il, ne yapt???m?z?n yan? s?ra nas?l yapt???m?zdan da sorulaca??m?z bir mühlet. Hat?rdan ç?karmamam?z gereken ikinci hakikatse ?u: Küresel kapitalizmin ortaya ç?kard??? gelir da??l?m? e?itsizliklerine, sömürüye, sefalete kar?? ç?kabilmek için 'ba?ar?'y? sadece ki?isel bir geli?im olarak kabul eden ve "ba?ar?s?z" say?lan yoksullar?n, hayat?n k?y?s?ndakilerin bu durumu hak etmi? olduklar?, bunlar?n insanlar?n kendi problemleri oldu?u ?eklindeki anlay??a teslim olmamak gerekiyor. Aksi yöndeki kabul, dünyadaki sefalet durumlar?ndan bireyin kendisini sorumlu tutarak hem zulüm ve sömürüyü me?rula?t?r?r hem de takdiri göz ard? eder.

Not: Bu yaz? Zaman Gazetesi'nin Yorum Sayfas?'nda yay?nlanm??t?r.

Yaz?n?n Kayna??: http://www.zaman.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri