forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

fehmi_koru300Fehmi Koru, Taha K?vanç kö?esinde yay?nlanan bugünkü yaz?s?n?, Birle?mi? Milletler'in Mavi Marmara Raporu’nu yay?nlayan New York Times’a ay?rm??.

Koru'nun Star gazetesi'nde yay?nlanan yaz?s?
 
Tehlikeli sularda dola??rken...

Gecenin bir vakti, gözümle internetten son haberleri almaya çal???rken kula??m aç?k olan televizyonda... Dijitürk’ün komedi kanal?nda Larry David’in ‘Curb Your Enthusiasm’ dizisi var. Kula??ma ‘Jewish’ sözcü?ü çal?n?nca gözümü de diziye veriyorum...
Larry kar?s?ndan bo?anmak istiyor. Davay? ‘Berg’ soyadl? bir avukata vermi?. Avukat?n? ba??nda kask?yla motosiklet sürerken görünce içine ciddi ku?ku dü?üyor. ‘Yahudiler motosiklet sürmez’ yarg?s?ndan hareketle... Bo?anmaya çal??t??? kar?s? da avukat?n bir Katolik lisesinden mezun oldu?unu ayn? gün söylemesin mi?
Zaman zaman kendisine ?branice mesajlar gönderen, dini bayramlar?n? kutlayan avukat?n?n ‘Yahudi’ olmad???n? böyle ö?reniyor Larry...
Dizide bu tür ?akalar yap?labiliyor; çünkü Larry David bir Yahudi komedyen...
Amerika’da Yahudilerin önde oldu?u baz? sektörler var: Hukuk sözgelimi... Sinema sektörü de öyle; özellikle de komedyenler... Komedi dizilerinde kendi yak?n çevreleriyle serbestçe dalga geçebiliyorlar...
Mübala?alar? bir kenara b?rakt???m?zda görüyoruz, medya sektörü, hemen her düzeyinde Yahudi kimli?ini saklama ihtiyac? hissetmeyen gazetecilerle dolu. Komedi de medya da ayakta kalmak için zekâ, bilgi ve özel beceri isteyen alanlar...
Diziden sonra yatt?m, sabah ilk i?im gazetelere göz atmak ya, bir de bakt?m Milliyet’ten Asl? Ayd?nta?ba?, yaz?s?nda, Hürriyet’i ‘anti-Semitizm’ (Yahudi aleyhtarl???) s?n?rlar?nda dola?makla ele?tirmiyor mu?
BM’nin Mavi Marmara’da ya?ananlar? soru?tursun diye görevlendirdi?i komisyonun raporu, henüz BM Genel Sekreteri’ne bile sunulmadan, New York Times (NYT) gazetesine s?zd?r?lm??... Hürriyet, man?etinden, “?srail lobisine yak?nl???yla bilinen NYT” demi?; Milliyet yazar? i?te buna k?z?yor. Görünce “Eyvah” demi?, “Yeni bir dönem ba?l?yor...” Haberi yazan ‘ba?ar?l? ve sofistike’ bir gazeteciymi?; Hürriyet yaz? i?leri de ‘duyarl?’ imi? bu konuda...
Faturay? Hürriyet muhabirinin konu?tu?u ‘yetkililere’ ç?kar?yor... Yani, Prof. Ahmet Davuto?lu’na...
NYT’nin sahibi Arthur Sulzberger’i biraz tan?r?m. Hem yurtd???nda bir iki ortamda birlikte bulunduk, hem de Türkiye’ye geli?lerinin birinde Tarabya’daki ‘K?y? Restoran’da masas?n? payla?t?m. New York’lu köklü bir Yahudi aileye mensup Sulzberger’in gazetesinden “?srail lobisine yak?nl???yla bilinen NYT” diye söz edildi?inde yad?rgayaca??n? hiç sanmam; yak??t?rmay? yapan? ‘anti-Semitizm’ ile suçlamak ise herhalde akl?n?n ucundan bile geçmez.
‘Anti-Semitizm’bu de?ildir çünkü...
Nereden ç?kard? Ayd?nta?ba?, bilmiyorum, Abu Gureyb’te Amerikan askerlerinin i?kencelerini ilk haber veren yay?n organ? NYT de?ildi; o gazetecilik ba?ar?s?n?n onuru, kendisi de Yahudi olan Seymour Hersh ile David Remnick adl? bir Yahudi editörün yönetti?i New Yorker dergisine aittir...
NYT, herkes çok iyi biliyor, ABD’nin Irak’? i?gal politikas?n? ölümüne destekledi; Judith Miller adl? ödüllü muhabiri Saddam’?n kitle imha silâhlar? oldu?unu kafalara sokmak için türlü desiselere ba?vurdu. Çok parlak bir muhabir olmas?na ra?men, NYT bile, yazd?klar? yalan ç?kan Miller ile ili?kisini kesmek zorunda kald?. Yalanlar?Miller’den al?p yazanlara ise bizde hiçbir ?ey olmad?.
Sulzberger ile Miller galiba akrabalar da...
Varolan? gizlemenin k?l?f? olamaz ‘anti-Semitizm’... “NYT ?srail lobisiyle yak?n bilinen bir gazetedir” demek asla ‘anti-Semitizm’ say?lamaz. NYT ?srail’i destekler. Ayr?ca, böyle bir ili?kinin kurulmas?, NYT’?, daha az kaliteli veya kötü bir gazete yapmaz.
?srail elbette bu k?l?f? kullanmak ister, yayg?nla?t?rmak da; ancak bu oltaya hiç de?ilse biz tak?lmayal?m.
Hürriyet’ten ?smet Berkan ise “NYT’a ?srail s?zd?rd?” tespitine takm??t? bir gün önce; “S?zd?ran olsa olsa BM memurlar?d?r” görü?ünde o. ?srail raporun aç?klanmas?n? istemiyormu? çünkü...
Acaba?
Merak etmeyin, tehlikeli sularda dola?t???m fark?nday?m. Siz en iyisi, bir yaz?s?nda,“ABD medyas? Yahudilerin elinde” dedi?inde Mehmet Ali Birand’? uyard???m“Birand, kendini kolla” ba?l?kl? Kulis’i okuyun.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri