forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

ZAMAN GAZETES?'N?N KAMPANYASI HERKES? ?A?IRTACAK!

Aktif .

ekrem_dumanli_300Zaman Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ekrem Dumanl?, gazetesinin yak?nda yapaca?? promosyon kampanyas?yla ?a??rtaca??n? iddia etti. 

 

 

EKREM DUMANLI'NIN YAZISI

Bu seferki kampanyam?z ?a??rtacak

Her sene okullar?n aç?lmas?yla ba?layan abone kampanyam?z büyük bir seferberli?e dönü?üyor ve Zaman okuru ile yazarlar? aras?nda hiçbir gazetede rastlanmayan bir irtibat kuruluyor. Salonlar kiralan?yor, okurlar davet ediliyor, sorular yöneltiliyor, cevaplar tart???l?yor ve muazzam bir atmosfer meydana geliyor. 

Bu hafta ba?layan abone kampanyam?z, iki bayram aras?na denk geldi. Berekete vesile olur in?allah. Türk bas?n? için de yeni bir sayfaya dönü?mesini dileriz; zira Zaman'?n yükseli?ini biz hiçbir zaman sadece bir gazetenin tiraj kazanmas? olarak görmedik. Sosyal de?i?imleri yans?tmas?; o de?i?im dinamikleri içinde sa?duyunun hakim k?l?nmas?n? simgeliyor tiraj art???m?z. 

Bu ülkenin insanlar? kaliteli gazeteleri hak ediyor. O gazetelerden dünya standartlar?n? zorlayacak yay?nlar bekliyor. Bir yandan gücünü ülke gerçeklerinden alacak; di?er yandan dünya standartlar?n? zorlayacak gazetelere ihtiyaç oldu?u kesin. Zaman'?n yükseli?i, o aray??lar? tescil ediyor ve bu yolda mesafe almak isteyen herkese muazzam bir cesaret veriyor. 

Her kampanyada oldu?u gibi bütün bürolar?m?z okurlar?m?zla el ele verip büyük bir seferberlik ba?lat?yor. Bu muhte?em tabloya e?lik etmek maksad?yla biz de bu mevsimde bir reklam filmi haz?rl?yoruz. Bu seneki reklam filmini birkaç gün önce gördü?üm için rahatl?kla söylüyorum ki bu reklam, kampanyam?z? sahada iliklerine kadar ya?ayan insanlara ayr? bir moral verecek.

Çünkü bir yandan gazetemizin muhteva zenginli?ine vurgu yaparken di?er yandan da Zaman'?n kendine has bir özelli?ine de?inecek. Eminim gördü?ünüzde içinizde bir k?p?rt? has?l olacak. Çok titiz bir çal??mayla reklam çal??mam?za renk katan Alamet-i Farika'ya, hassaten Serdar Erener'e, te?ekkür ediyorum. Tabii reklam filmini sinematografik bir yap?ya kavu?turan Sinan Çetin'e de ayr?ca te?ekkür. Ellerine sa?l?k.

O reklamlar birbirinden etkin mecralarda izlenirken Zaman sevdal?lar?n?n gönüllerinde ayr? bir heyecan uyanacak. Dilerim Cenab-? Hak, bu kampanyay? da, t?pk? ta ilk kuruldu?u andan itibaren lütfetti?i gibi, hakk?m?zda güzelliklere vesile k?lar... 


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri