forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ertugrulozkok_ahmetkayaHürriyet yay?n yönetmeni oldu?u dönemde att??? 'Vay ?erefsiz' man?etiyle tepki çeken Ertu?rul Özkök, Ahmet Kaya'n?n Paris'teki mezar?n? ziyaret etti, özür diledi ve halellik istedi.

Okay Gönensin Özkök'ün tavr?n? olumlu bulurken, bunun yeterli olmad???n? özür dilemesi gereken bir mezar daha oldu?unu savundu... 

Özkök dünkü 'Helallik' ba?l?kl? yaz?s?nda ?u sat?rlar? kaleme alm??t?. 


(...)
Kap?da ald???m gülü, mezar?n ba? taraf?na koydum.
Bildi?im iki dua var. Onlar? okudum.
Ve onunla konu?tum.
Ne söyledi?imi hayat?m boyunca kimseye anlatmayaca??m.
Söylenmesi gereken her ?eyi söyledim.
Helalle?mek istedim ama art?k mümkün de?ildi.
Benim helal edilecek fazla hakk?m yoktu. Onun hakk?n? helal etmesini isterdim ama art?k çok geçti.
?çimdeki duygu neydi? Suçluluk mu?
Hay?r... 
Günah falan ç?karmak gibi bir amac?m da yoktu.
Çünkü, “Bilerek kötülük” benim lügat?mda yazm?yor.
Bilmeyerek olan? derseniz, vard?r elbet.
Ta?lanacaksam e?er, ilk ta??, hiç man?et günah? olmayan ats?n.
Benim duygular?m böyleydi ama onun içinde ba?ka duygular olabilir.
Ke?ke, diyorum, ke?ke, bu konu?may?, o ya?arken yapabilseydim...

(...) 

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/

Ö
ZKÖK GAZETEC?L?K SUÇU ??LED?... 

Okay Gönensin, Vatan Gazetesi'ndeki bugünkü yaz?s?nda Ertu?rul Özkök'ün özrünü ele alm??... Gönünsen'in Özkök'ün gazetecilik suçu i?ledi?ini ve art?k evine dönmesinin vaktinin geldi?ini yazm??... 

??te Gönensin'in yazd?klar?...  

Foto?rafta, Hürriyet’in bir önceki yay?n yönetmeni Ertu?rul Özkök, Ahmet Kaya’n?n Paris’teki mezar? ba??nda özür dilerken görünüyordu.

Ahmet Kaya olay?, gazetecilik gibi sunulmu? bir yarg?s?z infaz olay?, bir insan?n ölüme gönderilmesi faaliyetidir.


Ertu?rul Özkök bu icraat?ndan dolay? Ahmet Kaya’dan özür dilerken, gazetecili?i yerle bir etmi? anlay???n?n da finalini yapm?? oluyor.

Ertu?rul Özkök’ün bu foto?raf? çektirir, o duygulu yaz?y? yazarken “samimi” oldu?unu dü?ünüyoruz. Böyle ciddi bir olay, bir ?ov, gösteri, öz-tatmin konusu olamaz; herhalde de?ildir.

Özkök i?ledi?i gazetecilik suçu için özür dilerken samimidir. Hürriyet gibi gelenekleri olan bir gazeteyi yönetenler de ku?kusuz bu olay?n samimiyetine ve önemine inanm??lard?r ki, foto?raf yedi sütun üzerinden yay?nlanm??t?r.


***

Yanl?? yapan herkese “evine git” diyen bir mesle?in içindeyiz, Ertu?rul da y?llard?r bu mesle?in içinde. Böyle samimiyet göstererek, i?ledi?i gazetecilik suçunu herkesin duyabilece?i ?ekilde itiraf etti?ine göre onun da eve gitmesi gerekir. Suç gazetecilik suçudur, bu suçu i?leyenin mesle?e devam etme hakk? yoktur. Ertu?rul Özkök de gere?ini yerine getirerek, bir dönemin hastal?kl? gazetecilik anlay???n?n tümüyle gömülmesine büyük katk?da bulunacakt?r.


***

Ertu?rul Özkök’e gazetecilik ad?na te?ekkür ederken bir noktay? daha hat?rlatmak gerekiyor. Hrant Dink cinayetinden sonra, cinayetin “milliyetçi arkada? grubu”nun icraat? oldu?unu ve bu gençlerle “empati” kurulmas? gerekti?ini yazm??t?.

O yaz? da okurlar? a??r ?ekilde yan?ltt??? için gazetecilik suçu kapsam?ndad?r. Dink cinayetinin son derece örgütlü bir siyasi cinayet oldu?u ortaya ç?km??t?r. Ertu?rul ?stanbul’a döndü?ünde Hrant’?n mezar?na da u?rar, ondan da özür dilerse giderayak, “empati” olmasa da “sempati” toplayabilir... 

Gazetecili?in ne olmad???n?n, gazetecilik suçlar?n?n toplumda yaratt??? tahribat?n göz önüne serilmesi ve insan?n niteli?ini yükselten mesleklerin ba??nda gelen gazetecili?in tekrar bu asli niteli?ini kazanabilmesi için tart??maya, u?ra?maya devam etmeliyiz.

http://haber.gazetevatan.com/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri