forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

adem_yavuz_arslanADEM YAVUZ ARSLAN

Kritik 12 Haziran seçimleri için art?k son düzlü?e girdik. Bu son haftada siyasi partiler, siyaseti dizayn etmek isteyen çevreler ellerinde, 'ar?ivlerinde' ne varsa ortaya dökecekler.

Muhtemeldir ki yine çok gerilece?iz. Dolay?s?yla gündemimiz seçime endeksli.

Fakat bütün bu hengâmeye bir virgül koymay? gerektiren önemli bir geli?me ya?and?. Gazeteci Mehmet Ali Birand, bir nevi darbeler ve cuntalar tarihi olan yak?n dönemimizin zihni kodlar?n? de?ifre eden bir itiraf-özele?tiri yapt?.

Ancak o tarihi özele?tiri gerekti?i kadar tart???lamad?. Oysa Birand'?n aç?klamalar? sorunun kayna??na iniyordu.

Önce Birand'?n aç?klamalar?n? daha da anlaml? k?lacak bir anekdotu payla?ay?m.

Geçti?imiz 23 Mart'ta Cumhurba?kan? Gül ve kalabal?k bir heyetle ?stanbul'dan Gana'ya uçtuk. Cumhurba?kan? Gül ile Sahra Çölü üzerinde iken yapt???m?z sohbette çok ?ey konu?tuk. Birço?u güncel konularla ilgiliydi. Röportaj?m?z biterken Gül'e tam da o gün Taraf Gazetesi'nde ç?kan ve Balyoz'u anlatan WikiLeaks belgelerini sordum. Habere göre Balyoz'dan, ordunun darbe giri?iminden Amerikal?lar da haberdarm??.

Gül beni ?a??rtan bir cevap verdi: "Sürpriz bir ?ey yok. O y?llarda Ankara'da olan herkes bunlar? biliyordu. Sen duymam?? m?yd?n?" O seyahatte beraber oldu?umuz tecrübeli Ankara temsilcilerine dönüp "Siz duymam?? m?yd?n?z?" diye devam etti. O ortamda 'ilk kez duyan' ç?kmam??t?.

Sonra da "Kimse kafas?n? kuma gömmesin. Herkes her ?eyi biliyordu" dedi.

Birand, Cumhurba?kan? Gül'ün 'Kimse kafas?n? kuma gömmesin' ça?r?s?ndan etkilenmi? midir bilmiyorum ama son günlerde itiraflarla kar???k tarihi özele?tiriler yap?yor.

Birand'?n aç?klamalar? çok önemli.

Çünkü bu ülkenin kronik ve kadim sorunlar?ndan birine; 'medyan?n genlerine i?lemi? asker sevgisine' vurgu yap?yor. Asl?nda söyledikleri hiç de?ilse Ankara gazetecilerinin bilmedi?i ?eyler de?il. Birand'? orijinal k?lan ç?k?p bunu aç?klama cesareti göstermi? olmas?.

Birand diyor ki, "Bizim için öncelikli olan Parlamento ve demokrasi de?ildi. Genelkurmay daha önemliydi. Bundan daha normal bir ?ey de olamazd? çünkü böyle yeti?tirildik. Darbecilik genlerimize i?lemi?ti. Komutanlar?n üstünlü?ünü sorgusuz kabul ederdik. Üniformalar?n p?r?lt?s?n? yar? hayranl?k yar? korkuyla izlerdik. Bütün darbeleri anlay??la kar??lad?k, yard?mc? olduk." Hem Posta'daki yaz?lar?nda hem de CNN Türk ve TRT'deki aç?klamalar?nda o günlere dair çok çarp?c? özele?tiriler de yapt? Birand.

Bugün bile çok tart???lan Fethullah Gülen kasetlerinin medyaya nas?l servis edildi?ini, haberlerin bizzat Genelkurmay taraf?ndan sipari? edildi?ini anlatt?.

Asl?nda Birand'?n ifadelerinden hareketle medyada bir özele?tiri döneminin ba?lamas? beklenirdi. Fakat olmad?. Hatta Birand linç edilmeye çal???ld?.

Bir bak?ma bu sürpriz bir durum da de?il.

Tam da 'darbecilik genlerine i?lemi? biri'nin reflekslerini sergilediler. Zaten onlara göre de Ergenekon faso fisoydu, darbe günlükleri fantezi, ?rtica ile Mücadele Eylem Planlar? kâ??t parças?, Balyoz belgeleri de komploydu. Üstelik darbe belgeleriyle de yakalansalar pa?alar?n tutuklanmas? 'orduyu y?prat?yor'du!

Oysa bugün konu?mas?, itiraf-öz ele?tiri yapmas? gereken çok meslekta??m?z var. Çünkü 12 Mart'tan 28 ?ubat'a darbelere çanak tutan, askere gaz veren, darbe anayasas?n? destekleyip darbe ürünü kurumlara sahip ç?kan yine ayn? medyayd?.

Hatta Erol Simavi'nin tarihe geçen sözüyle, "Orduyu ihtilallere bas?n haz?rlar"d?.

Ama Birand d???nda cesaret gösterip, günahlar?n? itiraf eden ya da cesurca öz ele?tiriler yapan ç?kmad?.

Oysa kimse kendini kand?rmamal?.

Bugün kö?elerinde ya da ekranlarda iktidara sivil dikta yak??t?rmas? yap?p etik dersler veren birçok gazetecinin anlataca?? çok ?ey var. Genelkurmay'dan bir uzman çavu?la gelen sar? zarflar?, ba?l?klar? bile at?lm?? haber metinlerini, telefon telkinlerini Ankara'n?n simitçileri bile biliyor.

O yüzden, e?er bu ülkede demokrasinin, hukukun üstünlü?ünün hakim k?l?naca?? bir sistem kurulacaksa ba?ta medyan?n bir öz ele?tiriye ba?lamas? kaç?n?lmaz.

Haz?r bu konuya girmi?ken Alper Görmü?'ün iki ciltlik 'Büyük Medyada Ergenekon Habercili?i' kitab?n? da hararetle tavsiye etti?imi belirtmeliyim.

Bugün Gazetesi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri