forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

MA?DEN'E CEVAP: BEN? MA?A YAPMAK DAHA K?MSEN?N EL?NE NAS?P OLMADI...

Aktif .

umur_talu_2Perihan Ma?den üç yazar? Vijdan Kuaförü olmakla suçlam??t?. Bu isimlerden biri Umur Talu'ydu. Talu, Ma?den'e ?u cevab? verdi: Beni ma?a yapmak daha kimsenin eline nasip olmad?; ma?a saymak senin çatal diline de uymaz!

Talu'nun "MERAKLISINA NOT" ba?l???yla Perihan Ma?den'e verdi?i cevap...

Taraf’ta bir karde? sonunda (biraz durup dururken) beni de bulmu?! Ay?p etmi?!

Ya o taraftan ya ?u taraftan birinin vurmas? mukadder de, beklemedi?im biri. ?imdi dikenledi?i “y?llar?m”?, g?yab?mda ve k?rk y?lda bir kar??la?malarda yüzüme “sayg?yla” anard?. Yoksa bana m? öyle gelirdi!

Böyle ba?kalar? da oldu. Bir ters rüzgarda, sayg? duyduklar?n? da yerin dibine bat?ran heyecana ve heyelana kap?ld?lar.

Ben (de) “Vijdan Kuaförü” imi?im. “Vijdan yaz?lar?”yla y?llard?r, b?kt?rm???m! O yaz?lardan biri de bir gün onun söz hakk? için olmu?tur. Ba?kalar? için oldu?u gibi; yeri gelince en kar?? olduklar?m için yaz?lanlar gibi.

“Vijdan Kuaförü”ne al?nmam; dükkanda “vicdans?zl?k”, haset, fesat t?ra?lamad?ktan sonra! Ke?ke, yaz? ve isyan yetene?iyle daha ziyade vicdans?zl?klar? yazsa.

Lakin, ne o ne ba?kas? ?unu kar??t?rs?n:

Medyada (ve her yerde), ba??na dert gelen, linçe maruz kalan kim olursa, bir k?ymetim varsa, o an yan?nda durmaya çal???r?m. Ama kimsenin kankas?, kankisi olmam. Y?llarca için için, k?ç?n k?ç?n kankal?k edenlerin birden kanl? b?çakl? olmas?na da ak?l erdiremem. Siyasi kisveli nice kavgan?n mahalle kavgas?ndan ibaret olmas?na da.

O yüzden, bizim “berber” epey yaln?zd?r, ba??ms?zd?r. Oradan oraya ta??n?r ama oradan oraya sürüklenmez.

10 gazetede çal??t?m; 2001’de bir gün Star’da yazd?ysam, o s?ra (herhalde) onun da yazar oldu?u kartelci gruptan, kendilerine yazarl?k veren zatlarca kovulup pek bir yerde tek kelime yazmama f?rsat, imkan verilmedi?i için. Lanetli say?ld???m için! Grup karar? uyar?nca, herkesin yazma denince yazmad?klar?n? yazd???m için! Tek kelimemi bile kimseye ödünç vermeden, kimseden tek kelime sipari? almadan! Kadromu da, ders verdi?im bir üniversitede tutarak.

Romanc? de?ilim, kurguda iyi de?ilim; gazeteci olmaya çal??t?m 31 y?ld?r. Gökten bir elma gibi dü?üp bir masal tad?nda; para?ütle kö?e yazar? olmad?m; muhabirlikle ba?lad?m, yola bir sendikadan ç?km??t?m!

Elbet çal??maya ihtiyac?m var. Ama ne ona, ne buna yalakal?k, yana?mal?k yapt?m. Kaçamak bile olsa böyle yapanlar hazmetmi?se, pi?kinliklerine ne diyeyim.

Kimseye ?irinlikler de yapmad?m. Kimseden i?, kö?e istemedim. Verildi?inde de, veren bilir ki, her kelimemin sorumlulu?unu da ta??r?m, onurunu da, bir yamuk yaparsam utanc?n? da. O yüzden kelimesine dokunulmaz.

“Merkez medya”da çal??may? ay?p bulan olabilir; ama önce kendine, etraf?na bakacak; Simavi’nin, Asil Nadir’in, Do?an’?n, ba?kalar?n?n “merkez”inde çal??m?? ahbaplar var m?, diye.

Ay?p olan, on binlerce ki?i gibi oralarda çal??mak de?il; yanardöner, e?ilir bükülür, yana??r yap???r, kimi güçlere, güçlülere y?l???r, bir gün sevi?ir ertesi gün kap???r bir kakarakikiri olmakt?r.

Elbet kimi karde? gibi kusursuz mükemmelliklere, güzelliklere sahip de?iliz ama o “Vijdan” bile “vicdan”a yak?n dü?er. Sen de bilenlerdensin diye bilirdim.

O laftan gocunmam, ama sana epey ?a??rd?m; ki bu da benim iç dünyalardaki f?rt?nalara, alaboralara dair iflah olmaz cehaletim olmal?!

Ne ki, beni ma?a yapmak daha kimsenin eline nasip olmad?; ma?a saymak senin çatal diline de uymaz!

Daha ne diyeyim: Bana çaksa dahi, yaz?y? onca zaman iyiye, do?ruya da kullanabilmi? herhangi bir kimseye pek k?yamam ki!

(Tabii ki her ?eyin de bir s?n?r?, her kuaförün de bir siniri var! ?airin dedi?i gibi: Belki de bir elimde kalem, bir elimde ustura!)

Notun notu: ?deolojik tad?ndaki ?ahsi hesapla?malara bula?t?rmay?n?z, kendinizle de ba?kas?yla da kar??t?rmay?n?z!

http://www.haberturk.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri