forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

SEN AYAKTASIN ONLAR YATIYOR!

Aktif .

umur_talu_2Umur Talu, Ahmet Kaya'n?n mezar? ba??nda helallik isteyen Ertu?rul Özkök'e çok sert ele?tiriler yöneltti.

 

TALU'NUN HABERTÜRK GAZETES?'NDEK? YAZISI

Sen ayaktas?n; onlar yat?yor!

Kötülüklerinden asla pi?man olmayanlar?n…

Bir özür bile esirgeyenlerin yan?nda…

Bir özür için mezar ba??na gidenler hiç yoktan ve nihayetinde iyi bir ?ey yapm??t?r!

Y?llarca bunu yapmam?? olsalar bile.

Lakin, Hürriyet’in eski genel yay?n yönetmeni, Ahmet Kaya’n?n mezar? ba??nda sadece ondan özür dilemi?se…

Çok eksik bir i? yapm??.

Bir kere; gez gez, özür özür, o mezarlar hiç bitmez.

Sadece Paris’te de?il, bütün yurtta, en ücra kö?elerde bile dola?mas? laz?m.

Hem de sadece mezarl?klar de?il; henüz mezar? bile olmayan onca insan için de.

***

Fakat esas sorun ?u:

Bugün Ahmet Kaya’dan, daha do?rusu mezar ta??ndan; yar?n belki Hrant Dink’ten, yani onun da mezar?ndan özür dile…

Fakat sana bunu yapt?ran “derin kankal?klar” yahut “sit gazetecilik” için zerre özür dileme.

O gazetecilik için kökten özür dilemeden, uzan?p da uykuya yatm?? birkaç tan?nm?? kay?p huzurunda “sit özür” sergilemek, olsa olsa, kendi foto?raf?n? onca sütuna yay?p bir de öyle nemalanmaya, ölüler diyar?nda kendi egonu ko?turmaya heves olur.

Tamam; man?etten vurdu?una özrünün onca sütuna sergilenmesi de bir nevi denge ama…

Fark ?u:

Onlar orada cans?z yat?yor…

Sen dimdik ayaktas?n!

Fark ?u:

Tufan; sizin operasyonda cezaevinde katledilenler, delik de?ik, alev alev, gaz gaz yat?yor…

Sen hakikate, insafa, utanca hala çok uzaktas?n!

Fark ?u:

Bunlar?n asla tek sorumlusu de?ilsin ama; onca ölüme, onca ac?ya, onca sansüre, onca kakarakikiriye, onca manipülasyona, onca pis i?birlikçili?e, onca gazetecinin al?n terinin, haysiyetinin gasp?na bula?m?? sen ayaktas?n…

Gazetecilik ve insanl?k orada yat?yor!

***

O yüzden…

Esas özür dilemek…

Özrünü dahi renkli bir “sit com” ?ovuna bulamak de?il…

Y?llarca yapt???n, yapt?rd???n gazetecilikten ötürü art?k midesi bulanmak…

Kusmak, kusmak, kusmak…

Onca günah? itiraf ve istifra edip kendi pisli?inden utanmakt?r.

Bir kez utanan…

O pisli?i yahut o pislikle ne yapaca??n? da dahi derin, daha içten dü?ünür!

Yoksa, ne kadar kaz?rsan kaz?, vicdan bu, asla rahat b?rakm?yor i?te!

?ster sen hala tav?an gibi ayaktayken…

?ster bir gün en derin uykulara dalmak üzereyken!

***

Özür diledin ama…

Peki Ahmet Kaya sana toprak toprak, Hasan Hüseyin’le birlik ne dedi, duyabildin mi:

Ya?ayanlar bir gün ölür

Bir gün ölür elbette

A?açlarla bal?klarla

Ku?larla ben amenna

A?layanlar bir gün güler

Bir gün güler elbette

Uyanmakla anlamakla

Bilmekle ben amenna

K?sa çöp uzun çöpten

Hakk?n? alacak elbette

Direnmekle güvenmekle

Bar??la ben amenna

***

Vicdan dedi?in, yaz s?ca??nda bile, bir mezar ta?? önünde, Pere Lachaise gölgelerinde, ürpertir insan?:

Bir so?uk yel eser, ü?ür ölüm, ölüm bile!

YaSaK!

Ülkede demokratikle?me engelli ko?u gibi.

Atlaya z?playa, dü?e kalka... tekrar dü?e.

“Herkesin kazand??? bir seçim”di ya bu. Bu Meclis Türkiye’de kan? bitirme sorumlulu?u ta??yordu ya.

Herkes iyi kötü temsil kanal? bulmu?; KCK tutuklusu da Ergenekon tutuklusu da temsilci olmu?tu ya...

C?mb?z ay?kl?yor.

Tabii ki kanunlar var.

Ama kanunlar de?i?mek üzeredir; cezalar ise bazen tarihle birlikte manas?zla?mak üzere.

Meclis’ten yaka paça at?lm?? bir “seçilmi?”i, bir daha seçildi?inde kuru kanun duvar?na çarp?yorsan?z, diyorsunuz ki, bu düzen de?i?mez!

Bu ülkede eski bir ba?bakan “idaml?k suçlu” bulundu; oysa tarih ve zihniyet de?i?iyor, hayat bazen yumu?uyor, zihnimiz kendinle bar??mak istiyor ki, ?imdi an?t mezar? var.

Yani...

Dün suç sayd???n?z, hatta cezaland?rd???n?z nice hal bugün ve yar?n art?k “geçmi?”tir!

Geçmi?e a??r? sar?lan, bazen gelece?i de bo?ar!

***

B?rak?n seçim ve temsil, hayat? az?c?k yumu?ats?n.

Tabii her f?rsatta molotofu al?p çakan karde?ler de an?nda ?iddet yaymak üstüne az dü?ünsün, soluklans?n.

Yasaklar?n ?iddetiyle hemen bulu?up kokla?maktan uzak durmak da demokratik ak?l olabilir!

http://www.haberturk.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri