forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ugurarslan_hurriyetEkrem Dumanl?, Hürriyet'in U?ur Arslan'?n Deniz Feneri e.V davas?yla ilgili gözalt?na al?nmas? sonras? att??? man?eti ele?tirdi... 

 

EKREM DUMANLI'NIN YAZISI... 

Ne oldu, Karagümrük yand? m?? 

Ergenekon davalar? ile ilgili ortaya ç?kan en somut delilleri bile görmezden gelerek masumiyet karinesine, ’zanl?lar kesinlikle suçsuzdur’ anlam? yükleyenler, konu Deniz Feneri’ne gelince elde avuçta ne varsa her ?eyi dibine kadar kullan?yor. Daha ?imdiden Deniz Feneri ?üphelilerini kesin suçlu ilan ettiler bile. 

Hafta içinde ya?anan bir gözalt? baz? kesimlerin yarg?ya intikal eden davalarda ne denli yanl? oldu?unu ve nas?l bir çifte standart gözetti?ini gözler önüne serdi. Sunucu U?ur Arslan gözalt?na al?n?r al?nmaz adeta zil tak?p oynayanlar, hem internetten hem de gazete man?etlerinden ’Karagümrük ?imdi yand?’ diyerek yürütülmekte olan soru?turmay? hakikaten bir yang?n alan?na çevirdi. Güya Arslan’?n "Karagümrük Yan?yor" adl? ?iirine at?fta bulunuyorlard?; ancak gözalt?na al?nma haberinin her sat?r?nda bir kin ve intikam kokuyordu. 

Benzer yay?nlar? Zahid Akman’a yapt?klar?nda, RTÜK döneminden kalma hesaplar?n bu sert dilde pay?n?n oldu?unu dü?ünmü?tüm. Ayn? ölçüsüz üslubu Kanal 7 yöneticilerinden Mustafa Çelik ve Zekeriya Karaman için yapt?klar?nda, medyadaki rekabet hesapla?mas? zann?na kap?lm??t?m. Me?er mesele çok daha derinmi?. Bir sunucu gözalt?na al?nd???nda insan bu kadar zafer naralar? atar m?? Sonuçta U?ur Arslan serbest b?rak?ld?. Demek ki Karagümrük yanmam??. Asl?nda yanan ba?ka bir ?ey... 

Deniz Feneri soru?turmas?nda korkunç bir geli?me ya?and?. ?ddialara göre soru?turmay? yürüten savc? devletin bir birimine soru?turma ile ilgili faks çekerken resmî evrak?n bir bölümünün üstünü kapat?yor; hatta ilgili birimin konuya dair sorusuna da yanl?? cevap veriyor. Belgede tahrifat yapmak a??r bir suç de?il mi? ?ayet iddialar do?ruysa bu soru?turmay? yürüten savc? korkunç bir ?üpheye neden olmu?tur. Bakanl?k müfetti?leri olaya el koymu?; iddia do?ruysa hesab? da a??r olmal?. Peki, bu önemli geli?menin bir k?s?m medyada haber de?eri ta??mas? gerekmez mi? Deniz Feneri ?üphelilerini suçlarken aslan kesilenler adalet üzerine gölge dü?erken de ayn? celadetle kükreyebilmeli. Yoksa yand? gazetecilik... 

Zaman Gazetesi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri