forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Ekrem Dumanl?

ekrem_dumanli_300EKREM DUMANLI  

Global yalanlarla mücadele zaman?Bir zamanlar bu ülkede bas?n pervas?zca yalan yazar, çarp?tma yapar, hedef sapt?r?r; kimse de bu yanl??a dur diyemezdi.


O yalan rüzgâr? e?li?inde darbeler yap?ld?, muht?ralar verildi, kitleler itibars?zla?t?r?ld?, ki?iler karaland?. Onlarca y?l süren bu çileli dönemlerde alternatif bir haber ak??? sa?lanamad??? için kamuoyu yanl?? bilgilendirildi.


Yalan dolanla sonsuza kadar yol almak muhal. Nitekim al?namad?. ?ükürler olsun ki Türkiye'de yalan habercili?in beli k?r?ld?. Art?k bir mahallede ayaküstü servis edilen bir bilgi, eskisi gibi on dakika sonra bir semtte ciddi bir hava içinde analiz edilemiyor. Çünkü yalan?n foyas? daha söylenir söylenmez ortaya ç?k?yor. Bu nedenle, kurgulanm?? irtica haberleri art?k yap?lam?yor. Yalan haber yapanlar gayet iyi biliyorlar ki habere malzeme edilen ki?ilere, mekânlara, görgü ?ahitlerine di?er medya mensuplar? taraf?ndan bir an önce ula??lacak ve meselenin içyüzü k?sa sürede ortaya ç?kacak.


Yalan makinesi, Türkiye'de i?lemez hale gelince ve her yanl?? bilgi do?ru bilgiye yenik dü?ünce baz? ki?ilerin stratejisi bir hayli de?i?ti. ?imdi yalan yanl?? bilgiler ve çarp?tma analizler, yurtd???nda dile getiriliyor. Dü?ünce kurulu?lar?n?n kap?s?n? çal?p, Türkiye'de ya?anan süreci tepetaklak nakledeni mi arars?n?z, dünyaca ünlü gazete ve dergilere asl? fasl? olmayan bilgiler üzerinden analizler yapan? m? arars?n?z, bir kö?ede bulu?tuklar? yabanc? diplomatlara yalan oldu?unu bile bile baz? gammazlamalar yapan? m?...
Türkiye'yi d??ar?dan ku?atmaya çal??an ve bir k?s?m lobilerle dirsek temas? kuran baz? ki?ilerin (hatta kurum ve kurulu?lar?n) hedefinde iki sosyal gerçe?e kar?? amans?z bir y?pratma çabas? görülüyor: (1) AK Parti dü?manl???n? dünya kamuoyuna mal etmek, (2) 'cemaat paranoyas?'n? yabanc?lara da bula?t?rmak. ??in en üzücü yan?, bahsi geçen her iki yap? da henüz oynanan korkunç oyunun tam fark?nda de?il. Onlar dürüstlü?ün getirdi?i cesaretle hadiseye yakla??yor ve 'yalanc?n?n mumu yats?ya kadar' diyerek kendi demokratik ve bar??ç? yollar?na devam ediyorlar. Bir manada hakl?lar! Kamu vicdan? tabii ki gerçekleri er ya da geç anlar. Anlamas?na anlar da, ya at?lan çamurun izi kal?rsa?


Çarp?t?lm?? bilgilerle çarp?t?lm?? analizler


Gazetecilerin ya da akademisyenlerin yorum hatas? her daim ya?anabilir; lakin ?erefli bir ayd?n?n, bilgi hatas?na boyun e?mesi asla dü?ünülemez. Bugün rastlad???m?z ürkütücü manzara, yorum hatas?ndan daha ziyade bilgi hatas?ndan kaynaklan?yor. As?l üzücü olan da nedir biliyor musunuz? Bilgi hatas?n? yapanlardan baz?lar?, asl?nda bunu bilerek yap?yor ve tarihî gerçekleri çarp?tmaya yelteniyor. Maalesef baz? gayretlerin ne gazetecilikle ilgisi var ne akademisyenlikle; resmen etki ajanl??? yap?l?yor.


Mesela Ergenekon davas?n? Türkiye'de suland?ramayanlar ?imdi yurtd???nda ayn? eylemi gerçekle?tirmek için ç?rp?n?p duruyor. Baz? yabanc? odaklar?n tam da aray?p bulamad??? bir f?rsat do?mu? olabilir; ancak aslolan gerçe?in bizzat kendisidir. Bu ülkede defalarca darbe yap?ld?, muht?ra verildi; demokrasiye müdahale edildi. ??kenceler, suikastlar, faili meçhuller... Amac?na ula?mak için suikastlar düzenleyen, halk? Kürt-Türk, Alevi-Sünni, sa?-sol, laik-antilaik diye birbirine vurduran derin yap?, Ergenekon davas?nda yakay? ele verdi. Silahlar, bombalar, suikast eylemleri ve planlar?, cinayetler, insanlar? ve kitleleri yok etme projeleri...


Onca somut bilgi ve belgeye ra?men Ergenekon'u masum bir çevre derne?i gibi sunanlar, Ergenekon gerçe?ini yazan gazeteciler hakk?ndaki davalar? bile ?imdi baz? çevreler, siyasi iktidar?n laik kesim üzerindeki bask?s? diye sunuyor. Avrupal? ya da Amerikal? nereden bilecek ki, kendini derin yap?n?n parças? gibi gören baz? yarg? mensuplar? Ergenekon gerçe?ini kaleme alan ki?ilere ceza ya?d?r?yor ve bunlara ülkenin demokratik yollarla seçilmi? hükümeti bile engel olam?yor. Yabanc?lar?n kar??s?na geçip de, "Türkiye'de gazeteciler hakk?nda 5-6 bin dava aç?ld?." diyenler bunun AK Parti'ye zarar verdi?ini dü?ünerek konu?uyor. Oysa onca davan?n sebebini ne AK Parti dü?manl??? ile ne cemaat paranoyas?yla aç?klamak mümkün.


Mesela dillerine dolad?klar? Ahmet ??k ve Nedim ?ener olay?n?n OdaTV denilen karanl?k merkez ile irtibat?n? hiç söylemiyorlar. OdaTV'den yap?lan planlarda insanlar?n nas?l karaland???n?, siyasete nas?l müdahale edildi?ini ve bu planlar içinde Nedim'e ve Ahmet'e nas?l görevler verildi?ini hiç konu?muyorlar. Kafay? 'cemaat' ile bozmu?lar. Ortada hiçbir somut bilgi olmaks?z?n insanlar? hedef gösteriyorlar. Somut bilgi ve belgeleri görmezden gelen bu zümre, hiçbir bilgi ve belgeye dayanmaks?z?n neden insanlar? suçlu ilan ediyor?


Bu ülkede y?llarca yalan habere kar?? duyarl? medya, muazzam bir mücadele verdi; yalan ve iftiralar?n üstüne üstüne gitti. Çok ?ükür ki art?k o tezgâh her gün yeni bir ucube yumurtlayam?yor. ?imdi yeni bir s?nav bizi bekliyor: Bundan sonra dünyan?n neresinde olursa olsun, hangi muteber markan?n arkas?na saklanarak yap?l?rsa yap?ls?n, hangi lobinin kanatlar? alt?nda icra edilirse edilsin, yalan?n ve çarp?tman?n pe?ini b?rakmamak! Bu ülkenin dünya dengelerindeki konumuna ve gazetecilik mesle?inin onuruna inanan insanlar?n global yalanlara boyun e?mesi asla dü?ünülemez. Gelin, yalan haberin kökünü nas?l Türkiye'de kaz?d?k, dünyada da silip süpürelim. Gazetecili?in ruhu say?lan 'do?ruyu arama erdemi' ancak bu ?ekilde ayakta tutulabilir...

http://www.zaman.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri