forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

B?R M?LYON TL DE?ER?NDE SORU...

Aktif .

ET?KETLER:Fehmi koru

soru_isareti_masaBelli ki, Cumhuriyet Gazetesi ile Neo-Ç?lg?nlar aras?nda Bush döneminde kurulmu? köprü hâlâ i?liyor. Washington'da Ak Parti'nin oy oran?n?n yüzde 38'e dü?ece?i hesaplan?yor. ...?nan K?raç daha ileri gidip "Sand?ktan CHP birinci parti olarak ç?kacak" iddias?yla önüne gelenle bahse giriyor...


FEHM? KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI

Bir milyon TL de?erinde soru

Sabah?n köründe arayan dostum, "Teessüf ederim sana" diye ba?lad? ele?tirisine... Koç Holding'in eski yöneticilerinden, Vehbi Koç'un damad?, Galatasaray Kulübü, Galatasaray Üniversitesi ve Cumhuriyet gazetesi yönetiminde bulunan ?nan K?raç'?n seçimde CHP'nin birinci parti olaca?? iddias?na de?inen yaz?lar?md? diline dolad???...

"Her ?eyi yazm??s?n, ama 'Bu nas?l olacak?' diye sormay? unutmu?sun" dedi.

Kamuoyu yoklamalar? Ak Parti'yi rakiplerinden aç?k ara önde gösteriyor. Kolayca kapat?labilecek türden, bir-iki puan farkl?k bir üstünlük de?il Ak Parti'ninki; en yak?n rakibiyle aras?nda neredeyse 20 puan fark var. ?nan K?raç'?n girdi?i bahsi kazanmas? için Ak Parti'nin en az 25 puan kaybetmesi, Ak Parti'den kaçan her oyu CHP'nin kazanmas? gerekiyor...

Dostumun "Nas?l olacak?" diye sordu?u bu...

Cumhuriyet gazetesinden Leyla Tav?ano?lu'nun Beyaz Saray'da üst düzey yetkili oldu?unu söyledi?i birine atfen aktard??? seçim tahminine göre, 12 Haziran'da, Ak Parti yüzde 38 oy alabilecek... Bu oran da itibarl? ?irketlerin büyük bir bölümünün ara?t?rmalar?ndan 7 ila 10 puan a?a??da...

Ayn? soru Amerikal? için de sorulabilir: "Bu nas?l olacak?" Seçmenler anketörlere verdikleri cevaplarla çeli?ecek biçimde oy kullanmaz normalde; ?imdiki e?ilimlerini sand?kta de?i?tirmeleri için ciddi sebepler gerekir... Önümüzdeki on gün içerisinde seçmenlerin anketörlere verdi?i cevaplardan pi?manl?k duyup tercihlerini de?i?tirecekleri geli?meler mi bekleniyor?

"Kampanyalar ba?lamadan çok önce 'Bu seçimi berbat edecekler' beklentisini yazmaya ba?layan sen nas?l olur da bu basit soruyu sormazs?n?" dedi dostum. Hakl?.

?lhan Selçuk, topra?? bol olsun, 2007 seçimi öncesinde Ak Parti'yi iktidardan edip yerine CHP-MHP koalisyon hükümetini getirmek için kollar? s?vad???nda iki ?ey yapm??t?: ?lki, birbiri ard?na birkaç yaz? yazarak, Amerika'ya, "Biraz da bizimkileri destekle" mesaj? vermekti. Aç?k aç?k. Niyetini gizlemeye çal??madan... ?kincisi de, Cumhuriyet'i Washington'da temsil eden Elçin Poyrazlar'? Dick Cheney'in ofisine göndererek ayn? mesaj? sözlü olarak da iletmekti.

"Ulusalc?lar? destekle" mesaj?n? vermek üzere yaz?lm?? üç yaz?s?n?n sonuncusundan (18 Kas?m 2006) bir bölümü buraya aktaray?m: "Bush yönetimi ne yapmal??.. Bir yandan Il?ml? ?slâm Devleti tasar?m?nda dinci iktidar?, öte yandan terör örgütü PKK'yi kullanarak Türkiye'yi s?k??t?ran Ba?kan Bush bu tutumundan vazgeçmelidir; zarar?n neresinden dönerse dönsün, kârd?r... AKP'nin toplum temelinde oy deste?i zay?fl?yor, geriliyor; ülkede Amerika dü?manl??? yükseliyor, yo?unla??yor... ABD'nin Ortado?u tasar?m?nda 'revizyon'a, Türkiye'de ise yeni bir iktidara gerek var!.."

Bir ?eyi daha unutmayal?m: Amerikal?lar ?lhan Selçuk'u daha 1960'l? y?llarda ülkelerine davet edip bir ay boyunca onun sevece?i yüzlerini görmesini sa?lam??lard?. Dönünce kaleme ald??? 'Güzel Amerikal?' kitab? yaln?zca bir bask? yüzü gördü; bugün arasan?z bulamazs?n?z...

Cumhuriyet Vakf? Dan??ma Kurulu Ba?kan? ?nan K?raç "CHP seçimden birinci parti ç?kacak" dedi?inde, ya da bir yazar? "AKP'nin oyu azami yüzde 38" beklentisini Washington'dan ta??d???nda, bu yüzden, ciddiye al?r?m.

Nas?l ciddiye almam? Obama döneminde de Beyaz Saray üzerinde etkili Neo-Ç?lg?nlar tayfas? ile Cumhuriyet aras?nda do?rudan bir hat var. Elçin Poyrazlar ça?r?l? gitti?i Cheney'in ofisinde kendisine "Erdo?an'?n kar??s?nda kim rakip olabilir?" diye soruldu?unu gazetesinin yay?n yönetmenine söylemi?; o da ?lhan Selçuk'a görü?meyi ?öyle özetlemi?ti: "Bizim k?zla bilgi al??-veri?inde bulunmu?lar. En çok merak ettikleri, Türkiye'de AKP'ye kar?? muhalefet var m?, yok mu? Il?ml? ?slâm meselesi... El-Kaide meselesi... AKP'ye kim muhalefet edebilir? Kim yükselebilir? AKP'den sonra ne olabilir... Bunlar? sormu?lar..."

Yay?n yönetmeni, ?lhan Bey'e, "Görü?meler sürecek" raporunu da vermi?ti...

Belli ki, Cumhuriyet ile Neo-Ç?lg?nlar aras?nda Bush döneminde kurulmu? köprü hâlâ i?liyor...

?imdi art?k dostumun sabah sabah kafama kakt??? soruya gelebiliriz...

Washington'da Ak Parti'nin oy oran?n?n yüzde 38'e dü?ece?i hesaplan?yor... Üretti?i arac? New York taksisi olarak pazarlamak üzere geçti?imiz birkaç ay? ABD'de geçiren ?nan K?raç daha ileri gidip "Sand?ktan CHP birinci parti olarak ç?kacak" iddias?yla önüne gelenle bahse giriyor...

Ak Parti'nin oylar? ?imdilerde ara?t?rmalarda ç?kandan 15 puan kadar a?a??ya dü?ecekse bu nas?l olacak? ?ktidar partisinin oylar?n?n budanmas?yla sonuçlanacak ne gibi geli?meler ya?anacak seçime kadar geçecek süre içerisinde?

Ne, nas?l, kimler devreye girdi?i için olacak? Sizin bir fikriniz var m??

http://zaman.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri