forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

fehmi_koru_ertugrulozkokFehmi Koru, Ertu?rul Özkök'le birlikte program yapaca?? ?eklindeki iddialara son noktay? koydu. "Böyle bir projenin gerçekle?mesi imkâns?z gibi bir ?ey..." 

Fehmi Koru'nun Star'daki Taha K?vanç kö?esindeki yaz?s?nda projenin gerçekle?memesine gerekçe olarak, Ertu?rul Özkök'ün art?k televizyonlarda jüri üyeli?i yapt???n? ve gündemi takip etmedi?ini öne sürdü... 

Koru ayr?ca Özkök'ün Habertürk TV'de  kendisiyle ayn? programa kat?lmad???n? not dü?tü... 

Koru'nun Taha K?vanç kö?esindeki yaz?s?ndan ilgili bölüm ?öyle...

(....)

Heveslenenlerin hayli çok oldu?unu fark etti?im için yaz?yorum bu yaz?y?, öylelerini buradan uyarmak için: Fazla heveslenmeyin... Böyle bir projenin gerçekle?mesi imkâns?z gibi bir ?ey... ?ki ki?inin ç?kaca?? bir programa taraflar?n ikisinin de olumlu bakmas? gerekir; oysa, birlikte program yapmam?z arzu edilen ki?inin böyle bir niyeti olaca??n? hiç sanm?yorum...

?u s?ralarda kendisini yeniden bir ‘sit-com’ ?ahsiyeti olarak konu?land?rma çabas?nda o; gençler aras? ?ark? yar??malar?nda ‘jüri’ üyeli?i yap?yor, yaz?lar?na okurlar? k?z??t?racak konular? seçiyor hep, yaz?l? bas?n?n geleneksel olarak uzak durdu?u alanlara bir girip bir ç?k?yor...

Böyle birinin sonuçta güncel konularda ‘görü?’ aç?klamaya dayanan bir programa“Evet” diyece?ini sanmak beyhude...

Nitekim, haftada bir de farkl? görü?ten insanlar? kar?? kar??ya getirenHabertürk’ten Balçiçek ?lter, birkaç ay önce, ikimizin kat?laca?? bir program için benden ön-izin alm??t?, ama ‘pop sosyolog’ istemedi?i için olmal?, giri?imi akamete u?rad?.

“?nsanlar? ho?lar?na gitmeyecek s?fatlarla anmamak” gibi bir ilkem var benim. Ad vermek istemedi?imde ki?iyi hemen akla getirecek tan?mlamalar yapar?m, ama seçti?im s?fatlar genellikle rahats?z etmeyecek türden olur. Bu sebeple, ülkemizde çok tan?nan ki?ilerden birini ‘pop sosyolog’ olarak anmakta ba?larda hayli tereddüt ettim.

‘Pop sosyolog’ diye kendisinden söz etmeye ba?lad???m ilk zamanlar tek ba??mayd?m; o s?fat? kullanan ilk ve tek ki?iydim... Ancak vaktiyle ‘amiral gemisi’diye bilinen gazetenin eski yay?n yönetmenini ‘pop sosyolog’ olarak anmada biri daha kat?ld? bana: Kendisi... Art?k yaz?lar?nda “Bir pop sosyolog olarak” gibi tan?mlamalar kullan?yor o da kendisi için...

“Heveslenmeyin, olmaz” dedi?im ve Habertürk giri?imi örne?ini verdi?im ki?iler neden ?a??p kal?yor, anlamakta zorlan?yorum. ‘Tav?an karde?’ ve ‘Bunny’ gibi öz-tan?mlar? tercih eden, daha önce savunduklar?yla ters dü?mesine ald?rmaks?z?n o andaki duygular?n? yaz?ya döken birinin haftada bir de olsa ‘ciddi’ bir görüntüye bürünmesi ‘imaj’ k?r?lmas?na sebep olur...

“?yi de, biz onu ve yazd?klar?n? ciddiye al?yoruz” demeyin sak?n... Demeyin, çünkü bu sözünüz ondan ziyade sizlerin gözümden dü?menizi getirir...

Güzel yurdum bizlerin ikili olarak sizler önünde televizyon program? yapmam?z? daha çok bekleyecek, sizin anlayaca??n?z...

Hakk?mda “Art?k gitsin” kampanyas? yürüten arkada? ise, sonunda gazetesinden gitti?ime göre, herhalde kö?esine tez elden kavu?ur...

http://www.stargazete.com 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri