forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

mehmet_baransu_Taraf Gazetesi yazar? Mehmet Baransu'dan ?rticayla Eylem Plan?'n?n medya aya??yla ilgili önemli bir yaz? geldi. Baransu Taraf'taki yaz?s?nda Serdar Akinan'?n eylem plan?ndan haberdar oldu?unu ve bu paralelde yaz?lar yazd???n? belirtti.

 


DJ Dobi plandan haberdard?!

Ak?am gazetesi geçen hafta ad?na “analiz” dedikleri bir yaz?y? man?ete ta??yarak aralar?nda gazetemiz yazar? Emre Uslu’nun da bulundu?u dört ismi hedef tahtas?na koydu. T?pk? y?llar önce Hürriyet gazetesi ve baz? medya organlar?n?n H?rant Dink’e yapt??? gibi. Sözde analizde KCK’ya vurulan darbede bu dört ismin rolleri irdeleniyordu. Analiz ba?tan a?a?? yalan yanl?? bilgilerle kaleme al?nm??, psikolojik bir operasyonun izlerini ta??yordu. Öyle ki KCK operasyonlar?yla ilgisi olmayan, ad?n? kimsenin bilmedi?i pasaport ?ubede çal??an bir polis bile Ak?am’?n hedef tahtas?na koydu?u isimlerden biriydi.

Emre Uslu, Ak?am gazetesi üzerinden derin odaklar?n yapmaya çal??t??? operasyonla ilgili iki yaz? kaleme ald?. Bu yaz?y? Ak?am’?n sayfalar?na ta??yan ve uzun bir dönemdir derin devletin tetikçili?ini yapan bu ismi aç?klad?.

Ak?am’daki analizin arkas?ndaki ismin neyi amaçlad???yla ilgili ayr?nt?ya girmeyece?im. Merakl?lara, Uslu’nun 28 May?s 2011 tarihli “Ba?bakan?n uça??nda Ergenekon mu var?” ba?l?kl? yaz?s?n? okumalar?n? tavsiye ediyorum. Ben bugün sizlerle Uslu’nun kö?esine ta??d??? bu ismin ?rticayla Mücadele Eylem Plan?’ndan aylar önce haberdar olmas?na ra?men nas?l üç maymunu oynad???n? anlataca??m.

Kahraman?m?z?n ismi Serdar Akinan. Ben kendisine DJ Dobi diyorum. DJ Dobi’yi siz Ak?am gazetesinin yazar? olarak tan?yorsunuz. Ulusalc? yazar olarak uzun y?llard?r derin yap?n?n de?irmenine su ta??yor. Sky Türk televizyonunda Nihat Genç’le birlikte misyonerlikli ilgili “iklimi zehirleyecek” programlara imza att?. Kafes Eylem plan? sayesinde bugün bu programlar?n neden yap?ld???n? art?k biliyoruz. Hrant’?n ölümünü birileri çoluk çocuk i?i görürken, kendisi de Rahip Santoro öldürüldü?ünde “Zaten sapk?n seksüel tercihleri vard?” ?eklinde yaz?lar yazd?. Laf? uzatmadan ana konumuza girmek istiyorum.

Hat?rlarsan?z 12 Haziran 2009 tarihinde alt?nda Albay Dursun Çiçek’in ?slak imzas?n?n bulundu?u ?rticayla Mücadele Eylem Plan? haberini yapm??t?m. Haberde Gülen cemaatinin evlerine silah ve suç aletlerinin konmas?, daha sonra yakalan?p haklar?nda silahl? terör örgütü kapsam?nda dava aç?lmas? gibi ayr?nt?lar?n oldu?u bir plan vard?. Cemaatin bütün mal varl?klar?na el konup, mensuplar?n?n hapse t?k?larak yok edilmesi amaçlan?yordu. Planda AK Parti’yle ilgili de benzer eylemler dü?ünülüyordu.

Planda tarih olmad??? için haber kaynaklar?mla görü?üp, plana son ?eklinin Nisan 2009’da verildi?ini yazm??t?m. Haberden üç gün sonra ise emekli bir orgeneralle görü?mü?, plan?n Ocak 2009’da haz?rland???n?, kendisinin ise plandan ?ubat ay?nda haberdar oldu?unu yazm??t?m. Emekli orgeneral “?lker Ba?bu?’u iki kez uyard???n?” da sözlerine eklemi?ti. Sizlerden Ocak 2009 tarihini akl?n?zda tutarak a?a??da yazd?klar?m? okuman?z? isteyece?im.

Dj Dobi, 19 ve 21 Ocak 2009 tarihinde Ak?am gazetesindeki kö?esinde “Cemaati” ve yay?n organ? Mehtap TV’yi öven iki kö?e yaz?s? yazd?. Bu yaz?lar?n yaz?lmas? derin a?abeylerini k?zd?rd?. Ça?r?l?p kula?? çekildi. Bir daha böyle yaz?lar kaleme almamas? için uyar?ld?. Kula??na da cemaatin çok yak?n bir zamanda bitirilece?i bilgisi üflendi. Dj Dobi çocuklar gibi ?en bir vaziyette, 23 Ocak 2009 tarihinde “Güzel günler görece?iz çocuklar” ba?l?kl? bir yaz? kaleme alarak, plan? üstü kapal? de?ifre etti.

Önce yaz?ya bakal?m;

“Öncelikle ?u bilgiyi payla?ay?m sizinle... Cemaat büyük bir s?k?nt?da. ABD ve Almanya’da art arda önemli geli?meler bekleyin. Ula?t?klar? güç ve bu gücün yaratt??? ‘sarho?luk’ iki ?eyi aç??a ç?kard?. ?lki ho?görüsüzlükleri... Prof. Binnaz Toprak’a sald?r?lar? bile tek ba??na bu ho?görüsüzlüklerinin göstergesidir. Kendilerini ele?tirenleri art?k aç?kça tehdit eden bir sald?rganl??a savrulmaya ba?lad?lar. ?kincisi ise etki alanlar?n?n onlara terk edilemeyecek kadar büyük oldu?u gerçe?i...

Asl?nda bu iki olgu birle?ti ve birileri onlar?n gerçekten ‘takiyye’ yapt?klar?n? fark etti. Cemaat, Erdo?an ve TSK’y? hedefe ald?. ABD ise cemaati hedef tahtas?na koydu. Türkiye’yi gözünü k?rpmadan çat??maya sürükleyecek bu zihniyet, güç ald???n? sand??? yap? taraf?ndan tasfiye edilecek. Bu bir hissiyat de?il.
Bilgi.
Yaln?z bu çok h?zl? ve yumu?ak olmayacak. Bugün ‘sald?r?y? yürüten taraf’, yar?n ‘sald?r?ya u?rayan taraflar’ için has?md?r. Yaln?z dikkat edilmesi gereken ?ey ?u... Mart sonras? çok ciddi bir milliyetçi kabarma olacakt?r. Bu kabarma ?ayet art?k kaç?n?lmaz olan ekonomik çökü?ün sosyal patlamaya dönü?tü?ü sürece denk gelirse zincirleme bir reaksiyondan çekiniyorum. Esnaf?n, i?çinin, köylünün sokakta oldu?u... Türkiye’nin ayakta oldu?u bir süreçte PKK art arda karakol basmaya ba?larsa ne olur? Ayn? tarihlerde sözde Ermeni Soyk?r?m? tasar?s? Amerikan Kongresi’nde kabul edilirse?
Bu dalga neye dönü?ür?
Bu dalgan?n y?k?c? etkisini ne durdurur?
Bu y?k?c? etkiyi frenliyecek pek bir ?ey yoktur. Ama durduracak tek bir ?ey vard?r.
O zaman bir mahalle toptan tasfiye olur.
Ergenekon ad? alt?nda bugün Türkiye’de zulüm yapan? gerçekten çok ac? bir son bekliyor.
Veballeri büyük.
Liberal ayd?n tayfas?n?n halini ise hiç dü?ünmek bile istemiyorum...
Cemaat art?k beni endi?elendirmiyor.
Onlar için art?k sadece endi?e duyuyorum.”

?rticayla Mücadele Eylem Plan?’n?n haz?rlanmas?n?n hemen ard?ndan bu yaz?y? kaleme alan, “cin olmadan adam çarpmaya çal??an“ DJ Dobi’nin, “Cin Ali’nin maceralar?ndan“ önce san?r?m birilerine anlatacak çok ?eyi olmal?...

NOT: DJ Dobi’nin ismi ?u s?ralar CNN Türk için geçiyor. Hat?rlarsan?z k?sa süre önce ?rfan ?ahin CEO olarak CNN’e geçti ve SKY Türk’ün eski genel müdürü Bar?? Tünay’? televizyonun ba??na getirdi. Tünay, uzun y?llar DJ Dobi’yle Sky Türk’te baz? operasyonlara imza att?. CNN Türk’te Yavuz O?han’?n yerine eski kankas?n? getirmeyi planl?yor. O?han’? “Ankara’daki güvendi?i dostlar?” bile kurtaramayacak gibi.

Mehmet Baransu / Taraf

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri