forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

??TE BABAHAN'IN MHPL?LER'? KIZDIRAN YAZISI...

Aktif .

ergun_babahan_300Ergun Babahan'?n Star Gazetesi'ndeki kö?esinde Devlet Bahçeli'yle ilgili duyumlar?n? yazmas? MHP'lilerin tepkisiyle kar??la?t?. Peki Babahan ne yazm??t?? 

Ürperten söylenti ve haberler

MHP’de kaset dalgas?n?n seçime do?ru h?z kazanaca?? iddias? tüm kulislerde dile getiriliyor.

Do?rudan Devlet Bahçeli’yi hedef alan bu kasetlerde de?i?ik türde ili?ki görüntüleri oldu?u iddias? da var.

T?B elinden geleni yap?p bu tip kasetlerin yay?n?n?n mutlaka önüne geçmeli.

E?er herhangi bir site böyle bir imada bulunursa, seçim sürecine fesat kar??t?rmaktan hemen kapat?lmal?.

Bu insanlar?n özel hayat?na ili?kin olan k?s?m.

Bir de teröre ili?kin haberler var.

Ergenekon’un bir grubunun Kandil’de PKK’n?n sertlik yanl?s? kanad?yla görü?meler yapt???, seçimden sonra kanl? eylemlerin gündeme gelece?i SABAH’?n man?etinde yer ald?.

Haberde görü?meye giden isimlerin bilinmesi rahatlat?c? bir geli?me çünkü eylemlerin planlama safhas?nda ö?renilebilece?inin bir göstergesi bu.

Seçimden sonra kanl? eylemler planlaman?n tek amac? olabilir, anayasa de?i?ikli?ini engellemek.

Bu anayasa 1980 Darbesi’nin tüm izlerini ta??yor içeri?inde.

Kanla yaz?lm?? bir anayasa bu.

Diyarbak?r, Mamak, Çanakkale, Metris cezaevlerinde i?kencelerde, dara?açlar?nda can verenlerin kan?yla yaz?lm?? bir anayasa.

Türkiye’nin hiçbir dönemiyle k?yaslanamayacak bir ac? ya?and? 12 Eylül’de.

Amaç toplumsal muhalefeti k?smakt?.

30 y?l boyunca da tam bunu ba?ard?.

?nsanlar siyaset ve siyaseti temsil eden her ?eyden korkar hale getirildi.

Bak?n ortadaki tablonun foto?raf? Milliyet Gazetesi’nin dünkü birinci sayfas?nda vard?.

Paras?z e?itim talep ettikleri için yasad??? örgüt mensubu olduklar? iddias?yla tutuklanan bir grup genç aylard?r cezaevinde.

Bir hakk? talep etmenin yarg? taraf?ndan ac?mas?zca cezaland?r?ld??? bir toplumsal düzen yarat?ld?.

Hukukun tek amac?, askeri vesayet sistemini korumak olarak görüldü.

Adalet ancak Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi’nde bulunan bir de?er haline geldi.

Kendini devletin koruyucusu olarak gören yarg?çlar ?imdi son referandumun gere?ini yerine getirmemek için direniyor.

Yeni seçilen Yarg?tay ve Dan??tay üyelerine sandalye bile verilmiyor, i?ba?? yapmalar? engelleniyormu?.

Her ?eyin ç???r?ndan ç?kt??? bir dönem bu çünkü kans?z bir devrim ya??yoruz.

?kinci Cumhuriyete geçi? süreci bu.

De?i?im isteyenlerin de, de?i?ime direnenlerin de kafas?n?n kar???k oldu?u, yerlerini ?a??rd??? bir dönem bu.

Yeni anayasa ve ona ba?l? olarak ç?kar?lacak temel yasalar, geçi?i tamamlayacak asl?nda.

Bütün kavga bu süreci geciktirme, öteleme ve mümkünde engelleme çabas?ndan kaynaklan?yor.

http://www.stargazete.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri