forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

FUTBOL DURMALI...

Aktif .

ET?KETLER:Mehmet Demirkol

mehmet_demirkolBugün bunca gözalt? gerçekle?mi?ken... Telefon kay?tlar?ndan, foto?raflardan, filmlerden bahsedilirken... Gelen haberlere bak?l?rsa soru?turma geni?leyecek ve derinle?ecekken... Yorumlar bilinenlerin de ötesine geçmi?ken, Futbola nas?l devam edece?iz?FUTBOL DURMALI... 

MEHMET DEM?RKOL - FANAT?K GAZETES?

Senelerdir ortada hiçbir kan?t, hiçbir soru?turma yokken büyüttük biz futboldaki dü?manl???. Tüm ?ampiyonluklara, ba?ar?lara ?aibeli gözüyle bakmay? ö?rendik... Bu oyuna böyle bakt?k...?imdiyse tarihin en büyük ?okuyla sars?l?yoruz.

Bugün bunca gözalt? gerçekle?mi?ken...

Telefon kay?tlar?ndan, foto?raflardan, filmlerden bahsedilirken...

Gelen haberlere bak?l?rsa soru?turma geni?leyecek ve derinle?ecekken...

Yorumlar bilinenlerin de ötesine geçmi?ken,

Futbola nas?l devam edece?iz?

* * *

Milyar dolarl?k bir sektör.

Borsaya kote ?irketler.

Sektörden geçinen binlerce aile.

Dünya çap?nda devasa bir canl? yay?n havuzu...

Devasa bir bahis piyasas?...

As?l önemlisi sadece futbolun de?il ülkenin en önemli markalar?ndan Fenerbahçe...

As?l önemlisi ülkenin futbolseverlerinin hemen tamam?n?n sevgiyle, ya da derin rekabet duygusuyla ba?l?ya da kar?? oldu?u Fenerbahçe...

Peki ?imdi nas?l olacak?

* * *

“Futbol seyircisi mü?teri midir?” tart??mas?n? burada tekrarlaman?n alemi yok. E?er mü?teriyse böyle sürüncemede kalm?? bir sektörün ürününü almaz. E?er taraftarsa zaten taraft?r ve onu böyle iki arada b?rak?p psikolojisini bozmak kimseye yarar sa?lamaz.

Dolay?s?yla geçikmi? adalet adalet de?ildir sözü belki de en çok bu durum için yerine oturuyor...

Bu i? sürüncemede kal?rsa, dava süreci h?zla tamamlanamazsa:

Fenerbahçe nas?l deplasmanlara gidecek? Her bir oyuncu nas?l s?rt?nda ta??yacak bu yükü?

Nas?l seyircilerinin kar??s?na ç?kacaklar?

Bana öyle geliyor ki, bu soru?turma bitene, dava görülene kadar oynanacak hiçbir maç?n sa?l?kl? olmas? mümkün de?il.

* * *

Avrupa Kupalar?’na kat?l?mlar, hatta Milli Tak?m maçlar? için dahi büyük sorun var.

Rakiplerin, rakip seyircilerin, durumdan do?al olarak etkilenecek hakemlerin nas?l tepkiler verece?ini tahmin etmek zor de?il.

Yani hayat sadece suçlananlar, suçlanacaklar için de?il, herkes için zor olacak.

Futbolu hayat?n?n en büyük keyfi olarak görenler için oldu?u kadar, renklere a??k fanatikler için,

Bu sektörün profesyonelleri için,

Ve bu sektöre büyük paralar yat?ran sponsorlar ve yay?nc?lar için de çözüm ayn?...

Bu sürecin h?zla, en sa?l?kl? ?ekilde tamamlanmas?. Suçlular?n suçsuzlar?n ortaya ç?kmas?...

* * *

Ancak süreç uzarsa TFF’nin cesur bir karar almas? gerekiyor. Yukar?daki 3 ligi, Avrupa kat?l?mlar?n? ve muhtemelen milli tak?mlar? etkileyecek bir süreç varken futbol oynamak, ülkede lig organize etmek çok ama çok zor, hatta imkans?zd?r.

Mehmet Ali Ayd?nlar Federasyonu tarihin en zor karar?n?n arefesinde.

Ve do?ru olan en zor karar? almak...

Çünkü futbolun unsurlar?, markalar?, herbir bireyi aklanana ya da düzen temizlenene kadar futbol oynaman?n ve oynatman?n kimseye bir yarar? olmaz.

Normalle?en komplolar komplolar?n normalle?mesi

Suçu sabit olana kadar herkes masumdur. Hele de bahis konusu olan bu dev markalarsa...

Dolay?s?yla bu son olaylardan ba??ms?z olarak dü?ünelim.

Size bir soru:

?ike oldu?u için mi bu kadar laf? var etrafta?

Yoksa bu kadar laf? döndü?ü için mi ?ike bu kadar kolay yap?l?yor?

Mafya kendili?inden mi var olur? Yoksa ?artlar müsaitse, var olmas? normal görülüyorsa m? olu?ur?

Bence ikincisi...

Bir toplumun çürümesi sadece orada suç olmas?yla ili?kili de?ildir. Suç, insan?n oldu?u, yasalar?n oldu?u heryerde olur. En a??r ceza varken, giyotin varken de cinayet i?leniyordu. Kol kesilen ülkelerde hala h?rs?zl?k var.

* * *

Toplumun çürümesi daha çok komplo teorilerinin hayat?n do?al, normal bir parças? olmalar?yla ba?lar. Çünkü bireyler her ?eyi komplo teorileri üzerinden anlatmaya ve buna inanmaya ba?lad???ndan toplumdaki adalet duygusu sars?l?r, zamanla hiçbir?eye güven duyulmaz olur. 

Ben kendimi bildim bileli, yakla??k 35 y?ld?r Türk futbolundaki durum da budur. 

Y?llard?r kiminle konu?san?z çok ?ey biliyordur. Kiminle konu?san?z sadece kendisi temizdir.

Biz komplo teorilerinin normal, s?radan oldu?u bir dünyada ya?ad?k y?llard?r.

Ve galiba sonunda birileri ç?kt? ve gelin bakal?m neymi? bu ?ike i?leri, anlat?n deyiverdi.

Umal?m ki yine sadece laf? vard?r...

http://fanatik.ekolay.net/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri