forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

B?R UTANMAZLI?IN ANATOM?S?...

Aktif .

ertugrulozkok_ahmetkayaAhmet Kaya'n?n mezar?na giderek 'Helallik' isteyen Ertu?rul Özkök'e ele?tiriler ?iddetlenerek devam ediyor. Özkök'e en sert ele?tiri Perihan Ma?den'den geldi...

 

Ma?den Taraf'taki yaz?s?nda ?unlar? yazd?.

"Ölüye sorulam?yor; ancak kalanlar haklar?n? helâl edebiliyorlar. Ahmet Kaya'ya sorulsa, Ertu?rul özkök için NE cevap verece?ini ise, muhayyelenize b?rak?yorum. Bu "kalan" gidip kendi hakk?n? m? helal edîyor dolayl? yoldan da olsa ölümüne neden oldu?u Ahmet Kaya'ya, ne halt ediyor uhrevî olarak; onu ç?kartam?yoruz."


YAZININ TAMAMI...

Bir utanmazl???n anatomisi

Dün gece geç vakit bir intemet sitesinde kan dondurucu bir ars?zl???n görüntüleri, altyaz?lar?yla kar??la?t?m, Bu dönemde "ancak dayanamad??? zaman kalemi eline alan biri" farz edin beni. Hakikaten durunamad?m; yaz?yorum. Merkez Medyan?n en kurnaz, en tahripkâr, en yelloz kalemi gitmi? Ahmet Kaya'n?n mezar?n?n önünde melül mahzun dikilmi?, bol bol foto?raflatm?? kendini; bir de alt metin "düzenlemi?" feci akl?nca: Efendim, aralar?na bîr man?et tats?zl??? girmi? olan ve "Saza niye gelmedin" ?ark?s?na bay?ld??? Ahmet Kaya'yla "helalle?mi?." (Öyle istermi?mi?.)

?imdi biliyorsunuz ekürisi Ahmet Hakan'la umreye de gitmi?tî. Din imanda da kîmse bunlar?n -muhakkak- eline su dökemez. Ama "helalle?me" birisi sa?ken yap?l?r. Gidenîn cenazesinde imam?n üç kere (?slamiyet'te âdet bu) "Hakk?n?z? helal ediyor musunuz" diye kalanlara sordu?u bir k?s?m var. Ölüye sorulam?yor; ancak kalanlar haklar?n? helâl edebiliyorlar. Ahmet Kaya'ya sorulsa, Ertu?rul özkök için NE cevap verece?ini ise, muhayyelenize b?rak?yorum. Bu "kalan" gidip kendi hakk?n? m? helal edîyor dolayl? yoldan da olsa ölümüne neden oldu?u Ahmet Kaya'ya, ne halt ediyor uhrevî olarak; onu ç?kartam?yoruz.

Ç?kartmam?z? istedi?i: ne kadar uzla?mac?t kutupsuz, insanî-zartzurt! Bilye. Ç?kartmam?z? istediklerini böyle bir zihnin, zihniyetin tam olarak bilemeyece?îm: Topaçl?yor i?te bir ?eyler! Zaten Paris'teki ünlü Pere Lachaise mezarl???na tak?m taklavat/ceket kravat Ahmet Kaya'yla "helalle?me seans?n?" te?hir edip cümlemizin cinlerini (üstad? oldu?u üzre) bir kez daha bir kez daha tepesine ç?karmak için de; gitmemi?. Edith Piaf bölümü îçin Devlet'in TRT'si ad?na çekilen; o mezarl??a götürülüyor. Büyük bir Edith Piaf üstad?ym?? anla??lan; Do?an Müzik'ten CD ç?kartm??l??? da var» Paris'te k?yt?r?k doktoras?n? yazmak için kalm??l??? da. (Vakti zaman?nda At?lgan Bayar kö?esinde doktoran?n konusunu - koflu?unu filan konu edip yazm??t?r.)

Her neyse TRT bütçesinden orda bulunmu?ken, bu kan dondurucu te?hircili?i de yap?yor; arada çok mühim enformasyonlar da day?yor. Onöre etmek için herhalde (yine bu müthi? karakterin derin motivasyonlar?n? bilemiyoruz) çektikleri program?n prodüktörünün ad?n? da veriyor: Serhat Akinan! Aa! olursa bu kadar olur: DJ Dobi'nin erkek karde?i demek TRT'ye bu program? yap?p satan prodüktör! O Dj Dobi ki daha yak?n zamanda gastesi Ak?am ad?na m?d?r, en az?ndan ordan man?et man?et Murat Karay?lan'la görü?mesiyle gündemi sarsalam??t?. Aralar?nda bir Taraf yazar?n?n da bulundu?u "Ölüm Listesi" olay?n?n arkas?nda da, onun bilgilendiricili?inin oldu?u ortaya ç?km??t?!

Bu Serdar Akinan (Dobi Karde?) "Kan Uykusu" adl? "Türk Ordusu Ne Merhametlî öldürür" alt yaz?s?yla "pazarlanabilecek" Osman Pamuko?lu ?aheserinin de, pardon belgeselinin de yarat?kland?r?c?s?d?r. ?imdi "Kandil Belgeseli" çekmekle me?gul oralarda. Medyalamam?z?n nasyonalist figürleri "pro-PKK" kesildiler bir nevi ba??m?za; biliyorsunuz. Kürt Siyaseti'ne de birden bir sempati ta?mas? içîndeler: Seçimler öncesi Merkez Medya'n?n ?ekere bulanm?? Ergenekon ?deolojisi neferleri Kürt politika a?alar?n?n yan? yan?ba??nda röportaj almaya olsun, onlar? övmeye olsun doyamad?lar! Serdar Akinan'?n datam bu dönemde Karay?lan röportaj? olsun, Kandil belgeseli olsun bir zamanlama ?ahikas?d?r yani. Bak?n Özkök prodüktörünün ad?n? vermese tüm bu dü?üncelere garkolmayaca??z. Bu nedenle Paris KabirZiyareti nedeniyle kendisine "ajan prodüktör" lakab?n? vermeme izin veriniz rica ederim.

Bu ak?l/vicdan almaz adam?n Ahmet Kaya aç?l?m? bu kadarla da kalm?yor: inan?lmaz bir benzetme patlat?yor! Paris'e gitmeden önce Berlin'de birlikte konsere gitti?i Oray E?in'in gözlerinde de ayn? ac?y? görmü?mü?! Yani Amerika'da ikamet buyurdu?unu bildi?imiz Oray E?in (hani 'davet edildî?i îçin ç?lg?nca sevindi?i') Türkçe Olimpiyatlarrna Berlin'de bir konser yüzünden "kat?lamad???n?" kö?esinden duyurmu?tu. O konser bu konser olmal?! 2 Kanka Berlin'de bulu?uyorlar (O. E?in ta Amerikalar'dan kalk?p birkaç günlü?üne geliyor) ve gözlerindeki ac?, Hürriyet man?etleriyle bir nevi sürgünde ölümüne neden oldu?u adam?n gözlerindeki (farazi benzer) ac?y? hat?rlat?yor Eski Genel Yay?n Kaptan?na! O-HA! Insan burda ister istemez Gülten Kaya'y? dü?ünüyor. Ahmet Kaya'n?n iki k?z?n? dü?ünüyor. Bu foto?raflar? görüp bu yaz?y? okuyunca duyacaklan öfkeyi, çekecekleri ac?y?, utanmazl???n/arlanmazl???n BU DENL?S?N?N onlarda yarataca?? tahribat? dü?ünüyor. Eski günlerde kö?emde yazd???m bir dizi "Ahmet Kaya'n?n ölümüne kim-ler neden oldu" yaz?m üstüne bana inan?lmaz güzellik ve incelikte bir mail yollam??t? Gülten Kaya. Orda, en çok k?z?m için endi?elendi?ini yazm??t?. Kendi k?zlar?n?n her gün okula s?rt çantasmda Hürriyet gazetesinin man?etinin a??rl???n? da yüklenip gitti?ini de. Bunlar? yazarken dahi tüylerim diken diken oluyor. Böylesi bir gams?zl?k, ald?r??s?zl?k, utanmazl?k ancak BU ülkenin Merkez Medya'sm?n figürleri için mümkün!

Geçenlerde kitab? üstüne verdi?i bir röportajda "'Ergenekon Çetesi'nin bir k?sm? içerde olabilir. Ama Ergenekon ?deolojisi toplumumuzda müthi? bir yayg?nl?k kazand?" tarz?nda laflar ediyordu Alper Görmü?. Evet, mesele tam da bu! Ben televizyonda "Medyan?n Ergenekon aya?? kaz?nmad?" derken tam da bunu kast ediyordum. Silahl? külahl? bu çeteye "yard?m ve yatakl?k" s?rf evinde bomba paketleri saklamakla olmuyor ki. Diyelim bu: Kaba Yard?m. As?l Merkez Medya'n?n bu ideolojiye, y?llard?r süren ve son zamanlarda iyice t?rmand?nlan "ince yard?mlan" sözkonusu.

Soner Yalç?n'?n gözalt?na al?nmas?ndan sonra Hürriyet'teki tarihçilik tam sayfas?n? bir-iki hafta daha yay?nlamaya devam etmek; "tarih" bilgisiyle hakiki tarihçileri dumura u?ratm?? bu isme o tam sayfan?n aç?lmas? kadar anlaml?d?r, semboliktir, dayan??mac?d?r, trajikomiktir, Ke?ke Özkök yay?n yönetmenli?i titrini ba??n?n üstünde ta??maya devam etseydi de: Ak?am'da harcanaca??na, tam sayfa bir tarihçikçîlik sayfas?n? diyelim Serdar Akinan'a devredebilseydi.

Ho?, kankas? Oray E?în'e neden bir kö?e ihsan etmedi tüm Hürriyet partilerinde "d??ardan" tek insan olarak a??rland??? halde, oras? meçhul! E tabii konsere gitmek, "onun gözlerinde o ac?y? görmek" ayr?, kö?e ihsan etmek ayr?. Kö?eyi; Taraf'?n yorum sayfas?nda yol in?aatlar?yla askerî harekâtlar?n TAR?H?M?ZDEK? paralelli?îne dikkat çeken yaz?daki fikri apart?p Berlin'deki konferansta ve Brüksel'deki Kürt televizyonunda "döküp saçan" akademisyen han?m kaleme (Nuray Mert'e) bah?etmi?ti mesela.

O akademisyen doçent doktor N.Mert'tir ki: "Sivil dikta kavram?n? yurda ben arma?an ettim" diye müdavimi oldu?u münazara programlar?nda y?rt?nmaktan peri?an oldu. Oysa "mahalle bask?s?"ndan sonra tedavülde en uzun süre kalan o kalp paran?n, pardon "kavram?n" patentinin Soner Yalç?n'a (iki y?l kadar m? ne öncesinden) ait oldu?u; "Bu kavram? dola??ma sokmal?y?z" vs. tarz? notlar?ndan evi bas?ld???nda ortaya ç?km??t?! Tanr?m bütün yollar nas?lda Roma'ya ç?k?yor! Ergenekon ?deolojisî'yle ben Askerî Vesayet ba??ml?l???n?/ tercihini, kendi halk?na/ onun tercihlerine duyulan alerjiyi/ çe?itli k?l?k ve k?l?flar alt?nda yutturulmaya kalk?lan antidemokratik temayüllerin toplam?n? kast ediyorum.

Cürmünden çok fazla yer (nefes al?p verebilece?imiz: orman) yakan bu ideolojiden, medyadaki temsilinin vahim a??rl???ndan (yanda? medyada' dahi onlar?n me?rebi egemen) bu aktörler aktristler aras?ndakî müthi? dayan??madan, pasla?madan daha tehlikeli bir ?ey de görmem mümkün de?il naçar demokrasimiz için. Demokrasimiz ad?na.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri