forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

AHMET ALTAN'DAN BA?BAKAN'I ELE?T?RMEYEN MEDYAYA ELE?T?R?...

Aktif .

ET?KETLER:Ahmet Altan

ahmet_altan_280Ahmet Altan, “Pa?a kükredi” gazetecili?inden, “Recep Tayyip Erdo?an kükredi” gazetecili?ine geçi? yap?yoruz" diye yazd?... 

 

AHMET ALTAN'IN TARAF'TA YAYINLANAN YAZISI

Ba?bakan’?n tak?m? ve borsa 

Bizim medyada yeni bir kadro aç?ld? anla??lan. “Ba?bakan’?n gazetecileri” kadrosu. 

“Pa?a kükredi” gazetecili?inden, “Recep Tayyip Erdo?an kükredi” gazetecili?ine geçi? yap?yoruz. 

Bu “Ba?bakan’?n gazetecilerine” göre Ba?bakan Erdo?an ne yaparsa muhte?em yapar. Ba?bakan’a elle?meyin, ele?tirmeyin, laf söylemeyin.

Erdo?an askerle mi çat??t?, “Dik durdu, askeri geriletti”, Ba?bakan iki gün sonra ayn? askerle mi anla?t?, “Ba?bakan gere?ini yapt?”.

?ki gün önce niye çat??t?, iki gün sonra niye anla?t??

Bu yeni “komuta kademesi” ile Ba?bakan birlikte çal??aca?? için bu kadro “Ba?bakan’?n tak?m?” imi?, onun için “yeni kadronun” istediklerini yapmas? çok do?ruymu?.

Daha geçen gün YA? toplant?s?nda Ba?bakan’?n ayn? masaya oturdu?u “yeni tak?m?ndan” bir orgeneral için mahkeme “yakalama” karar? ç?kartt?.

Çünkü Ba?bakan’?n bu yeni tak?m?n?n parças? olan orgeneral, ayn? ba?bakan? devirmek ve aleyhinde kamuoyu olu?turmak için yalanlar yaz?p, iftiralar atan internet siteleri kurmu?.

Aferin Ba?bakan’a, kendine iyi tak?m seçmi?.

Birlikte masaya oturmas?n?n üstünden üç gün geçmeden “tak?m arkada??” hapishaneye gidiyor.
Ne olacak ?imdi?

Ba?bakan, bir paket sigara al?p “tak?m arkada??n?” ziyarete mi yollanacak?
Savc?n?n hakk?nda “tutuklama” iste?inde bulundu?u orgenerali sen “aç??a almak” yerine yeni bir göreve atarsan, daha senin imzan?n mürekkebi kuramadan atamas?na imza att???n adam? tutuklarlar.
Bizim ba?bakan fazla pragmatik.
Hadi diyelim ki o bir siyasetçidir, suda bal?k gibi âni manevralarla bir o yana, bir bu yana hamle eder, peki medyaya ne oluyor?
Bizim kö?e yazarlar? da m? pragmatik?
Hep birlikte bal?k sürüsü gibi Ba?bakan ne yana dönerse onlar da o yana m? dönecek?
E?er öyle yaparlarsa, kim Ba?bakan’a “bir de düz git karde?im” diyecek?
Kim ele?tirecek Ba?bakan’??
Kim “tutarl?” davranmas?n? isteyecek?
Türkiye de?i?iyor ama bu de?i?imi “sistemle?tirmeyi” bir türlü beceremiyor.
Bu sistemsiz ve kurals?z de?i?im içinde bir yerden bir yere kaymak çok kolay, medyan?n ciddi ve tutarl? önerilerine, dü?manl?ktan de?il en iyiyi bulmak iste?inden kaynaklanan ele?tirilerine çok ihtiyaç var.
Medya bu rolünden vazgeçerse politikac?lar?n kaygan zeminde savrulmalar?n? denetleyecek hiçbir güç kalmaz ortada.
Ana muhalefet akl?n? Ergenekon’a takm??, Ergenekon’un pe?ine tak?lm?? vaziyette, Ba?bakan’? denetleyecek hali yok, tek istedi?i Ergenekoncularla darbecileri kurtarmak.
BDP, Türkiye’yle ve Türklerle ili?kisini kesmi? sadece bölgesiyle ilgili.
MHP ise Türklü?ün yüceli?ini anlatmakla me?gul.
Bu ?artlarda iktidar?n “rota sapmalar?n?” ele?tirecek kim kald??
Çok kar???k günlerden geçiyoruz.
Bütün dünya çalkalan?yor.
Yeryüzü ekonomisi e?er son anda mucizevî önlemler al?namazsa büyük bir krize yuvarlanacak, Avrupa ülkelerinin ekonomileri kartondan evler gibi devriliyor, Amerika bile sallan?yor.
Bizim borsa altüst.
Dolar f?rlam?? gidiyor.
S?n?r?m?zdaki Suriye’de bela büyüyor, sava?tan söz edenler bile var.
Bu ?artlarda herkesin dü?üncelerini, görü?lerini, önerilerini dürüstçe söylemesi, fark edebildi?i hatalar konusunda uyar?larda bulunmas?, Türkiye’nin bu boradan en az hasarla geçebilmesine yard?mc? olmas? gerekiyor.
Ne siyaseti, ne de ekonomiyi yerle?ik bir sisteme oturtmay? ba?arabildi?imiz için tehlikeli savrulmalar ya?amam?z ihtimal dâhilinde, Ba?bakan’?n sorunlar? “gün be gün” duruma göre çözme al??kanl??? küçük sorunlar?n çözümüne yetse de büyük sorunlar?n çözümüne yetmiyor, dü?ümleniyoruz.
Ba?bakan’?n medyas?n?n “biz galip geldik, art?k istedi?imiz gibi saçmalar?z, kutsal liderimizin her hatas?n? alk??lar?z” anlay??? bir yarar getirmez kimseye.
Kendilerine benzemeyenleri “gettolara” sürme hayallerinin kibrine ve Ba?bakan’?n her yapt???n? alk??lama dalkavuklu?unun rahatl???na kapt?r?rlarsa kendilerini, hep beraber kaybederiz.
Türkiye, kimsenin “tek ba??na” galip gelemeyece?i bir ülke, biri kendine benzemeyenleri “ma?lup” kendini de “galip” hissetmeye ba?lad???nda bilin ki hep birlikte kaybetmeye do?ru gidiyoruz.

Ahmet Altan - Taraf

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri