forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

reytin_sistemiNTV, Habertürk, CNBC-e ve Bloomberg reyting ölçümünden ç?kma karar? ald?. TRT, AGB'nin yapt??? reyting ölçümlerinden geçti?imiz y?l ayr?lm??t?... 

Geli?meyi Fatih Altayl? Habertük Gazetesi'ndeki kö?esinden duyurdu... 

Bundan bir süre önce iki yaz? yazd?m. Haber kanallar?n?n reyting yar???n?n haber kanallar?nda kaliteyi dü?ürdü?ünü, tek özelli?i kavga edip reyting art?rmak olan birtak?m düzeysiz adam veya kad?nlar?n ekranlar? doldurdu?unu, Türkiye'yi gereksiz yere gerip gereksiz tart??malar ba?latt???n?, entelektüel birikimin bir hiç noktas?na indi?ini anlatt?m.

Bu tür bir yay?nc?l???n neredeyse vatana ihanet derecesinde ülkeye zarar verdi?ini yazd?m. Ve dedim ki, "Önemli olan itibard?r, reyting de?il. Ç?k?n ?u reyting yar???ndan. B?rak?n kendinizi ölçtürmeyi. Zaten gelirlerinizi de bu ölçmeye göre elde etmiyorsunuz. Ülke hayr?na bir ?ey yap?n".

Ça?r?m asl?nda iki büyük haber kanal?nayd?: NTV ve Habertürk.

Çünkü bu iki haber kanal?n?n izlenme paylar? ve etki oranlar?, di?er haber kanallar?n?n toplam?ndan bile misliyle fazlayd?. Çeki?me bu iki kanal aras?ndayd?.

Bir biri öne geçiyordu, bir di?eri. Son zamanlarda genelde NTV öndeydi ama fark çok da önemli de?ildi.

Televizyona da program yapan bir gazeteci olarak içim rahatt?. Kimse, "Kendi reytingi dü?ük oldu?u için böyle bir ?ey istiyor" da diyemezdi.

Çünkü bu tip yay?nc?l?k yapmad???m halde, Habertürk televizyonunun en fazla reyting alan programlar?na imza at?yordum Bardakç? ile beraber.

Neyse, laf? uzatmayay?m. Bu ça?r?m sonunda yerini buldu. NTV'nin Genel Müdürü Sevgili Cem Ayd?n, "Biz buna var?z" dedi.

Habertürk TV ad?na da Medya Grup Ba?kan? Kenan Tekda?, "Tamam" dedi.

Ve Türkiye'nin iki büyük haber televizyonu NTV ve Habertürk art?k reyting yar???ndan ç?kt?lar.

Bu sayede programlar?n kalitesinin artaca??ndan, ülkenin gelece?i için daha yararl? programlar yap?laca??ndan ku?kum yok. Her ikisine de te?ekkür ediyorum.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri