forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

alper_gormus280Alper Görmü?, PKK sald?r?lar?n?n artmas? sonras? medyadan yükselen sesleri de?erlendirdi?i yaz?s?nda önemli tespitlerde bulunuyor...

 

ALPER GÖRMÜ?'ÜN TARAF'TA YAYINLANAN YAZISI

‘?iddete son verecek ?iddet...’

Gerek devletin gerekse de PKK’n?n “son ve büyük bir ?iddet”i izleyecek “huzurlu, mutlu günler”e dair bir kanaate ula?t?klar? anla??l?yor...

Cemil Meriç, “?iddete son verecek ?iddet” inanc? için “yalanlar?n en alçakças? de?ilse, vehimlerin en ?airanesi” demi?ti.

Günlerdir gazetelere bak?yorum, “aç?l?m” günlerinden bu yana her zaman en yo?un kategoriyi olu?turan ve kahir ekseriyetini “paralel (yeni) merkez medya” gazetelerinin ve orada yazan kö?e yazarlar?n?n olu?turdu?u “diyalog d???nda çözüm yok” savunucular? dillerini her gün biraz daha esnetiyorlar... Ba?bakan dilini sertle?tirdikçe, onlar da “hükümetin sertlikten ba?ka çaresi kalmad?” noktas?na savruluyorlar.

Asl?nda bu gerekçe, hükümetin de onu destekleyen bas?n?n da yapmamas? gereken ?eyi aç?kça gösteriyor. Özgür-Der Genel Ba?kan? R?dvan Kaya, yay?mlad??? bildiride bunu çok güzel anlatm??:

“Enteresan olan, böylesi bir geli?menin hiçbir biçimde sorun çözücü, ilerletici olmayaca??n?n herkes taraf?ndan bilinmesidir. Ba?bakan, t?rmanan PKK eylemlili?inin ard?nda ülkeyi kanl? bir iç sava?a sürükleme hesab?n?n oldu?unu söylemektedir. Bu durumda yap?lmas? gereken ?ey bu oyunu bozmak olmal? de?il midir? Tam tersini yap?p sava? tamtamlar?n? daha da yükseltmek mant?kl? de?ildir.”

Politik cesaretin yoksa...

Bu en korkunç günlerden sadece iki ay önce bar??a en yak?n günlerde oldu?umuzu, bunu ortak bir kanaat halinde ifade etti?imizi unutmayal?m... Geçti?imiz haftalarda bu kö?ede yay?mlanan üç bölümlük “Masas?z bar??, Öcalan’s?z masa olmaz” ba?l?kla yaz?da, benzer sorunlar ya?ayan ülkelerde “bar??a en yak?n” günlerde mutlaka gidi?at? engellemeyi amaçlayan büyük provokasyonlar?n ya?and???n? örneklerle anlatm??t?m. Fakat gerek Güney Afrika’da, gerekse de ?rlanda’da bunlar politik cesaret sahibi liderler taraf?ndan “bar??a tuzak” olarak de?erlendirilmi?, böylece etkisizle?tirilmi?lerdi.

Provokasyonlar? bu yolla etkisizle?tirecek politik cesarete sahip de?ilseniz, o zaman yapay bir ak?nt? yaratan birilerinin müstehzi ve memnun gülümsemeleri e?li?inde o ak?nt?ya b?rak?rs?n?z kendinizi.

Aileler aras? kan davas?n? irrasyonel bir davran?? olarak k?nay?p mahkûm edenlerin pozisyonu, “?ehitlerin kan? yerde kalmamal?, cevab?n? misliyle almal?lar” diyenlerin pozisyonundan çok mu farkl??

Benden ille de bir kar??la?t?rma yapmam? isterseniz, evlatlar? öldürülen ailenin duygusunun, “?ehitlerimizin kan? yerde kalmas?n, gidelim, hepsini öldürelim” diyenlerin duygusundan daha samimi oldu?unu söylerim.

?urada yüzyüze bak?yoruz, hepimiz biliriz ki ate? gerçekten de dü?tü?ü yeri yakar; sahici ac? ancak orada ya?an?r. “?ehitlerimizin kan? yerde kalmas?n” diyerek intikam talep eden geni? kalabal?klar?n as?l duygular?n?n “öfke” oldu?unu bilmiyor muyuz?

“Misyonerlere kar?? kampanya” günlerindeki gibi

Öte yandan, PKK sald?r?lar?ndan gûya derin bir ac? duydu?unu söyleyen, fakat gerçek duygular? “öfke” bile olmayan bir kesim daha var ki, onlar?n, hükümetin girdi?i yeni çizgi kar??s?nda zil tak?p oynad??? konusunda hiçbir ?üphem yok.

Halk? büyük ve stratejik korkularla esir al?p, oradan ülkeyi yönetme ehliyeti peydahlayan malûm az?nl?ktan söz ediyorum...

?imdi, bütün korkular?n h?zla eskidi?i ve birincili?in “ülkemiz bölünüyor” korkusuna verildi?i günlerdeyiz... Sözünü etti?im malûm az?nl???n, ortaya ç?kacak kaotik ortamdan yeni bir yönetme ehliyeti ç?karman?n hayallerini görmeye ba?lad???n? söylemek kâhince bir ?ey say?lmamal?.

Vaziyeti biraz, 2004-2005’teki misyonerlere kar?? mücadele günlerine benzetiyorum... Sözünü etti?im kesimler o günlerdeki “misyonerlere kar?? kampanya”y? nas?l sahici dinî duygularla de?il de, “irticac? hükümet”i güç durumda b?rakmak amac?yla tezgâhlad?ysalar, bugün de “Kürt sorununun ?iddet yoluyla çözüm”üne bu amaçla destek veriyorlar.

AK Parti, 2004-2005’te, kendi kuyusunu kazmak için üretilen “misyoner tehlikesi”nin gerçek niteli?ini kavrayamamak bir yana, misyonerlere kar?? kuyu kaz?c?larla birlikte hareket etmi?, en az?ndan onlar?n kazmalar?n? eksik etmemek için elinden geleni yapm??t?.

Bugünkü manzara da ondan çok farkl? de?il.

Hükümet ve bas?ndaki “Sri Lanka çözümü”nden yana destekçileri bari bunu görebilse...

http://taraf.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri