forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

yildiray_ogurYILDIRAY O?UR: ?rtica ile Mcadele Eylem Plan?nda sayd?m tam alt? yerde haber yapt?r?larak ifadesi geiyor. Planda k?rm?z? ve mavi kuvvetlere ayr?lm?? Trkiyede medyan?n bir k?sm? dost unsurlar aras?nda say?lm??.

?nsan d?nmeden edemiyor.

Tamam, 28 ?ubatta medya ok kt bir s?nav verdi.

Ama bugn hl medya askerin bu kadar m? elinin alt?ndad?r? Bu kadar m? ?ak deriz tak haber yapt?r?r?z mesafesindedir?

Bu sorular?, nceki gn Tarafta Bahar K?l?gedikin imzas?yla ?kan Jandarma Kriminal laboratuar?n?n plandaki imzan?n Dursun iekin imzas?na benzedi?i yolundaki raporunun dn bir k?s?m medyada yaratt??? t?sss sesiyle birlikte d?nn.

Bu haber, plan sahte-gerek tart??mas?yla ilgili ?u ana kadar ortaya ?km?? en somut bilgiye, tek resm rapora dayan?yordu. ?u ana kadar yalanlanmayan Jandarma raporu hem de ok ?phelenilen Emniyetten de?il, do?rudan askerlerin elinden ?kmayd?.

Asker Savc?l?k plandaki imzay? bu ara?t?rmay? yapabilecek Trkiyedeki drt merkezden biri olan Jandarma Kriminale inceletmi? ve Jandarma da emir komuta cenderesi d???na ?k?p ?mza benziyor ama fotokopi oldu?u iin orijinalini incelemek laz?m diye bir rapor vermi?ti.

Ayn? gn Sabah gazetesinde ?kan Abdurrahman ?im?ek imzal? haber ise bir ad?m daha ileri bir iddiaya yer veriyordu. Habere gre Albay iekin Asker Savc?l??a verdi?i imza ile nikh?nda ve baz? resm belgelerde att??? imzalar birbirini tutmuyordu. Daha da ilginci ayn? imzalar plandaki imzaya benziyordu. Yani haber akt?rmadan ?yle diyordu. Albay Asker Savc?l?kta sahte imza atm??.

Ve resmi tamamlayan HaberTurkn man?eti.

Bu haber bir gece nce Deniz Baykal? program?nda konuk eden Fatih Altayl? taraf?ndan uzun uzun mjdelendi. Baykal? bile heyecanland?ran Altayl?, man?etlerinin ortal??? kar??t?raca??n? iddia etti, dayanamay?p Genelkurmay?n yar?n sert bir a?klama yapaca??n? da duyurdu.

Ertesi gn Belgedeki imzan?n yzde 99 Albay ieke ait olmad??? haberini man?etine ta??yan HaberTurk habere zenle yerle?tirilmi? bir Emniyet ?stihbarat?n?n ba??ndaki Ramazan Akyrek sosuyla da Fethullah? komplo imas? yapt?.

O gn Fatih Altayl?n?n bekledi?i a?klama bir trl gelmedi. Genelkurmay tm gn sessizli?e brnd.

Dn bu man?etle ilgili geri bast??? yaz?s?nda Altayl? haberin kayna??n?n Genelkurmaydaki iki st dzey isim oldu?unu a?klad?.

Anla??lan o iki st dzey yetkili HaberTurk fena halde kand?rm??t?.

Hem Genelkurmay a?klama yapacak diye haber uurmu?lar hem de bilmemeleri mmkn olmayan Jandarman?n imza ile ilgili raporunu HaberTurkten saklam??lard?.

??te her biri ayr? skandal olan tm geli?meler ve ortaya ?kan Jandarma raporu, dn Hrriyeti nceki gn tm srman?etini ay?rd??? eski asker yeni gazeteci Metehan Demirin kanaatleri, Radikali ise nceki gn man?ete ekti?i editrlerinin komplo teorileri kadar ilgilendirmedi.

Plan sahteyse biz ak?llara ziyan byk bir oyuna alet olmu? durumday?z.

Ama plan do?ruysa iki gndr grd?mz bu manzara tam da o planda yaz?ld??? gibi Haber yapt?r?larak ve haber yapt?r?lmayarak sahnelenen dost unsurlar aras? bir dayan??mayd?.

Tm bunlarla kafan?z kar??t?ysa size hararetle Bekir Co?kunu tavsiye ederim.

Ankarada ya?ayan bozulmam??, samimi bir Kemalisttir Bekir Co?kun.

Herkesin akl?nda olan gbe?i ka??yan adamlar yle bir safiyet ve samimiyetin d??avurumudur. Diplomatik de?ildir, a?k szldr.

Plan? yalanlamaya al??t??? yaz?s?nda bile o yzden ?yle yazm??t?r:

TSK ? Hizmet Yasas?
n? a?p baksalard?, orada koruma ve kollama grevi yaz?l?yd?... (Bak?n?z; madde 35...)
Askerler dinci yap?la?may? izlerler...
Raporlara yazarlar...
Ara?t?rma yaparlar...
Oturup konu?urlar...
...
Dinci kadrolar, tarikat?lar Trkiyeyi ele geirirken...
Askerlerin seyirci kalacaklar?na inanan bir tek ki?i var m??

Bekir Co?kunun bile yazamad???n? ise ben yazay?m:

Hukuk iinde, kal?p takiyye yaparak gizliden gizliye cumhuriyetin alt?n? oyan AKP ve Glen cemaatine kar?? ne yapacakt? yani askerler?

Sadece izleyip, rapor yaz?p, oturup konu?acaklar m?yd?? Yasan?n kendilerine verdi?i yetkiyi kullanmayacaklar m?yd?? O Psikolojik Harekt Daireleri niye vard? o zaman?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri