Yazdır

Aktif .

ertugrulozkok_aysearmanDoymuyorlar... Poz vermekten... Kendilerinden bahsetmekten... B?km?yorlar, b?kt?rd?lar ama y?lm?yorlar... “Ne k?l???nda ç?kacaklar acaba?” mavralar? dönüyor arkalar?ndan, t?nm?yorlar...

BALÇ?ÇEK ?LTER'?N GAZETE HABERTÜRK'TEK? YAZISI

Mini etekli namaz, ba?örtüsüyle içki...

Doymuyorlar... Poz vermekten... Kendilerinden bahsetmekten... B?km?yorlar, b?kt?rd?lar ama y?lm?yorlar...
“Ne k?l???nda ç?kacaklar acaba?” mavralar? dönüyor arkalar?ndan, t?nm?yorlar...

Niye t?ns?nlar ki... Y?llarca bu ülkeyi böyle uyu?turdular, sahte gündemlerle, sahte ba?rol oyuncular? yaratt?lar... Çar?af çar?af poz verdirdiler, poz verdiler...
Kendi küçük dünyalar?n?n etraf?nda bütün memleketi ?ekillendirdiler... Gücü, paray?, mevkiyi, bir numara olman?n a??r zalimli?ini kulland?lar... Edepsizce, terbiyesizce, hayâs?zca yapt?lar... Kural mural tan?mad?lar...

Bütün medyay? organize etmeye kalkt?lar. Zaman zaman tuttu oyun... Ama sonunda patlad?. Öylesine patlad? ki çaresizce eski kurallar? geçerli k?lmaya çal???yorlar.

Müthi? bir ç?rp?nma... Ama öylesine bir örgüt ki, öylesine bir çete ki, öylesine bir megalomani ki, hâlâ borular?n? öttürüyorlar...
Ne yapsalar olay olmal?, ne deseler gündem de?i?meli... Onlar konu?ulmal?, onlar tart???lmal?... Birilerine ay?p edilmi?, birileriyle dalga geçilmi?... Hayatlar karart?lm??? Kime ne?
“?ov devam etmeli”

*

Dün Hürriyet’in ekini açt???mda bütün kapa?? kaplayan Ertu?rul Özkök foto?raf?n? gördü?ümde önce iyi niyetle “pes!” dedim.

Yine niye söyle?i yapm?? ki Ay?e Arman, Özkök ile? Yine neyi söylemesi laz?m acaba? Yine niye gündeme gelmesi gerek?

Yar? melek yar? ?eytan göndermesi falan, yine u?ra??lm?? prodüksiyon... Röportaj? okuyunca utand?m... Utand?m, çünkü bu zihniyet bir dönemi, bu medyay? ?ekillendirdi...

Minik Özkökçükler türedi medyada.

Asl?ndan de?il çakmas?ndan korkun misali, örgüt halini ald?lar zamanla... Bu zihniyetti Hrant Dink’i ölüme götüren... Yine ayn? bak?? aç?s?yd? Ahmet Kaya’y? linç eden...

Çünkü özgür fikir demek, saçmalamay? da beraberinde getirebilirdi... Haklar ki?iye göre de?i?ir, oras?ndan buras?ndan çeki?tirilebilirdi...

Ertu?rul Özkök’ün kendini anlatt??? bölümlere tak?lmad?m. Ne istiyorsa o olsun, hatta lütfen bir gazete verin kendisine k?y?da kö?ede, bir televizyon program? falan... ?çindeki enerjiyi at?versin, o bitmek tükenmek bilmeyen gündemde kalma arzusunu tatmin etsin, h?rslar?n? bast?rs?n da biz de bir nefes alal?m art?k...

Gelelim beni öfkelendiren ve belki de bu yaz? için ilham olan ?u özlü sözlere... Pardon “hayaller” demeliydim asl?nda... Sonu yok ki, hayal i?te!

Diyor ki Özkök: “Mini etekle be? vakit namaz k?l?naca??n?, ba?örtüsüyle içki içilebilece?ini dü?ünen ve buna cüret edebilen kad?nlar?n ülkesini dü?lüyorum!”

Nedir bu? Zekâm?zla dalga geçmek mi, gündeme gelmek ki, yoksa Özkök sarho? muydu? Ay?e’yle çektirdi?i pozda elinde dolu bir ?arap kadehi var, ona istinaden soruyorum. Hani röportaj öncesi kafay? m? çektiler?
Özkök umutla mini eteklilerin namaz k?lmas?n?, ba?örtülülerin içki içmesini bekleyedursun, zekâs?ndan kesinlikle ?üphe etmedi?im bu adam, birilerine fena halde sayg?s?zl?k yapt???n?n fark?nda m? acaba? Bir mini etekli namaz k?labilir elbette ama o ete?iyle mi? Ya da ba?örtüsü takm?? biri niye içsin ki arkada??

??in mant???na, do?al???na hatta olu? biçimine ayk?r? olman?n daha uç derecesi var m?d?r?

Özkök bu ?ahane hayalini aç?klad?ktan sonra soruyor: “Söyle var m? bunda adaba ayk?r?, inanca ters dü?en bir ?ey?”

Ay?e Arman da susuyor. Oysa var tabii. Buyursun gelsin canl? yay?nda tart??al?m bu muhte?em hayallerini... Ben anlatay?m ona inanc?, sayg?y?, adab?, insanlar?n hayatlar?na kar?? duru?u...

Neler diyorum ki ben, kime ne anlat?yorum... Bak?n yine gündem yaratt?lar... Bu kö?eye bile malzeme oldular. Tek bir tesellim vard?r, o da Özkök’ün art?k genel yay?n müdürlü?ü koltu?unda oturmamas?...

Neme laz?m, Türkiye’yi anlamaya yönelik yeni bir yaz? dizisinde Ay?e’yi mini etekle namaz k?larken görebilirdik.

http://www.haberturk.com/

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri