forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

ANLA?ILAN B?Z BU GAZETEY? KAPATACA?IZ...

Aktif .

ahmet_altan_tarafTaraf Gazetesi yay?n yönetmeni Ahmet Altan, gazetesine gelen ele?tirilere cevap verdi. Deniz Feneri haberlerine de?inen Altan, "Anla??lan biz ya bu gazeteyi kapataca??z." ?eklinde serzeni?te bulundu... 

 

Ahmet Altan'?n Taraf'taki yaz?s?... 

Tekerlekli tabut

Babam, yazarl??a çok genç ya?ta ba?lam??.

Sert de yazan bir adam, sözünü sak?nm?yor, nerede bir haks?zl?k görse üstüne gidiyor.

Bir gün, daha ya?l? bir yazar, "Çetin" demi?, "bari dört ki?i b?rak da tabutunu ta??yacak adam olsun".

Biz bu Taraf gazetesini ç?kard???m?zdan beri akl?ma s?k s?k bu hikâye geliyor.

Geçenlerde Ba?ar, "Herhalde biz o dört ki?iyi de bulamayaca??z" dedi, "bizim tabutlar? tekerlekli yap?p yoku?tan a?a??ya sal?verecekler".

Öyle bir ülkede ya??yoruz ki ya gerçeklerin pe?ine dü?mekten vazgeçeceksin ya da hay?rl?s?yla hemen ölüp bari elde kalan birkaç ki?i bizim tabutu ta??s?n diyeceksin.

Dü?ünün ki bu memleketin futbol kulüplerinin yöneticileri toplan?p, "?ikeyi cezaland?ran maddeyi de?i?tirin"diyebiliyor, aç?kça söylemeden ima ettikleri ise bu "maddeyle" d??ar?da adam kalmayaca??.

?ikeyi, moda deyimle, "içselle?tirmi?ler", bünyelerinin bir parças? haline getirmi?ler, ya?ananlar? yad?rgamad?klar? gibi"Bundan sonra ya?anacaklara da engel olmay?n" diyebiliyorlar.

Belli ki futbolun ar damar? çatlam??.

Futbol böyle de ba?ka alanlar daha m? iyi?

Yoo.

Bu ülkede herhangi bir iktidar?n herhangi bir k?r?nt?s?na dokunmu? herkesin "gerçekle" sorunu var, gerçe?i her talep etti?inde cenazenden birileri daha eksiliyor.

Al?n ?u Deniz Feneri davas?n?.

Siyasetin hukuka a??r bir biçimde müdahale etti?ine dair çok ciddi ku?kular var.

Davan?n üç savc?s?na görevden el çektirildi.

Önce, yapt?klar? bir i?lemden dolay? "belgede tahrifatla" suçland?lar.

Sonra, bu i?lemin Ergenekon savc?lar? taraf?ndan da yap?ld??? ortaya ç?k?nca, savc?larla ilgili suçlama de?i?ti, Adalet Bakan?, savc?lar?n yetkilerini a?arak mahkemenin yasaklad??? bir uygulamay? gerçekle?tirmek için emir verdiklerini söyledi.

Ama bu emrin de belgesi ortaya ç?kmad?.

AKP'ye yak?n medya ise olay? asla sorgulamad??? gibi bize hücum ediyor, "Savc?lar niye görevden al?nd?" diye sormuyorlar, "San?klara arama yap?laca??n? haber veren köstebekler kim" diye sormuyorlar, "O köstebekler iktidarda bulunanlardan kime yak?n" demiyorlar, "Savc?lar?n suçland??? i?lem on sekiz ay önce gerçekle?ti?i halde neden ?imdi görevden al?nd?lar" sorusunun yan?na bile yakla?m?yorlar.

En ho?uma giden de AKP yanl?s? gazetelerden birinin benimle Do?u Perinçek'in resmini yan yana koyup, "Savc?larTaraf'la Ayd?nl?k'a belge s?zd?r?yorlar" diye haber yapmas?.

Bu gazetenin, Ergenekon, Balyoz, Lahika, And?ç davalar?yla ilgili hakk?m?zda böyle bir haber yapt???n? hiç görmedim.

Eeee, böyle bu, baz?lar?m?z "gerçe?in" pe?inde, baz?lar?m?z "gerçe?in i?ine yarayan parças?n?n" pe?inde.

Türk medyas? böyle de Kürt medyas? farkl? m??

PKK, Kandil bombard?man? s?ras?nda "Yedi sivilin bombaland???n?" söyledi.

Haberi "sürman?etten" verdik.

Genelkurmay, "Biz o sivilleri öldürmedik" diyerek resimler yay?nlad?.

Onlar? da gazetenin tepesine koyduk.

PKK, "Uçaklar bombalad?" diye bir video yay?nlad?, onu da sayfaya kocaman yerle?tirdik.

Genelkurmay özel görevle uçaklara olay yerinin resimlerini yeniden çektirip bize gönderdi, "Orada bomba izi yok" dedi onu da yay?mlad?k.

PKK'n?n da olay yerinin bir foto?raf?n? çekip oraya koymas? gerekiyordu, onun yerine ne oldu, Kürt medyas? bize sövmeye ba?lad?, öyle uzun uzun sövgü yaz?lar? yazmak için vaktini harcayaca??na bir kare resim çekip göndersene.

Resim olmay?nca, sövgü oluyor haliyle.

PKK, Dersim'de masum bir kad?n? gaddarca öldürdü, Kürt siyasetçiler sustu, dillerini yuttular.

Bir albay?n, esir ald??? iki PKK'l?y? kur?una dizdirdi?i mahkemeye yans?d?, Türk siyasetçilerden ses ç?kmad?.

Böyle buras?.

Gerçekle dost olan?n?n çok az bulundu?u bir memleket.

Futbol, hükümet, medya, PKK, siyasetçi hiç fark etmez, "onlar?n istedi?ini" söyleyeceksin, "gerçe?in onlar?n i?ine yarayan k?sm?n?" göstereceksin ama onlar?n ?ikelerine, haks?zl?klar?na, hukuksuzluklar?na, yalanlar?na, cinayetlerine, yolsuzluklar?na kar??mayacaks?n.

O zaman da ne dürüstlük oluyor, ne gazete.

Anla??lan biz ya bu gazeteyi kapataca??z.

Yahut da vakitlice ?u tekerlekli tabutlardan ?smarlayaca??z.

ahmetaltan111@gmail.com

TARAF

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri