Yazdır

PLAN ZATEN UYGULAMADA

Aktif .

mustafa_karaaliogluMUSTAFA KARAAL?O?LU: Plan gerek mi, de?il mi? Belge sahte mi, uydurma m?? Faaliyetler emir komuta iinde mi yap?ld?, i?gzarl?k m? var?
Bu sorular? s?k s?k sorman?n ve o?altman?n gazetecilik hassasiyeti veya ara?t?rmac?l?k ruhuyla ilgili olmad???n? art?k biliyoruz. Maksat suland?rmak; sulanmazsa da buland?rmak.
Ama, bu saatten sonra ne sulan?r, ne de bulan?r.
Demokrasiye Mdahale Plan?n?n ilk gn kesin ifadelerle cevapland?r?lamamas?, drt gn sonra gelen eli?kili a?klamalarla daha da ?pheli hale gelmesi toplumda bir kanaat olu?turmu?tur. Plan?n alt?nda imzas? grnen asker ki?inin sivil savc?ya ifade vermemesi de bu kanaati peki?tirmi?tir. Dolay?s?yla plan?n, TSK ?k??l? olmad???n? iddia etmek art?k zorla?m??t?r. ?imdiden sonra gzler bu faaliyetin derinli?ine odaklanm??t?r.
Nitekim, rnek imzan?n ba?ka byk eli?kiler iermesi, savc?lar?n da ?phesini art?rm?? ve emberi iyiden iyiye daraltm??t?r. Bugn starda da a?k belgelerini grece?iniz gibi; sadece iki imza aras?ndaki fark bile tart??malar? bitirecek, kamuoyunda bir fikir olu?turmaya yetecektir. Bunun da TSK zerindeki ?pheleri da??tan bir fikir oldu?unu sylemek, ne yaz?k ki mmkn de?ildir.
Kabul etmek laz?m ki, cihet-i askeriyenin bu meseledeki kriz ve halkla ili?kiler ynetimi ba?ar?l? olamam??t?r.
Bir an iin imzay? da belgeyi de kenara b?rakal?m.
Plan?n gerekli?ini anlamak iin olay? bir imzaya indirgemeye gerek var m?, diye soral?m.
B?rak?n emir-komutay?, b?rak?n kriminal sreleri; plan zaten uygulamadad?r.
Aylardan beri ya?ananlar?n tam da planda vazedilen hususlarla paralellik arzetmesi tesadf olamaz.
S?ralayal?m...
Ergenekon davas?n?n itibars?zla?t?r?lmas?; gzalt?na al?nan, tutuklanan veya yarg?lanan ?ah?slar?n vlerek iddialar?n sakatlanmaya al???lmas?: Planda da yaz?yor, gerek hayatta da uygulan?yor. Bak?n sayg?n ?ahsiyetlere, bak?n stn hizmet madalyal? kahramanlara, bak?n Ergenekonu Deniz Feneriyle e?itleme kampanyas?na...
Plan?n temel hedefi olan, AK Partiye ynelik y?pratma faaliyetlerini saymaya gerek var m??
Ortada ?srailin ?si bile yokken son may?n yasas?nda kopart?lan grlty iyi inceleyin, greceksiniz. Siyasi partiler, medya ve malum yorumcular?n muhte?em bir uyum iinde iktidar may?nl? arazileri sanki ?sraile verecekmi? gibi yrttkleri kampanya, AK Parti kendini anlat?ncaya kadar bir utan bir uca yay?ld?. Sonunda anla??ld? ki hkmetin akl?nda b?rak?n ?sraili, NATOyu; Ankara Ostimdeki kk sanayici varm??. Maksat, may?n ihalesini ucuza getirmek iin seenekleri o?altmakm?? ama o saatten sonra kim okur, kim dinler! Plan bir kere i?lemeye ba?lad?.
Devam edelim...
Plan diyor ki, AK Parti grubunda gerilim ve huzursuzluk ?kart?ls?n. Birka ayd?r, ortada makul hibir sebep yokken iktidar partisi iinde; zellikle vekillerde bir huzursuzluk oldu?u da s?r de?il. Sorulursa sebebi yok ama baz?lar?n?n surat? hep as?k! Arkt?k, kstebekler mi harekete geti, kunduzlar m? bilinmez.
Plan, Kamuoyundaki deste?i k?rmak iin bilgi destek faaliyetleri icra edilecek diyor. Bak?n geriye do?ru her gn medyada ve o medyay? besleyen kurumlar?n dilinde iktidar partisiyle ilgili say?s?z iddia, say?s?z sulama dola??yor. ?rtica meselesinin gndemden kalkmas?n?n tesadf olmad???n?; bu yeni konsepte gre geriye itildi?ini ?imdi anl?yoruz.
Plan, AK Parti mensuplar?n?n krize ra?men lks ya?am iinde ya?ad?klar? propangandas? yap?ls?n. Halk adam? imaj?n?n do?ru olmad??? bilgisi yay?ls?n diyor. Bak?n 29 Mart seimlerinin propagandalar?na, sadece bunu grrsnz. Zengin, lks iinde gezen AKPliler!e kar?? oy istemeyen muhalefet partisi yoktu. Gazete k?elerinde AKPnin zenginleri yaz?lar?n? bulursunuz.
Plan, Okullarda ibadet grntleri verilerek, Milli E?itim Bakan? y?prat?ls?n diyor. 22 Temmuzdan bugne kadar retilen Namaz k?lan liseliler, dini program yapan ?renciler ba?l?kl? haberleri say?n, plan?n nas?l mkemmel i?ledi?ini grrsnz.. Bugnlerde yay?nlanan reklamda sylendi?i gibi; t?k?r t?k?r!
Cemaatle ilgili kampanyalar?n son aylarda birdenbire alevlenmesinin de bu t?k?r t?k?r durumla yak?n bir ilgisi var.
Daha saymayal?m. Kimse saf de?il, kr de?il. Ortada bu kadar a?k delil varken gere?i sapt?rmak, varsay?mlar?n pe?inden ko?mak art?k anlams?zd?r. Baz? man?etlere bak?p ?pheye d?enlere de plan?n kendisinin bizatihi kafa kar??t?rmay? emretti?ini, hat?rlatal?m.
http://www.stargazete.com/

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri