forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

osloAndrás RIedlmayer - IrvIn CemIl SchIck / 

Be? milyon nüfuslu, do?a güzellikleriyle me?hur, d?? dünyayla pek ili?kisi olmayan ?irin bir ülkeydi Norveç, 22 Temmuz Cuma gününe kadar. 

 


Sonra olan oldu. Birkaç saat içerisinde önce ba?kent Oslo'daki hükümet merkezinin önünde bomba patlad?; sonra da Utøya adas?na yap?lan bask?nda bir ??çi Partisi kamp?ndaki gençler sistematik bir ?ekilde teker teker vurularak öldürüldü. Sonuçta Norveç'in ?kinci Dünya Sava??'ndan beri en kanl? günü, 80'e yak?n ölü ve 100'e yak?n yaral? ile noktaland?.

Gerek bomba, gerekse ada bask?n?, ayn? ki?inin marifetiydi: Anders Behring Breivik. Otuz iki ya??nda, sar???n, beyaz tenli, H?ristiyan, fanatik derecede ?slâm dü?man? bir Norveçli. Geriye b?rakt??? 1516 sayfal?k 2083: Avrupa Ba??ms?zl?k Bildirgesi ba?l?kl? belgede bu katliam? neden yapt???n? izah ediyordu kendince: Avrupa'n?n Müslüman göçmenlerin istilas?na u?rad???, ??çi Partisi'nin yabanc?lara uygulad??? aç?k kap? politikas?n?n Norveç'in karakterini bozdu?u, Müslümanlar?n Avrupa'dan d??ar? at?lmas? gerekti?i ve dahas?.

Breivik, memleketine yabanc?lar?n sokulmas?na ilk kar?? ç?kan de?ildi ?üphesiz. Bunun en çarp?c? delillerinden biri, Bildirge'sinin büyük ölçüde ?undan bundan (özellikle de internet sitelerinden) araklanm?? olmas?. Biz i?te buna dikkat çekmek istiyoruz burada: Breivik'in uzun süredir var olan, kökleri tarihte aranmas? gereken bir söylemin son tezahüründen ba?ka bir ?ey olmad???n?n alt?n? çizmek.

Bu gerçe?i neden vurgulamak gere?ini hissetti?imize gelince: Birçok ana ak?m siyasetçisi, ayr?nt?lar?na bütünüyle kat?lmasalar bile, Breivik'in kulland??? nefret söylemini yararl? bulduklar? için ho? görmü?ler, böylelikle bu söylemin varl???n? sürdürmesine, yeniden üretilmesine katk?da bulunmu?lard?r. Norveç'te olanlar, bu ihtiyats?z politikan?n kaç?n?lmaz sonucudur.

Bir örnek vermekle yetinelim. Bildirge'nin 165. sayfas?nda yer alan, "Jus Primae Noctis (?lk Gece Hakk?): Osmanl? ?mparatorlu?u'nda H?ristiyanlar?n Irz?na Geçilmesinin Kurumsalla?mas?" ba?l?kl? bölümde, Yunanistan, Bulgaristan, S?rbistan ve Bosna gibi yörelerde 19. yüzy?l?n sonuna kadar (!) devam etti?i iddia edilen bir âdetten söz ediliyor. Reaya evlendi?inde gelinin zifaf gecesini kocas?yla de?il, Osmanl? valisiyle geçirmek mecburiyetinde olmas?. Ortaça? Avrupa's? hakk?nda Ayd?nlanma Ça??'nda icat edilmi? olan bu efsaneyi Osmanl? dönemi Balkanlar'?na ilk uygulayan Breivik miydi acaba?

De?ildi elbette. Bosna S?rp Cumhuriyeti'nin eski cumhurba?kan? Biljana Plavšic bak?n daha 1993'te ne yazm??t?: "Irza tecavüz maalesef Müslümanlar?n ve baz? H?rvatlar?n S?rplara kar?? uygulad??? sava? stratejisidir. ?slâm bunu do?al addeder, çünkü bu dinde çoke?lilik caizdir. Be? yüzy?l süren Türk i?gali boyunca Müslüman e?raf?n?n H?ristiyan kad?nlar?yla 'ilk gece hakk?'n? kullanmalar? gayet do?ald?." Nitekim Breivik Bildirge'de Plavšic'in bu sözlerine gönderme yapmaktad?r.

Yugoslavya'n?n parçalanma sürecinde bu tür propagandaya s?k ba?vurulmu?tur. Ama fikir çok daha eskiye gider. On dokuzuncu yüzy?lda Yunan ba??ms?zl?k mücadelesinde Lord Byron ve Victor Hugo gibi ?airler, Eugène Delacroix gibi ressamlar benzer temalara ba?vurmu?lar, büyük ün kazanm??lard?r. Üstelik sadece a??r? uçlar nezdinde de?il, ana ak?mda da sayg?nl?k bulmu?tur bu fikirler.

Günümüzde ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin sa? kanad?n?n cumhurba?kan? adaylar?ndan Herman Cain, belediyelerin ?ehirlerinde cami in?a edilmesini yasaklama hakk?n? destekliyor, ?sviçre'de Halk Partisi minare yasa?? getirmek için referandum düzenliyor, Fransa'da ba?örtüsü yasaklan?yor, Belçika'da Felemenk Bloku, Hollanda'da Özgürlük Partisi ve evet, Norveç'te ?lerleme Partisi göçmen kar??t? kampanyalar?yla oy topluyor. Merkeze bunlardan daha yak?n olan siyasî odaklar ise, örne?in Norveç Muhafazakâr Partisi gibi, bunlarla i?birli?ine soyunuyor.

?slamofobi yaln?z Müslümanlar?n sorunu de?ildir, nas?l antisemitizm yaln?z Yahudilerin sorunu de?ilse, nas?l ?rkç?l?k yaln?z zencilerin sorunu de?ilse. Bugün ?slâm dü?manl???n? siyasî aç?dan yararl? bulanlar, yar?n Breivik gibilerinin namlusunu iki gözlerinin aras?nda bulabilirler. Papaz Martin Niemöller'in (1892-1984) me?hur sözleri unutulmamal?: "Önce komünistleri götürmeye geldiler ve sesimi ç?kartmad?m, çünkü ben komünist de?ildim. Sonra sendikac?lar? götürmeye geldiler ve sesimi ç?kartmad?m, çünkü ben sendikac? de?ildim. Sonra Yahudileri götürmeye geldiler ve sesimi ç?kartmad?m, çünkü ben Yahudi de?ildim. Sonra beni götürmeye geldiler ve sesini ç?kartacak kimse kalmam??t?."

Norveç'teki katliam, Türkiye bas?n?nda özellikle katilin ?slâm dü?manl??? ba?lam?nda ele al?nd?, al?n?yor. Peki, bu elim hadisenin Türkiye için anlam? sadece bu mu? De?il. "?erefsizler" diye man?et atan gazeteler, "biz olsayd?k asard?k" gibi hamasi tav?rlar tak?nan politikac?lar, Bursa'da sahaya at?lan ta?lar?n, BDP ilçe binalar?na yap?lan sald?r?lar?n, sokaklarda "Güneydo?ulu"lar?n dövülmesinin sorumlulu?unu k?smen de olsa ta??d?klar?n? bilmiyorlar m?? Yar?n?n ne getirece?ini ak?llar?na getiriyorlar m??

?nternette k?sa bir gezinti bile, "Kürt sorunu"nun sahne oldu?u inan?lmaz sözel sald?rganl??? görmek için yeterlidir. Bu gerilim ortam?nda Breivik gibi dengesizlerin silâhlar?n? ku?an?p kan dökmesi i?ten bile de?ildir. Galeyana getirilmi? insanlar? kontrol alt?nda tutmak olanaks?zd?r, 6-7 Eylül olaylar?n?n gösterdi?i gibi.

Nefret söyleminin dönüp dola?t??? yer, kendisini do?uran toplumdur. Rakel Dink, "bebekleri katile dönü?türen karanl?klar? sorgulamak"tan söz etmi?ti. O karanl?k, i?te bu nefret söylemidir. Ona "dur" demenin vakti geldi, geçiyor.

András RIedlmayer Harvard Üniversitesi

IrvIn CemIl SchIck ?stanbul ?ehir Üniversitesi

http://www.zaman.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri