forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

TARAF'A 'DEN?Z FENER?' ELE?T?R?S?...

Aktif .

taraf_denizfeneribilgiislemTaraf Gazetesi'nin dün man?etten Deniz Feneri davas?yla ilgili yay?nlad??? ve Kanal 7 taraf?ndan yalanlanan haberi ele alan Akif Beki Taraf'a ele?tiriler yöneltti... 

 

AK?F BEK?'N?N RAD?KAL'DE YAYINLANAN YAZISI... 

Deniz Feneri i?letmeleri

Çarp?tman?n bile bir asaleti, haysiyeti vard? eskiden. Adliye muhabirleri, ellerine belgesi tutu?turulmadan, her duyduklar?n? bir ko?u gazeteye basmazlard?.

Eskiden de olurdu bu i?ler, yeni ç?kmad?. Fakat kül yutturmak zordu acar muhabir k?sm?na. Onlar yutsa, yaz?i?leri masas?n?n cingözleri yutmazd?. Yeni bir âdet peydah oldu. Eline ifade tutana??, mahkeme karar? gibi belgeler tutu?turulmuyor art?k adliye muhabirlerinin. Merkezdekiler de zokay? yiyip mahrecini sormuyorlar. Kula?a lalettayin üflenen birkaç f?s?lt?, arkas? sorgulanmaks?z?n man?ete çekiliyor. Manipülasyon, dezenformasyon bu kadar ucuzlad?. 

Delil pe?inde ko?turup suçun sübutuna mahkemeyi ikna etmektense göz boyayarak kamuoyunu yan?ltmak savc?lar?n da kolay?na geliyor. Gazetecilerin s?rt?ndan bilgi kirlili?i yaratmakta ustala?t?lar, spin doktorlu?unda derece alacak kadar beceri kazand?lar halkla ili?kiler sahas?nda. Te?ne gazetecileri görünce, dosyan?n hakk?n? vermeyi bir kenara b?rak?p sat??a odaklan?yorlar.


Kayna?? belirsiz haberlerle medya üzerinden görülen davalar aras?nda Deniz Feneri dosyas? ilk s?ralara do?ru yükseli?te. Hacmi, hem hukuk hem de gazetecilik derslerinde okutulacak kabar?kl??a ula?t? ?imdiden.
Tahayyül edin ki, külyutmaz geçinen gazetelerden birini bile bu konuda iki kere üst üste i?lettiler. Deniz Feneri davas? haberlerinde arka arkaya çuvallad? Taraf. ?stanbul Ba?savc?vekili Fikret Seçen için ‘Deniz Feneri’ne Ba?savc? isyan?’ diye man?et att?lar, Fikret Seçen’den derhal yalanlama geldi. Me?er davadan al?nan savc?lar?n evrakta tahrifat ?eklindeki tasarruflar?n? savunmam??, me?er üzerine at?lan beyanlar ondan sad?r olmam?? asl?nda. Ankara Ba?savc?l??? taraf?ndan yürütülen soru?turmadaki usuli i?lemlerin do?ru veya yanl?? oldu?una dair aç?klama yapmas? zaten söz konusu olmazm??. “K?sacas?, ben Deniz Feneri soru?turmas?na de?il gazetenizde yer alan man?ete isyan etmekteyim” diyor Fikret Seçen. Taraf’?n birinci fiyaskosuydu bu.


Birkaç gün sonra, ‘Deniz Feneri’nde itirafç?n?n itiraflar?’ haberini man?ete çektiler, sonuç daha beter oldu. ?tirafç?, Kanal 7’nin Bilgi ??lem Müdürü Cüneyt Kavaso?lu’ydu sözde. Kavaso?lu, yaz?l? bir aç?klama yapmak zorunda kald?. Ama ne aç?klama! Ad? dahil, yalan yanl?? yaz?lan her ?eyi a’dan z’ye düzeltti. ?u kadarc???n? aktar?yorum, gerisini hayalinizde canland?r?n siz: “Gazetenin birinci sayfas?nda Kanal 7’nin Bilgi ??lem Müdürü olarak davan?n eski savc?lar?ndan Abdülvahap Yaren’in ad?n?n kullan?lmas?, haberin ne kadar özensiz haz?rland???n?n bir göstergesidir. Bir gazetenin namusu olan man?ette yap?lan bu ciddi hata, haberin devam?ndaki tamam? yalan olan iddialar?n ne kadar ciddiye al?nmas? gerekti?ini göstermektedir. Haberdeki tek do?ru nokta, savc?l??a ifade verdi?im ve Kanal 7’de Bilgi ??lem Müdürü olarak görev yapmamd?r. Haberde geçen (çifte muhasebe kayd?n? itiraf etmek, yöneticileri suçlamak gibi) iddialar ile benim verdi?im ifadeler aras?nda kesinlikle bir benzerlik bulunmamaktad?r...”
Haberin gerçekle, savc?l?k ifadesinin suç itiraf?yla uzaktan yak?ndan alakas? yokmu? vesselam. Tamam? uydurma, tamam? asparagas. Tek do?ru bilgi, olay?n Deniz Feneri davas?nda geçti?i.


Çarp?tman?n bile bir asaleti, haysiyeti vard? eskiden. Adliye muhabirleri, ellerine belgesi tutu?turulmadan, her duyduklar?n? bir ko?u gazeteye basmazlard?. Gazete, oynayacaksa da gerçek bir belgenin üzerinde oynama yapard?. Haberin kayna??ndan ifade tutana??n? istemek, tahrif edilen evrak? görmeye çal??mak gelmiyor art?k ak?llar?na. ‘Nerede bunun asl?, hani belgesi’ diye de sormuyor kimse muhabire.


Maksat gerçeklerin pe?inden gitmek de?il de kendi kendini rahatlatmak olunca, i?letilmek mukadder olmaz m??

http://www.radikal.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri