forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

perihan_magdenPerihan Ma?den, Taraf'taki yaz?s?nda "Bas?n?m?zda üç adet Vijdan KUaförü mevcut. Y?llard?r vijdanl? han?mlara-beylere, bi yerlere yeti?en k?zlara o?lanlara ne fönler çektiler, ne krapeler topuzlar yapt?lar, sözden bigudileriyle ne permalar yaratt?lar!" diye yazd?...

PER?HAN MA?DEN'?N TARAF'TAK? YAZISI

Müjde! Vijdan kuaförleri sizin sitenizde de salon açabilir

Bas?n?m?zda üç adet Vijdan Kuaförü mevcut. Y?llard?r vijdanl? han?mlara-beylere, bi yerlere yeti?en k?zlara o?lanlara ne fönler çektiler, ne krapeler topuzlar yapt?lar, sözden bigudileriyle ne permalar yaratt?lar!

Bütün bu kozmetik eforlar?n?n kar??l???nda da y?llard?r ne a??rland?lar, ne sa??rland?lar; yar? okuryazarlar, eksik kafalar, özgürlük/muhaliflik sanr?c?lar; ama özellikle Türk Medyalamas? taraf?ndan!

Ayn? i?i yapt?klar?ndan –b?kt?r?c? y?llard?r– yani vijdan kuaförlü?ünden geçimlerini temin ettiklerinden; aralar?nda da büyük bir dayan??ma-hayranla?ma-al?nt?l?la?ma söz konusudur. Ayn? zamanda.

Birinin tavu?una (salonunda o esnada saç?n? y?kad??? mü?terisine) "K??t!" dedin mi, öbürü at?l?r. Hiç yaln?z kalmazlar maazallah; yaln?z b?rak?lmazlar.

Ça?da? Zurnac?lar Derne?i filan bunlara ödül vermeye doyamaz. Hem içerden olduklar?ndan; a?dal?/ yap??kan/ hamasi/ v?c?k v?c?k kalemleriyle o vijdan kan?rt?c? yaz?lar? yazmaya doyamad?klar?ndan – ( A?inal?k faktörü çok önemlidir mahalle zevdalar?nda, dayan??malar?nda.)

Hem de esas?nda son derece ehli, yola, (i???) anla?maya gelir, konformist, ç?karc? ve nerde maa?/ oraya yerle?? olduklar?ndan.

Vijdan Kuaförlerinden (A?lak A?bi) en k?demlisi, Cem Uzan'?n Star'?nda y?llarca kö?elemekten beis duymam??t?. ?imdi Faltayl? gibi bir "adam?n" yönetmenli?inde yalandolanlanan ku?e destesinde kö?elemekten de beis duymuyor.

Fönünü çeker çal??t??? salon salomanjelerde. Gerisine kar??maz. Ona ne?

Hem "Hangi yay?n yönetmeni olsa yazar?m/ Bir kurutucum var atar?m" demenin kar??l??? da oluyormu?, vijdan salonunda saçlar? yapa boza, gereken "lüks" dairenin anahtar?n? da hak ediyormu? mahir kuaförler.

Rahatlad?k. Sevindik tabii.

Di?i Kuaför Apla da bu janr?n "ortak" özelli?i oldu?u üzre, kaleminden köpük damlayanlardan. Ölüm oruçlar? esnas?nda Mehmet Yakup'un "Sahte Oruç Kanl? ?ftar" ba?l???yla ç?kma i?rençli?ini gösteren Milliyet gastesinde yaz?yordu. Ba?tac?yd?; fön çekmeleri me?hurdu.

Sonra olaylar (ölüm oruçlar?) bitirildi; bu ölüm orucu kitab? yazd?! Çok kitapç? bir tip ayn? zamanda.

Aynen ?emdinli'de Umut kitabevine yap?lan o kanl?, kalle? bask?n?n ard?ndan "Derin Kürtler" mevzulu "Ah bu PKK esas?nda nedir; biz yer miyiz?" tarz? bir yaz? fönledi?i gibi.

Bir zamanlama üstadesidir yani: ne zaman dü?üne, ni?ana yeti?eceksiniz, o zaman en kabar?k topuzu iddial? mü?terilerinin kafas?na kondurur!

Tercüman gastesi denilen (?imdi kapat?lm?? bulunan) çöplük, a-ha bu kadar man?et üstünden hedef gösterdi beni bi defas?nda. ?çindeki bir sayfay? da sözümona bana yaz?lm?? nefret mektuplar?na ay?rm??lar!

Kuaförella da ayn? konuyu fönlemi? akabinde. Ertesi gün bunun resmini de ilave edip ikimizi birden hedef gösterdiler. Bakkalda çakkalda çakallar görüp de bilsin diye herhalde; yine man?et üstünden.

Gurubun avukatlar?ndan Nurcan Han?m'a tutturdum "Hedef gösterilmekten dava açal?m! Yanlar?na kalmas?n!" diye.

?kna ettim. Ve fakat uzuyor da uzuyor dava aç?lmas?."Neden açm?yoruz ki" diye sorayazd?m. Kuaför Han?m me?er (âdeti oldu?u üzre) yurtd???ndaym??, ancak "sekreterine" ula?abilmi?ler. Bekliyorlarm??.

"Ne bekliyorsunuz?" dedim.

"Vekâletnamesini," dedi Nurcan Bayraktar.

"Nas? yani?" dedim. (Burda, saz ?airi üslubu hâkim.)

A?bicim ben o güne kadar bin kere mahkemelenmi?im, bu han?m hakk?nda daha aç?lan bir adet dava yok!

Bu nedenle de gurubun avukatlar?nda vekâletnamesi yok. ?yi mi?

?yi.

Sonra kalkar tescilli B?T ajan?n?n (nam? di?er: Siyah Saç) gastesine "transfer" olur; haftada ortalama bir adet aleni yalan? yakalanan o gaste müsveddesinde vijdan y?kama- ya?lamaktan hicap duymaz.

?nsan fön çekti?i gastenin diline/ söylemine/ man?etlerine göz atar arada bir de –utan?r!

Ho?; hiç kimse bo?u bo?una genel yay?n efendilerinin gözbebe?i olmuyor.

"Bir ?zmir K?z?: Cumhuriyet Mitinglerinin Yerel Y?ld?z?" kimli?iyle bayrakbayrak bazen CHP'de, bazen de BDP'de dalgalanm?yor. Önemli olan üfür üfür dalgalanmak zaten.

Konjonktürel dalgalanmalar?n? "hayranlar?" "at?lganlar?" çok be?enip nas?l da cansiperane savunmaya geçiyor!

Her neyse vijdan kuaförlerinde devaml?l?k- tutarl?l?k- hicap hisleri olmad??? mevzuuna girmeyelim, teknik kaçar.

?smet Berkan harbiden çizdirip "Ergenekon mu? Güldürmeyin beni! O da ne?" man?etlerini/ "haberlerini" aylarca, y?llarca çakarken kendini ?srarla (ve hâ?â!) Emil Galip Sandalc? zanneden (insan haklar? vakanüvisi) Üçüncü Vijdan Kuaförü, aynen di?er ikisi gibi, saç y?kay?p fön çekmeye devam etti de etti.

Asl?nda "fön çekiyor" demek haks?zl?k olur; zira Anjelik topuzundan az? ç?kmaz elinden. Öylesine kabart?r, köpürtür, ?i?irir, konduruverir ki.

Ortaya ç?kan sulugöz yaz?klamalar aynen ?iirleri/ ?ark? sözleri/ bütün eserleri gibi utanç vericidir.

Ama tabii her imitasyonun/ kötü saç modelinin bir bakarkör takdircisi vard?r: Bu Kuaför A?bi de nas?l bir hayran "kitlesiyle" harelenmi?tir! Nas?l tap?n?l?r bu "samimiyet" tacirine! Nas?l da "görünmezli?iyle" "tavizsizli?iyle" nam salm??t?r tur?ukafalar aras?nda!

Eyüp Can'?n (ayn? surat?na benzetti?i) Radikal: Son Sinameki gastesinde de full sürat devam etmekte vijdan kuaförlü?üne.

Ta?? gedi?ine koyuyor! ?sim vermeden.

?simle/ cisimle i?i olmaz. Asil sosyalist sanatç?.

En son N. Mert'in (her daim fönlü) saç?n?n birrr teli için ortal??a döküldü. Devam da ediyor: "Zevdam?z? Ta?lara Yazd?m." Mahsun çeksin! Yukars? kurtarmaz: Mahsun çeksin. Dizile?sin Star ekranlar?nda. Bu muhalif buram buram day?la?ma. Pardon, dayan??la?ma.

Bu arada N. Mert'i tenzih ederim. Harbiden (y?llar boyunca bir an bo? b?rakmad??? ekranlarda fark etmi?sinizdir) yüzündeki o kalgel ifadeden, gözlerindeki "durgunum ben/ onun için sana vurgunum" ifadeden de, anla??l?yor.

Hangi siyasi alabildi?ine muhalif duru?u, yapayaln?z bir vebal? olarak sergiliyorsa o dönem (çantas?n? Nimet Çubukçu'ya ve ba?ka k?zlara, o?lanlara ta??tarak) samimidir.

Habire belirtti?i üzre Trabzonludur. Serttir!

Kuaför de?il; bir terzidir.

?çinden geleni/ kafas?na esti?ini diker biçer. Sonra da o k?yafetleri ister Fil Adam'a, ister 5 Kollu Kad?n'a giydirirsiniz.

E, ne yapal?m kafas?/ zanaat? o kadar bas?yor ancak.

?imdi Vijdan! yine Vijdan! yine Vijdan (barlarda tüten bir kam?? olsam) A?bi Koç Medyalamas?'ndan dün bana att?rm??: Nas?l da alçakm???m, muhbirmi?im zartm???m zurtmu?um!

Bu arada âdeti oldu?u üzre en "cesur", "yürekli", "külyutmaz" pozlar?nda en ç?karc?, pozisyoncu, bildimcik, samanalt?ndansuyürüten edas?n? ku?an?yor. Kuaför aynas?nda.

Ben de onun ismini vermiyorum.

Yaln?zca salonun ismini verdim: Vijdan Kuaför.

Eminim üstüne al?nmaz.

Ne o, ne di?er kuaför meslekta?lar?.

Onun bunun sitesinde/ arazisinde salon sahibi olmak, haftada üç-dört saç yeti?tirmek kolay de?il.

Hay?rl? fönler, y?kama, üfürmeler!

Sprey, jöle, köpük; estetik kozmetik tak?l?n sahteciler.

http://www.taraf.com.tr

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri